На основание заповед № РД-01-856/19.10.2021 на Министъра на здравеопазването на Република България и във връзка с „Програма за работа в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив в условия на епидемия от Covid-19, недопускане възникването на вътреболнични инфекции и осигуряване на непрекъснатост на лечебно-диагностичния процес“ се забраняват се свижданията в лечебното заведение, с изключение на свиждания на пациенти в терминален стадий.