Съдържание

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ

Медицинският съвет е консултативен орган при осъществяване управлението на лечебното заведение и се състои от началниците на клиники, отделения и медико-диагностични лаборатории, управителя на болничната аптека. Председателства се от изпълнителния директор, който има право на съвещателен глас.

Медицинският съвет консултира:

 • Изпълнението на плана за дейността на лечебното заведение и неговата медицинска, социална и икономическа ефективност;
 • Предложенията на началниците на клиники, отделения и лаборатории за подобряване дейността на техните структури;
 • Информационната дейност на лечебното заведение и предлага мерки за подобряването й;
 • Въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефективността и качеството на медицинските услуги;
 • Програми за научната дейност на лечебното заведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Карен Джамбазов, дм – Изп. директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив

ЛЕЧЕБНО-КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Лечебно-контролната комисия

в болницата е контролен орган по диагностично-лечебния процес. Нейната функция е да:

 • Следи за цялостното спазване на диагностично-лечебния процес в болницата в съответствие с утвърдените медицински стандарти;
 • Извършва проверки по ефикасността, ефективността и качеството на диагностично-лечебните дейности в болницата;
 • Произнася се по трудни за диагностика и лечение случаи, когато е сезирана от съответното структурно звено в болницата;
 • Контролира спазването на правилата за добра медицинска практика;
 • Анализира несъвпадението на клиничната с патологоанатомичната диагноза на починали болни в болницата;
 • Изготвя доклад за своята дейност и прави предложения на директора за подобряване на лечебната дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Иван Дечев, дм – Зам.-директор “ДЛД”, База 2

БОЛНИЧНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ

Комисията за борба с вътреболничните инфекции:

Разработва, обсъжда и приема планове за профилактика на вътреболничните инфекции въз основа на извършени проверки и проучвания;

Упражнява текущия контрол върху състоянието на болничната хигиена и противоепидемичния режим;

Анализира заболеваемостта от вътреболнични инфекции и предлага решения на ръководството на болницата;

Разработва антибиотичната политика на болницата и контролира изпълнението й;

Активно издирва вътреболнични инфекции, организира проверки и контролира регистрацията им;

Разработва програми и указания за повишаване квалификацията на кадрите по проблемите на

вътреболничните инфекции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Иван Дечев, дм – Зам.-директор „ДЛД“, База 2

СЪВЕТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Съветът по здравни грижи в болницата е консултативен орган на главната медицинска сестра.

В Съвета по здравни грижи участват старшите медицински сестри (акушерки, лаборанти, рехабилитатори) на клиниките, отделенията и лабораториите.

Съветът по здравни грижи организира и координира качеството на сестринските грижи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивелина Божинова – Главна медицинска сестра на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив

КОМИСИЯ ПО ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА

Следи за цялостното спазване на принципите и особеностите на медикаментозното лечение в болницата;

Извършва проверки по ефикасността, ефективността и качеството на назначаваните медикаменти при диагностично-лечебните процедури на пациентите;

Осигурява периодична информация за нови и утвърдили се като ефективни медикаменти и схеми на лечение и взема отношение по разработването и периодичното актуализиране на рационални схеми за медикаментозно лечение при определени нозологични единици с цел избягване на полипрагмазията;

Обсъжда и предлага за изпитване и внедряване в болницата на нови лекарствени средства;

Предприема актуализация на списъците с медикаменти в лекарствените шкафове в клиниките,

отделенията и кабинетите по отношение на техния вид, качество и количество;

Предлага периодично да се актуализира минималният резерв от медикаменти в болницата с оглед нормалното протичане на диагностично-лечебния процес и оптималното използване на финансовите ресурси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

доц. д-р Владимир Ходжев – Клиника по пулмология

КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТТА И РАЦИОНАЛНАТА УПОТРЕБА НА КРЪВНИТЕ СЪСТАВКИ

Комисията за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръвта

и кръвните съставки: Контролира предписването, съхраняването и рационалната употреба на

кръвта и кръвните съставки и спазването на стандарта по Чл. 1, ал. 4 от Закона за кръвта,

кръводаряването и кръвопреливането; Анализира сериозните нежелани реакции, инциденти и грешки; Дава предложения за подобряване на работата с кръв и кръвни съставки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Веселина Горанова-Маринова, дм – Клиника по клинична хематология

КОМИТЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Комитетът по условията на труд:

Обсъжда всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на

безопасността на работещите и предлага мерки за подобряването й;

Обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и анализите на здравното

състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина

и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на работниците и служителите;

Обсъжда планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места

и предлага решения за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работниците и служителите;

Извършва проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

Следи състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;

Участва в разработването на програми за информиране и обучение на работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Доц. д-р Марин Атанасов, дм – Зам.-директор ДЛД

КОМИСИЯ ПО ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Комисията по трудоустрояване осъществява дейност по определяне на работните места,

подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

Броят на тези места е от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в

зависимост от икономическата дейност. От общия брой на работните места подходящи за трудоустрояване комисията определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Карен Джамбазов, дм – Изп. директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив

КОМИСИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ ПО ЛЕКАРСКИ ПОКАЗАНИЯ

Комисията оформя решението си в протокол по образец (учетна форма № 600 на МЗ) в два екземпляра, единият от които се предава на бременната жена, а другият се съхранява в архива на комисията.

Заключението на комисията, с което не се разрешава извършването на аборт може да се обжалва в 7-дневен срок пред специалната комисия, назначена от министъра на здравеопазването.

В 7-дневен срок от постъпване на жалбата комисията взема решение, което е окончателно.

Аборт по медицински показания се извършва в лечебното заведение, след решение на комисията, разрешила аборта.

Лечебното заведение осигурява хоспитализирането на жените, които са насочени за аборт

в дневен или друг стационар съобразно състоянието им въз основа на представеното направление или решение за извършване на аборт. При изписване на пациента, лекуващият лекар задължително дава указания за ефективно предпазване от последваща нежелана бременност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Доц. д-р Екатерина Учикова, дм – Началник Клиника по акушерство и гинекология

КОМИСИЯ ПО НАРЕДБА № 11 (ОТ 21.12.2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ)

С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в лечебното заведение със специфичен характер и организация на труда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Жанет Грудева, дм – Зам.-директор „ДЛД“, База 1

КОМИСИЯ ПО НАРЕДБА № 10 (от 17.11.2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ПАЦИЕНТИ)

Комисията предписва неразрешени за употреба в страната лекарствени продукти, съгласно разпоредбите на Наредба №10 за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба за Република България лекарствени продукти, както и условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а от Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина. За своята работа представя протокол за утвърждаване от Изпълнителния директор на лечебното заведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

За пациенти над 18 години: Проф. д-р Жанет Грудева, дм – Зам.-директор „ДЛД“, База 1

За пациенти под 18 години: Проф. д-р Мария Спасова, дм – Началник звно “Детска онкохематология”

ОБЩА КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЧНА КОМИСИЯ

В общоболничният онкологичен комитет взимат участие специалисти от различни специалности свързани с онкологичните заболявания – онколози, хирурзи, патолози, лъчетерапевти и др.

След като разгледа всеки отделен случай, комитетът взима решение, с което се дава препоръка

за терапевтичния подход и последващия период.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм – Зам.-директор „ДЛД“, База 1

КОМИСИЯ ПО ЕТИЧНО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Комисия по етично-правни въпроси осъществява дейност, с оглед необходимостта от разглеждане, обсъждане и вземане на решения по етично-правни проблеми, възникващи в отношенията между работници и служители на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включително възникващи в отношенията между персонала и пациентите на основание чл. 69, ал. 2, т.1 от Закона за лечебните заведения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Иван Дечев, дм – Зам.-директор „ДЛД“, База 2

МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Комисията провежда заседания в двуседмичен срок от датата на входирано искане за провеждане на научно изследване/едноцентрово клинично изпитване. Произнася се с решение за целесъобразност на провеждането му в УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив. Заседанието се организира от Председателя на Комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Мария Tокмакова, дм – кардиология

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ НА НЕУТОЧНЕНИ СЛУЧАИ

Комисията разглежда и анализира случаите на преминалите извън клинични пътеки пациенти и случаите, при които е налице риск да не бъде извършено плащане от РЗОК, съгласно представената справка от отдел „ФОС“ и доклади от Ръководителите на клиники и отделения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Иван Дечев, дм – Зам.-директор “ДЛД”, База 2

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК

Комисия с дейност по издаване на протоколи за технически помощни средства на хора с увреждания.

 1. Специализирана ортопедо-травматологина ЛКК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн – Ортопедия и травматология;

 1. Специализирана комисия по слухопротезиране за лица над 18 г.:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Анка Тодоринска-Бешкова – УНГ болести

 1. Специализирана комисия по слухопротезиране за лица под 18 г.:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Анка Тодоринска-Бешкова – УНГ болести

 1. Специализирана хирургична ЛКК към ДКБ към Втора клиника по хирургия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц. д-р Ваня Узунова – Обща и гръдна хирургия

 1. ЛКК към клиника по очни болести:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц. д-р Марин Атанасов, дм, FEBO – Очни болести

 1. Специализирана комисия за говорен апарат:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Спас Консулов, дм – УНГ болести

КОМИСИИ ЗА РАБОТА С НЗОК

Комисии с дейност по определяне на реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Клиника по педиатрия и генетични заболявания:

 1. Комисия по пулмология и алергология, с председател проф. д-р Мирослава Бошева, дм;
 2. Комисия за провеждане на заместителна терапия при пациенти с наследствени имунодефицитни състояния, с председател проф. д-р Мария Спасова, дм;
 3. Комисия по детска ендокринология и метаболитни заболявания, с председател доц. д-р Нарцис Калева, дм;
 4. Комисия за предписване на медицински изделия – инсулинови помпи и консумативи за тях за лечение при захарен диабет тип 1 и извънболнична помощ, с председател доц. д-р Нарцис Калева, дм;
 5. Комисия за лечение на растежен хормон при дефицит на растежен хормон при деца с хипопитуитиризъм, синдром на Търнър, синдром на Предер-Вили и деца с хронична бъбречна недостатъчност и изоставяне в растежа в извънболничната помощ, с председател доц. д-р Нарцис Калева, дм;
 6. Комисия за провеждане на лечение с агонисти при преждевременен пубертет с централен произход в извънболничната помощ, с председател доц. д-р Нарцис Калева, дм;
 7. Комисия по детска кардиология, с председател д-р Любов Чочкова-Букова;
 8. Комисия за лечение на хемангиоми в кърмаческа и детска ранна възраст в извънболничната помощ, с председател д-р Любов Чочкова-Букова;
 9. Комисия по детска неврология, с председател проф. д-р Илияна Христова Пачева-Хаджиева, дм;
 10. Комисия за издаване на протоколи за диетични храни за лечение на деца с епилепсия, с председател проф. д-р Иван Иванов, дм
 11. Комисия за пациенти с муковисцидоза, с председател: Проф. д-р Теньо Шмилев, дм;
 12. Онкохематологична Комисия (за изписване на цитастатици, хелатори, коагулационни фактори), с председател проф. д-р Мария Спасова, дм.

Клиника по гастроентерология:

Председател: Доц. д-р Николай Кръстев – Вътрешни болести, гастроентерология

Клиника по пневмология:

 1. Комисия за лечение на пациенти с идиопатична белодробна фиброза, с председател доц. д-р Владимир Ходжев, дм;
 2. Комисия за лечение на болни с тежка рефрактерна ендофитна астма с Mepolizumab, с председател доц. д-р Владимир Асенов Ходжев;
 3. Комисия за лечение на болни с ХОББ с бронхитна форма с DAXAS, с председател с доц. д-р Владимир Ходжев, дм
 4. Комисия за лечение на болни с тежка персистираща алергична астма с Omalizumab, с председател д-р Силвия Новакова, дм.

Клиника по ревматология:

Председател: Проф. д-р Мариела Генева-Попова, дм

Клиника по медицинска онкология:

 1. Клинична онкологична комисия по химиотерапия.

Председател: Д-р Мариана Вълчева

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната:

Председател: Проф. д-р Мария Орбецова, дм

Отделение по паразитология:

Председател: Д-р Албена Масарлиева

Отделение по нефрология:

Председател: Доц. д-р Димитър Николов, дм

Клиника по акушерство и гинекология – неонатология:

Председател: Проф. д-р Мая Кръстева. дм

Клиника по Нервни болести:

 1. Комисия по паркинсонизъм, с председател проф. д-р Пенка Атанасова, дмн;
 2. Комисия по множествена склероза, с председател проф. д-р Пенка Атанасова, дмн;
 3. Комисия по епилепсия, с председател доц. д-р Екатерина Витева, дмн;
 4. Комисия по полиневропатия, с председател проф. д-р Пенка Атанасова, дмн;
 5. Комисия по алцхаймер, с председател проф. д-р Пенка Атанасова, дмн;
 6. Специализирана комисия за провеждане на лечение на бутолинов токсин при пациенти с първична (идиопатична) дистония, с председател проф. д-р Пенка Атанасова, дмн.

Клиника по кардиология:

Председател: Проф. д-р Федя Николов, дмн

Клиника по очни болести:

Председател: Доц. д-р Марин Атанасов, дм

Клиника по психиатрия:

Председател: Доц. д-р Стефан Попов, дм

ОБЩОБОЛНИЧНИ КЛИНИЧНИ КОМИСИИ

Клинична комисия по хематология:

Председател: Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм

Клинична комисия по детска клинична хематология и онкология:

Председател: Проф. д-р Мария Спасова, дм

Комисия по радиохирургия:

Председател: д-р Мария Влайкова

Комисия за провеждане на съчетана лъчехимеотерапия:

Председатели: д-р Мария Влайкова; д-р Мариана Вълчева

Комисия за изписване за коагулационни фактори за пациенти с вродени коагулопатии и хелаторни медикаменти при вродени хемолитични анемии за деца и възрастни:

Председател: Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм

КОМИСИЯ ЗА МОНИТОРИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ХИВ/СПИН

Основна задача е да провежда лечение на ХИВ/СПИН пациенти, да проследява хода на инфекцията (вирусен товар и имунно възстановяване), хематологични и биохимични показатели както и диагностициране и лечение на опортюнистични инфекции, неоплазии и коинфекции при HIV/AIDS. Съдейства за осъществяване на необходими консултации, изследвания и терапия на HIV неасоциирани коморбидности, а също и на редица социални и психотерапевтични проблеми.

Председател: Доц. д-р Иван Балтаджиев, дм – инфекциозни болести

КОМИСИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТПУСКАНЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО НАРЕДБА №34

Комисията в състав от най-малко от трима лекари – специалисти се определя със заповед на директора на ЛЗ. Тя одобрява лекарствените продукти с които се лекуват болните от туберкулоза и за своята си дейност попълва протокол по образец с давност 6 месеца.

Председател: д-р Веселин Давчев – Началник на Отделение по фтизиатрия