структура » КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

В ДКБ на болницата се приемат болни, насочени от общопрактикуващи лекари и специалисти със задължителните снемане на анамнеза, преглед и насочване към диагностичните звена за извършване на рутинни изследвания. /конвенционални рентгенови изследвания, ехографии, ЕКГ, ЕМГ, лабораторен пакет с възможности за изследване на широка гама от биохимични показатели - уринен профил, кръвна картина, биохимичен ренален профил, чернодробен профил, коагулационен профил, белтъчен профил, хормонален профил, туморни маркери, хистологични изследвания, ликвор, КГА/

В двете бази функционират приемно-консултативни кабинети по:

  • хирургия;
  • кардиохирургия;
  • урология;
  • неврология;
  • акушерство и гинекология;
  • нефрология;
  • вътрешни болести;
  • ортопедия и травматология; ендокринология; гастроентерология; ото-рино-ларингология; неврохирургия; ревмокардиология; инфекциозни болести; хематология; кожно-венерически болести; педиатрия; психиатрия; офталмология кардиология;

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КРЪВНО ГАЗОВ АНАЛИЗ И ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО /КЪМ ЦЕНТРАЛНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ/

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ

ВЪТРЕШНО КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

ВИРУСОЛОИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНАКЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиничната лаборатория е призната у нас като самостоятелна медицинска специалност “Медицинска лаборатория”
през 1949 г. По-късно се налага наименованието “Клинична лаборатория”.
Във ВМИ Пловдив през 1970 г. доц. Ралица Белева-Стайкова основополага Централна биохимична лаборатория, а през 1976 г.
основава и става ръководител на Централна Факултетска Клинична Лаборатория. През 1977 г. под ръководството на
д-р Васил Григоров, дмн, се извършва интеграция на лабораториите към клиниките на ВМИ в Централна институтска клинична лаборатория. От 1985 г. до 2006 г. ръководител е проф. д-р Т. Цветкова, дмн.
През 1996 г. с решение на Академичния съвет към Медицински университет - Пловдив се обособява Катедра Клинична лаборатория с ръководител проф. д-р Т. Цветкова, дмн и обучението по клинична лаборатория става самостоятелна дисциплина.
Лабораторията е база за обучение на студенти по медицина, фармация и от Медицинския колеж към МУ, както и за следдипломно обучение по Клинична лаборатория и клинична химия на специализиращи лекари.
От 2000 г., след отделяне на болницата от Медицински Университет, Централна клинична лаборатория преминава в състава
на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД.
От 2006-2010 г. временно изпълняващ длъжността началник Централна клинична лаборатория е д-р Д. Терзиева.
От 2010 г. след проведен конкурс за началник Централна клинична лаборатория е избрана д-р Т. Денева, дм.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Централна клинична лаборатория е разположена на терен с обща площ 1972 кв.м., разделени в две бази:
База 1–Централна клинична лаборатория заема основната част от четирите етажа на сграда №17 в
УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД на бул. „Васил Априлов” 15А. Тук са разположени основните структурни звена и административно тяло на ЦКЛ.
В сграда №7 в УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД на бул. „Васил Априлов” 15А, ет.2 в Отделението по Патофизиолофия е ситуирана
Лабораторията за кръвно-газов анализ База 2–Хирургичен блок на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД,
бул. „Пещерско шосе” №66: Стационарна лаборатория -1 етаж;Лаборатория в спешния портал
на Хирургичния блок и Лаборатория в Отделение по Кардиохирургия – 2 етаж.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Основната дейност е изцяло подчинена на мисията на Централна клинична лабораторияза осигуряване на лабораторни резултати с висока аналитична и диагностична надеждност с цел подпомагане на правилните диагностични решения; контрол на динамиката на болестния процес и лечението; ефективна профилактика и оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността на пациента.
Екип от висококвалифицирани специалисти ръководещи отделни клинично-лабораторни направления осигуряват консулатации при назначаване на изледвания, интерпретация и тълкуване на резултаите и клинично-лабораторни констелации при конкретни състояния и заболявания.
Като структура на университетска болница, Централна клинична лаборатория е база за обучение на студенти, докторанти и
специализиращи лекари. Добрата база е предпоставка за осъществяване и на научна дейност, свързана с развитието на кадрите и в лабораторията, и в университетската болница.

Организацията на дейността на Централна клинична лаборатория е отразена в СХЕМА, включваща функционални и териториални подразделения:

Централна клинична лаборатория извършва:
• Клинично-лабораторни изследвания на стационарно приети пациенти по КП в клиниките на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Пловдив;
• Клинично-лабораторни изследвания на пациенти от други здравни заведения в града и областта – по договор и срещу заплащане;
• Клинично-лабораторни изследвания на амбулаторни пациенти срещу заплащане;
• Клинично-лабораторни изследвания по договор с промишлени и други предприятия, стопански и обществени структури;
• Изпитвания на апаратура и реактиви;
• Клинично-лабораторни изследвания, включени в научни проекти и дисертации;
• Клинично-лабораторни изследвания към клинични проучвания (медико-диагностични и фармацевтични).
Централна клинична лаборатория осигурява 24-часово непрекъснато обслужване на клиничните звена и пациентите
от спешните отделения, подчинено на медицинската доктрина за непрекъснатост и равномерност на лечебно-диагностичния процес.
Дейността на Централна клинична лаборатория е в съответствие с критериите и правилата за добра лабораторна практика
и стандартите за медико-диагностична дейност при спазване на професионална тайна и правата на пациентите.
Централна клинична лаборатория разполага със съвременна и високотехнологична апаратура за извършване на
клиничнолабораторни изследвания в областите на лабораторната диагностика:
• Биохимичен анализ – ензими, метаболити, субстрати, липиди, електролити и олигоелементи;
• Хематологиченанализ;
• Уриненанализ;
• Коагулационен анализ – фактори и инхибитори на кръвосъсирване и фибринолиза;
• Имунологичен анализ - хормони и техни метаболити, туморни маркери, витамини, съединително-тъканни и костни маркери, автоантитела;
• Токсикохимиченанализ и лекарственомониториране;
• Елементен анализ – микроелементи и тежки метали;
• Други - спермален анализ, химичен състав на бъбречни конкременти.
Портфейлът от медицински услуги, осъществявани от Централна клинична лаборатория е формиран в резултат на многогодишната дейност на лабораторията, основана на здравните потребности на населението от обслужвания район от една страна, техническите ресурси на Централна клинична лаборатория - от друга, както и статута на университетска болница.
Интензивното развитие на клиничната лаборатория като интердисциплинарна специалност водят до непрекъснато въвеждане на нови показатели, нови методи и технологии.
Понастоящем в Централна клинична лабораториясе извършват над 300 вида анализи – рутинни, специализирани,
високоспециализирани и уникални за града и региона.
През 2013 година в Централна клинична лаборатория са извършени общо 3 854124 клинично-лабораторни анализи.
Централна клинична лаборатория гарантира висока надеждност и сигурност на получените резултати чрез ежедневен
вътрелабораторен качествен контрол и участие в национална и международни системи за външна оценка на качеството
– НСВОК, INSTAND (Germany), LABQUALITY (Finland), RIQAS.

ЕКИП:

1. Д-р Таня Иванова Денева, дм – Началник лаборатория
Медицински Университет, Пловдив - 2000 г. – 2007 г.
Специалности: „Доктор по медицина” – 2010 г.; Магистратура по Здравен мениджмънт, ФОЗ – 2012 г.
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.
Член на: БЛС – 2000 г.; Българското дружество по клинична лаборатория - 2003 г.

1. Д-р Валя Илиева Маркова
Месицински университет
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория

2. Д-р Дора Димитрова Терзиева
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.

3. Д-р Евгения Ангелова Ангелова, дм
Медицински университет
Специалност: Доктор по медицина
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.

4. Д-р Деляна Митева Давчева
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.

5. Д-р Ваня Пенева
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.

6. Д-р Десислава Арабаджийска
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.

7. Д-р Стефка Денева Тулева
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.

8. Д-р Аделина Димитрова Бояджиева
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.

9. д-р Боян Николаев Делев
Медицински университет
Придобита клинична специалност:Клинична лаборатория

10. Д-р Десислава Тодорова Арабаджийска
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.

11. д-р Снежана Стоянова Стоенчева
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.

12. Д-р Георги Емилов Търновски
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.

Старши медицински лаборант - Теа Цировска
Висш немедицински персонал:
Химици – 11, двама от които със специалност по клинична химия;
Биолози – 2.
Медицински специалисти - професионалисти по здравни грижи:
Медицински лаборанти– 45 в това число – двама от които с образователна степен бакалавър и един магистър по „Управление на здравни грижи”;

КОНТАКТИ:
Началник ЦКЛ:032/602-297;
факс: 032/644-085
Старши лаборант: 032/602-459
Лекари: 032/602-382


Начало

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
През 1945 г. е създадена Катедрата но Микробиология с откриването на Медицински факултет в гр. Пловдив. От 1947 г. до 1974 г. тя се помещава на 1-ви и 4-ти етаж в сградата на „Кудогду" е ръководител проф. д-р Елисей Янев. През 1948 г. в тогавашната поликлиника е разкрита диагностичната микробиологична лаборатория с ръководител д-р Й. Стойчев, а през 1957 г. 2-ра микробиологична лаборатория по имунология на рака с методичен ръководител проф. д-р Б. Юруков и действителен ръководител д-р Спартак Хаджиев, впоследствие ръководител и на Катедрата от 1978 г. до 1989 г. През 1957 г. се разкрива и лаборатория по микробиологична диагностика към Инфекциозна клиника с ръководител д-р Ив. Друмчев. От 1974 г. на диагностичната лаборатория в „Кудоглу" се предоставя нова сграда в района на Университетската болница, където е и досега. През 1985 г. започва да работи и лаборатория но клинична имунология под ръководството на проф. д-р Ст. Златев. От 1989 г. до 1993 г. диагностичната микробиологична лаборатория се ръководи от доц. д-р Люба Костова, от 1993 г. до 2010 г. от доц. д-р Ирина Хайдушка, а от 2010 г. от проф. д-р Мариана Мурджева. В края па 2010 г. лабораторията е преименувана в Отделение по Микробиология, Вирусология и Клинична Имунология, което най-добре отразява дейността му. В началото на 2014 отново бе преименувана в Лаборатория по Микробиология с регионална микробиологична лаборатория по туберкулоза. с дейност по вирусология и с дейност по клинична имунология. В края на 2014 г. лабораторията е разделена на три: Лаборатория по микробиология, Лаборатория по вирусология и Лаборатория по клинична имунология.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Лаборатория по Микробиология е разположена в База 1 на територията па УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив - бул. „Васил Априлов“ 15а - бл. 15 на 2-ри етаж, с обща площ 580м². Сградата е построена през 1974 г.
В Лабораторията са разкрити и обособени на функционален принцип З лаборатории с необходимите работни места според спецификата на извършваните лабораторни анализи и разположението на специализираната и помощна лабораторна техника: Лаборатория по микробиология, Лаборатория по Клинична имунология и Лаборатория по вирусология.

В Лаборатория по микробиология са обособени следните диагностични сектори:
• Сектор „Приемен“, с регистратура и манипулационна за вземане на биологични материали;
• Сектор „Ликвори и пунктати“;
• Сектор „Апаратна“;
• Сектор „Уриноинфекции и полово предавани инфекции“;
• Сектор „Чревни инфекции“;
• Сектор „Серологоя“;
• Сектор „ инфекции, свързани с медицинското обслужване“;
• Сектор „Хранителни среди“;
• Миялни,, стерилизационни, сервизни и складови помещения.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Лаборатория по Микробиология с регионална микробиологична лаборатория по туберкулоза на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД осигурява широк спектър от достъпни, своевременни, качествени и надеждни резултати от извършените лабораторни изследвания. Предмет на дейност са високоспециализираните микробиологични консултации, с които се подпомага лечебно-диагностичната дейност на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД и на здравеопазната система в страната.

Приоритетни задачи за Лабораторията са:
• Поддържане на постоянна готовност за диагностика и консултации при всички тежки и остри заболявания или застрашаващи живота състояния на гражданите;
• Участие в антибиотичната политика на лечебното заведение чрез мониториране и анализ на антибиотичната употреба в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, консултации за предоперативна профилактика, емперична профилактика и лечение по антибиограма;
• Изучаване и използване постиженията на българската и световната медицинска наука в микробиологичната практика;
• Поддържане и системно повишаване на квалификацията на медицинския персонал;
• Осигуряване на високо качество на обслужване на пациентите;
• Осигуряване база и условия за клинично обучение на студенти, докторанти, специализанти и колежани;
• Осъществяване на сътрудничество с български и чуждестранни микробиологични лаборатории.

Предмет на микробиологичните изследвания са:
• Материали от респираторния тракт - гърлен, нозофарингиален секрет и храчка;
• Урина (урокултура);
• Материали от гениталния тракт (вагинални, цервикални, уретрални секрети);
• Изпражнения;
• Ликвор, кръв и други пунктати (плеврални, перитонеални, синусови, ставни);
• Раневи секрети при хирургични инфекции и изгаряния;
• Определяне на антимикробна чувствителност на бързо растящи микроорганизми;
• Серологични проби за ревматоидни фактори и антистрептолизинов титър.

Лабораторията работи по следите Клинични пътеки:
Микробиологични изследвания - КП №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 37, 38, 39, 40.1, 40.2, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ,86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.1, 98.2, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116.1, 116.2, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153.1, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,208, 209, 210, 211, 212, 213, 214.1, 214.2, 215, 216, 217, 218, 219,220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 306, 307.

Лаборатория по микробиология осигурява качеството на изследванията чрез прилагане на системен вътрешен и външен качествен контрол:
• Участва два пъти годишно в междулабораторни микробиологични сравнителни изследвания в Националната система за външна оценка на качеството на изследванията. организирана от Микробиологичен отдел на НЦ3ПБ;
• В европейската система за надзор на антимикробна резистентост - EARSS.

ИЗСЛЕДВАНИ ПРОБИ ЗА 2013 г.:
През 2013 г. Лабораторията е приела за изследване 42 920 проби от пациенти, на които са били направени 57 016 изследвания. Те са с 6.14% и 5.85% съответно повече от предходната 2012 г. (40 436 проби н 55 455 изследвания). Амбулаторните проби и изследвания са 9.З2 % и 16.43 % респ. от всички обработени в Лабораторията. Освен с клинични проби от стационарни пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД и амбулаторно-болни, Лабораторията извършва изследвания по договор с други болници в гр. Пловдив и региона (Клиничен онкологичен център; Военна болница, МБАЛ-Кърджали, МБАЛ-Смолян, МБАЛ -„Каридад" и др.).

ОБОРУДВАНЕ:
• Автоматизирана система Vitek 2 за идентификация на микроорганизми и определяне на антимикробна чувствителност;
• Bact/ALERT 3D 60 – автоматизирана система за хемокултура, пунктатна и ликворна диагностика;
• Система за PCR в реално време AB 7300 със специализиран софтуер 7300 SDS v.1,4. и спектрофотометър за оценка на нуклеиновите киселини;
• Клиничен флоуцитомер FACS Canto II (Becton Dickinson);
• ELISA система (рийдер Multiscan със специализиран софтуеър и миялно устройство Wellwash 4 MK2);
• Инвертен микроскоп Nikon Eclipse TS100 с цифрова камера Nikon DS-5Mc и софтуер Nikon NIS-Elements;
• Флуоресцентен микроскоп Nikon Eclipse 80i с цифрова камера Nikon DS-5Mc и софтуер Nikon NIS-Elements;
• ABACUS 380 – апарат за хематологични изследвания.

ЕКИП:

1. Проф. Д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм – Началник лаборатория
Медицински Университет, гр. Пловдив - 1985 г.
Специалности: Доктор по медицина – 1997 г.; Научно звание „Професор“; Магистър но „Здравен мениджмънт“.
Придобити клинични специалности: Микробиология – 1991 г.; Клинична имунология – 2002 г.
Член на: Български лекарски съюз (БЛС); Съюз на учените в България (Секция Имунология); Българска Асоциация по Клинична Имунология (БАКИ); Балканска Асоциация на имунологичните дружества (ВАIS); Българска Асоциация по Микробиология (БАМ); Европейско дружество по Клинична микробиология и инфекциозни болести (ЕСSМID).

2. Д-р Ели Христозова, дм
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1994 г.
Специалности: Доктор по медицина.
Придобита клинична специалност: Микробиология – 1999 г.

3. Д-р Тихомир Дерменджиев
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1980 г.
Специалности: Магистър по „Здравен мениджмънт“.
Придобита клинична специалност: Микробиология – 1985 г.
Член на: Българско микологично дружество; Българска Асоциация на микробиолозите (БАМ).

4. Д-р Веселина Кирина
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1979 г.
Придобита клинична специалност: Микробиология – 1984 г.
Член на: СУБ (Съюза на учените в България); Българска Асоциация на микробиолозите (БАМ); Българско микологично дружество; Български лекарски съюз.

5. Д-р Мария Атанасова
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1984 г.
Придобити клинични специалности: Микробиология – 1991 г.; Вирусология – 1993 г.

6. Д-р Татяна Попова
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1998 г.
Придобита клинична специалност: Микробиология – 2002 г.

7. Д-р Петя Гарджева
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1997 г.
Придобита клинична специалност: Микробиология – 2002 г.

8. Д-р Лалка Койчева
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1979 г.
Придобита клинична специалност: Микробиология – 1988 г.

9. Д-р Атанаска Петрова
Медицински Университет, гр. Пловдив – 2007 г.

10. Биолог Ирина Станимирова
Специалност: Магистър по „Биология“ – 1997 г.
Придобита клинична специалност: Микробиология – 2008 г.

11. Старши лаборант Иванка Найденова

КОНТАКТИ:
Началник лаборатория: 032/602-450;
Канцелария: 032/302-407;
Старши лаборант: 032/602-407;
Лекарски кабинет: 032/602-275;
Микробиологични сектори (капков, урини, чревни инфекции): 032/602-408;
Апаратна: 032/602-206;
Приемен кабинет: 032/302-220.


Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделението по Образна диагностика е разположено и в двете бази на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД – Пловдив:
• БАЗА1/Tерапевтични клиники/, бул.”Васил Априлов” 15А – централно звено, звено на територията на Клиника по Педиатрия, мобилна образна диагностика на место по клиниките.
• БАЗА 2 /Хирургични клиники/, бул. „Пещерско шосе“ 66 – централно звено разположено на 1 ет. от Западната част на Хирургичния блок, звена на територията на урологична клиника, ортопедия и травматология, оперативен сектор и мобилна образна диагностика на место по клиниките.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Отделението по Образна Диагностика /ООД/ е структурна единица в рамките на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, чиято цел е осъществяване на висококачествена диагностично-терапевтична, учебно-преподавателска и научна дейност.
Планово и денонощно по спешност се обслужват лежащо болни пациенти от всички звена на Университетската болница, така и пациенти от други здравни заведения, на базата на сключени договори, и амбулаторни пациенти.

В Отделението се извършват следните видове изследвания от образната диагностика:
1. Конвенционална образна диагностика на:
• Костна система;
• Дихателна система;
• Стомашно-чревна система;
• Сърдечно-съдова система;
• Пикочно-полова система;
• Централна нервна система.

2. Ултразвукова Диагностика с интервенционална диагностика и терапия.
3. Мамография.
4. Компютърна Томография - конвенционална и интервенционална диагностика и терапия.
5. Магнитно Резонансна Томография на всички органи и системи.
В колаборация с други структурни звена на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД се осъществяват дилатации и емболизации на кръвоносни съдове.

ОБОРУДВАНЕ:
През 2014 година Отделението е оборудвано с най-съвременна апаратура, доставена по Оперативна Програма „Регионално Развитие“: дигитален скопично-графичен апарат, дигитален мамограф, ултразвуков апарат с възможност за контраст-усилена ехография, 64 срезов Компютърен Томограф, Магнитно-резонансен Томограф с напрегнатост на магнитното поле 1, 5 Тесла.
Магнитно-резонансен томограф Signa HDxt - апаратът се отличава с висока разделителна способност, анатомично оптимизирана диагностична визуализация и повишена контрастност на изображението.
Апаратът е оборудван с бобини с висока плътност за изследване на всички части от тялото: главов и гръбначен мозък, мускулно-скелетна и сърдечно-съдова система, органите в корема и таза, бобина за изследване на млечните жлези. Апаратът е снабден още с инжектор за работа в магнитна среда, с какъвто разполагат малко от магнитно-резонансните томографи в страната.
Системата за видеонаблюдение в процедурното помещение подобрява удобството и комфорта на пациента при прегледа.
Магнитно Резонансната Томография /МРТ/ е неинвазивен диагностичен образен метод, който използва комбинация от високо магнитно поле и радио вълни, с които се създават детайлни изображения на вътрешните органи. За разлика от рентгеновите лъчи, при MRТ не се използва йонизираща радиация, поради което се счита за безвреден метод и дава възможност за масовата му рутинна употреба. Възможността за обемно изобразяване и визуализиране на органите от всички страни в 3D изображения помага за подобряване на диагностичния потенциал и възможността за откриване на патология. МРТ техниките, като МР спектроскопия, функционална МР и МР ангиография допълнително засилват клиничната значимост на този метод.
Контрастните агенти, използвани при МРТ методиката, подпомагат по-доброто охарактеризиране на различни патологични изменения.
Като цяло МРТ няма вредно влияние върху човешкото тяло, избягвайки опасните радиоактивни материали. Мощното магнитно поле, което се генерира, налага някои ограничения при работа. Преди да влезе в околната среда на МРТ система, пациентът трябва да премахне всички метални предмети, включително слухови апарати, протези, ключове, мобилен телефон, очила, щифтове, шноли за коса, бижута, пиърсинг, часовници, безопасни игли, кламери, щипка за пари, банкови карти, други магнитни карти, монети, писалки, джобно ножче, ножички, инструменти, дрехи с метални крепежни елементи и дрехи с метални нишки.

Абсолютни противопоказания за осъществяване на изследването са:
• Сърдечен пейс-мейкър;
• Протезирана сърдечна клапа;
• Хирургическа скоба;
• Метален имплант или протеза,с изключение на тези от благородни метали /платина, злато, титан/;
• Холтер с прекъснат дистанционен ЕКГ запис;
• Метални чужди тела в окото и други части на тялото;
• Бременност в първите три месеца.
МРТ се използва за диагностика на туморните процеси, тяхната локализация и размери, появата на метастази в други органи, стадиране на процеса, определяне на поведението при всеки конкретен болен и повлияването му от проведената терапия. Поради липсата на лъчево натоварване и добра визуализация на структурите без апликация на контраст, същият е много подходящ за пациенти с доказана алергия към рентгенконтрастни вещества, съдържащи йод и онко-хематологичните пациенти, които подлежат на периодично проследяване с образни методи.
МРТ например е най-информативният метод при планиране на свързаните с висок риск оперативни интервенции при пациенти с тумори на хипофизната жлеза, главния и гръбначния мозък. МРТ с триизмерните реконструкции на образите позволява много точно да се определят границите на тумора и неговото разпространение в съседните структури, да се визуализират кръвоносните съдове, които не бива да се нараняват по време на операцията и така да се избегне кръвозагубата.
При пациенти, които провеждат химиотерапия, чрез МРТ е възможно да се установи ефекта от лечението, както и в някои случаи да се определи момента, в който туморът е намалял по размери и вече е възможно извършването на оперативна интервенция.

Някои случаи, в които МРТ е метод на избор в онкологичната практика:

1. МРТ на млечните жлези:
• Диагностициране на карцином на млечната жлеза при пациенти с клинично висок риск, при които не се установяват изменения чрез мамография и ехография;
• Предоперативно при пациентки с инвазивен лобуларен карцином;
• Предоперативно при жени на възраст под 40 години с мултицентричен карциномна млечната жлеза;
• При пациентки с руптура на силиконови импланти и необходимост от изключване на туморен процес в паренхима на жлезата.

2. МРТ на тяло:
• Диагностициране, стадиране и проследяване на тумори на дебелото черво, простата, шийка и тяло на матката;
• Установяване, стадиране и проследяване на мекотъканни малигнени тумори.
Мамографски апарат MAMMOMAT Inspiration - за дигитални, нискодозови образни изследвания на млечните жлези.
Една от всеки десет жени ще бъде диагностицирана с рак на гърдата през живота си. За щастие скринингът спасява живота на безброй хора всяка година. Но особено за здрави жени, ниската доза е от най-голямо значение. В същото време, качество на изображението е ключов фактор за откриване на най-малкия детайл.
Мамографски апарат MAMMOMAT Inspiration на фирмата Siemens комбинира тези две възможности.
Апаратът е с привлекателен дизайн, лесен и бърз за работа, създадена е система за комфорт и удобство за пациента при компресията на млечните жлези.
Параметрите на експозицията за всяка отделна гърдата са оптимизирани според нейния размер и структура. Контролът на експонацията е автоматичен.
При пациентки със силиконови импланти се използва софтуерно приложение за автоматично изчисляване на техническите параметри, така че да се получи качествено изображение на паренхима на жлезата при ниско лъчево натоварване. Необходимо е пациентките да имат информация за напречния размер на импланта.
Благодарение на уникални технологии получените образи са с безкомпромисно качество и висока разделителна способност при 30 % по-ниско лъчево натоварване.
Образите се разглеждат на интегриран интегриран LED панел с най-добра резолюция на изображението и се представят на пациентите на CD.
64 слайсов компютърен томограф Somatom Definition - единствен по рода си в Южна България.
Отличава се с подобрени: скорост, ефективност на работния процес, както и диагностична информация.
Позволява бързо, нискодозово изследване на цяло тяло като се избягват артефактите от дишане и движение, особено важно при пациенти в тежко състояние. Така се гарантира точно и надеждно качество на изображението при ограничаване на лъчевото натоварване на тези болни, чието проследяване изисква периодични рентгенови диагностични процедури.
Чрез правилно подбрани протоколи на изследване и след венозно приложение на контрастна материя се получава много добро триизмерно представяне на тумора, неговото кръвоснабдяване, отношение към околните структури, автоматично се определят размери и обем.
Софтуерно приложение позволява автоматизирани измервания и сравнения на количествено подозрителни лезии, което осигурява солидна основа за по-нататъшни медицински действия. Особено когато става въпрос за оценка развитието на тумора и терапевтичния отговор.
Предлага се революционно нов начин за изобразяване на ребра и гръбначен стълб за визуализация, точна локализация и проследяване на костни метастази.
Съществува възможност за виртуално ендоскопско изследване на дебелото черво. Лигавицата на дебелото черво може да се представи мултипланарно и така да се установят и визуализират полипи, скрити между лигавичните гънки, останали невидими при конвенционална колоноскопия.
Получава се информация за болестния процес и степента на ангажиране на стената. Едновременно с това се установяват и промени в други близки и отдалечени органи, например промени в черния дроб и ретроперитонеалните лимфни вериги.
Програмата за точно представяне на сегментите на белите дробове и дихателните пътища е с възможност за измервания, представени в графики и таблици, както и за изобразяване на засегнатите от патологичен процес области със специфичен цветен код. Тази информация може успешно да се използва от хирурзите за преценка на белодробната функция и прогноза при пациенти с предстояща белодробна операция по повод туморен процес. Предстои въвеждане на система за дигитализиране и архивиране на образите /PACS/, с възможност за телерадиология.
Отделението отговаря на Трето ниво на компетентност според изискванията на Медицински Стандарт „Образна Диагностика”.

ЕКИП:

1. Доц. Д-р Николета Иванова Трайкова, дм– началник отделение

Специалности: Доктор по медицина, Магистър „Здравен мениджмънт“.
Придобити клинични специалности: Образна Диагностика.
Член на: БАР,СУБ, ISMRM, ESR, ESNR, ESHNR, WFNS. Факултетен Съвет към Факултет по Обществено Здраве при МУ Пловдив, Ректорски Съвет при МУ Пловдив, Академичен съвет при МУ Пловдив, Колежански Съвет при МК Пловдив , Съвет за международно Сътрудничество при МУ Пловдив, Комисия за провеждане на Държавни изпити за Специалност „Рентгенов лаборант”, Централна Университетска Комисия за подготвяне и организиране на кандидатстудентската кампания на МУ Пловдив. Националната комисия за придобиване на специалност „Образна Диагностика“, Научния комитет към European Congress of Radiology.
Други: Директор на Медицински Колеж при МУ Пловдив, лектор в European School of Radiology към European Society of Radiology, Президент на Програмния комитет на Balkan Congress of Radiology 2017 и 2018. Автор на дисертация, учебници и помагала, публикации, доклади и постери. Участие в национални и международни научни проекти. Изнеси лекции в чужбина по линията на преподавателска мобилност по програма Еразъм.

2. Д-р Александър Дичев
Завършил Медицински университет - Пловдив през 1987 г.
Придобита специалност по „Рентгенология“ (1993 г.)
Допълнителни квалификации:
Квалификационен курс по неврорадиология в Катедра по рентгенология в Медицинска академия - София през 1994 г., конвекционална диагностика, интервенционални специализирани методи, компютърна-томография. Ангиолог в Отделение по ангиология,
Член на: Българска академия по радиология; European Society of Radiology.

3. Д-р Венцислав Аврамов Червенков
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Рентгенология.
Член на: БАР, ESR.

4. Д-р Даниела Светославова Манолова
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Образна Диагностика.
Член на: БАР, ESR, БАУМ, Европейско дружество по кардиоваскуларна радиология, Обща клинична онкологична комисия в УМБАЛ „Свети Георги“. Професионални интереси: Диагностика на заболяванията на млечната жлеза, компютър томографска диагностика на сърце и коронарни артерии, магнитно резонансна образна диагностика.

5. Д-р Атанас Николов Тодоров
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Образна Диагностика.
Член на: БАР, ESR.

6. Д-р Мариана Карамитева
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Образна Диагностика.
Член на: БАР, ESR, Обща Клинична Онкологична Комисия в Лечебното заведение.
Професионални болести:Хибридна образна диагностика, диагностика на онкологични заболявания.

7. Д-р Павлин Коцев
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Образна Диагностика.
Член на: БАР, ESR, Българското дружество по неврорентгенология, Член на Болничната kомисия за установяване на мозъчна смърт. Професионални интереси: магнитно резонансна образна диагностика, компютър томографска диагностика на аортна клапа и коронарни артерии. 8. Д-р Георги Божилов Петков
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Образна Диагностика.
Член на: БАР.

9. Инженер Георги Иванов Добрев
Специалности: Бакалавър "Автоматика", Магистър "Компютърни системи и технологии"

10. Физик Вера Николаева Гледачева
Специалности: Бакалавър "Инженерна физика"

11. Старши ренгенов лаборант Светлана Борисова Георгиева – БАЗА 2
Специалности: Бакалавър „Рентгенов лаборант“, Бакалавър „Здравни грижи”, Магистър „Публична Администрация”.

12. Старши ренгенов лаборант Гергана Христова Димова – БАЗА 1
Специалности: Бакалавър „Рентгенов лаборант“, Бакалавър „Здравни грижи”, Магистър „Консултативна психология“.

КОНТАКТИ:
Регистратура БАЗА 1 - 032 602 414/ 0885 053441
Регистратура БАЗА 2 - 032 602 724/ 0885 053597


Начало

Вътрешно консултативни кабинети

Основни дейности:

Осигурява денонощно планова и спешна консултативна дейност за всички хирургични клиники, термични травми, КАРИТ, Инфекциозна клиника.

2.Към отделението функционира и ендоскопски кабинет, осигуряващ фиброгастроскопия за всички пациенти от хирургичния блок.

Ръководител – д-р Йончева
032/ 602 938


Старша мед. сестра – Недялка Шопова

Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделението по Съдебна медицина е разположено в сградана База 1/Tерапевтични клиники/,на УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД – гр. Пловдив,
намираща се на бул. „Васил Априлов“ 15а.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В Отделението по Съдебна медицина се извършва дейност, свързана с правната теория и практика в страната.
Обекти на изследване в съдебната медицина са живи лица, трупове, писмени данни, участници като вещи лица в съда.
Извършват се химически експертизи на биологичен и хистологични изследвания на органни тъкани.
В Отделението по Съдебна медицина се извършват изследвания на над 3 000 обекта.
Отделението е структурирано съобразно извършваната дейност:
- Амбулатория за прегледи и живи лица;
- Секционна зала за изследване на трупове;
- Хистологична лаборатория;
- Химическа лаборатория.

ОБОРУДВАНЕ:
- Спекстрофотометър;
- Микротом;
- Замразяващ микротом.

ЕКИП:
В отделението работят 7 лекари, от които един хабилитиран /професор/, двама химика, три лаборантки, двама технически
сътрудника и четирима санитари. Екипът от лекари ежегодно участва на международни и национални научни конференции
и симпозиуми, с цел повишаване на тяхната професионална и научна квалификация.

1. Д-р Марин Костадинов Балтов, д.м. – Началник отделение
Медицински Университет - Пловдив 1995 г.
Специалности: Доктор по медицина - 2013 г. "Здравен мениджмънт" - 2006 г.
Придобита клинична специалност: Съдебна медицина.

2. Д-р Йовко Минчев Шишков
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Съдебна медицина.

3. Д-р Светлозар Спасов Спасов, д.м.
Медицински Университет - Пловдив - 1985 г.
Специалности: Медицински Университет - Пловдив - Доктор по медицина - 2014 г.;
Медицински Университет - Пловдив - Научно звание “Доцент” – 2016 г.
Придобита клинична специалност: Съдебна медицина.

4. Д-р Иван Иванов Црънчев
Медицински Университет - Пловдив - 2013 г.

5. Д-р Кристина Атанасова Хаджиева
Медицински Университет – Пловдив – 2015 г.

6. Д-р Пламена Миленова Динева
Тракийски Университет - Стара Загора

Медицински Факултет-2016 г.

7. Д-р Стела Маркова Янчева
Медицински Университет - Пловдив – 2017 г.

8. Инж. Янка Георгиева Добрева – химик
Специалности: ВХТИ – София – Магистър ”Технология на пластмасите”- 1975 г.
Придобита специалност: ВМИ - София” Санитарна химия” -1995 г.

9. Цветелина Хрисимирова Иванова – химик
Специалности: Пловдивски университет - Бакалавър по „Компютърна химия” - 2014г.;
Пловдивски университет – Магистър по „Медицинска химия” - 2015 г.

10. Старши лаборант Бояна Георгиева Насева - Георгиева
Полувисш медицински институт - Пловдив -„Медицински лаборант”- 1991 г.
Специалности: Пловдивски университет - Магистър по „Административен и здравен мениджмънт“ 1997 г.;
Медицински Университет - Пловдив - Бакалавър „Управление на здравните грижи“- 2003 г.

КОНТАКТИ:
Канцелария: 032/60-25-10


Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
От 01.04.2014 г. функционира обновено отделение по Диализно лечение. Намира се в База 1 /Tерапевтични клиники/,
на бул. "В. Априлов" 15А, 3-тия етаж над Отделението по Нефрология.
Новото Отделение по Диализно лечение отговаря на всички съвременни медицински стандарти.
Разполага с 3 зали за хемодиализа, с 21 диализни поста.
Обстановката е приятна, пациентите провеждат процедурата на диализни кресла с електрическо регулиране на височината,
облегалката и секцията за краката. Разполагат с индивидуални телевизори, снабдени със слушалки за по-голям комфорт
по време на диализната процедура. Облицовката на пода и стените е от антибактериална материя,
което позволява безупречна хигиена в отделението и намаляване на вътреболничните инфекции.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В отделението се лекуват пациенти с терминална хронична бъбречна недостатъчност, както и с остра бъбречна недостатъчност от други клинични звена.
Извършват се и екстракорпорални методи на очистване при пациенти с интоксикации от Клиника по Клинична токсикология.

ОБОРУДВАНЕ:
Отделението разполага с 21 апарата за хемодиализа Fresenius 4008 S.
Водата за хемодиализа се обработва със система за обратна осмоза.

ЕКИП:
1. Д-р Георги Цочев - Началник отделение
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Нефрология.
Член на: Българското нефрологично дружество. Преподавател е към Медицински Университет - Пловдив по нефрология и хемодиализа.

2. Д-р Тоска Аргирова-Павлова
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести.

3. Д-р Свилен Симеонов
Медицински Университет
Придобити клинични специалности:Вътрешни болести, Нефрология.

4. Д-р Теодора Караиванова
Медицински Университет

5. Д-р Стефка Гергова
Медицински университет
Лекар специализант

6.Старша медицинска сестра Мария Илиева
Специалности: Магистър „Здравни грижи“

КОНТАКТИ:
Началник отделение: 032/60-25-80;
Лекарски кабинет – 032/60-25-08;


Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Отделение по Трансфузионна хематология /ОТХ / е създадено през 1952 година към ВМИ „Иван П. Павлов“ гр. Пловдив.
Негов пръв ръководител е д-р Аргир Аргиров до 1984 година.
През 1986 г. с разкриване на Хирургичен блок намиращ се на бул. „Пещерско шосе“ №66, Отделение по Трансфузионна
хематология създава новабаза за осигуряване на нарасналите нужди от кръв и кръвни съставки.
От 1984г. до 2002 г. ръководител на Отделение по Трансфузионна хематология е д-р Анна Павлова, дмн.От 2002 г. ръководител
на отделението е д-р Бисер Абрашев.От 2014 г. ръководител е д-р Красимира Панчева.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Трансфузионна хематология е специалност с интердисциплинарен характер, взаимодействаща с всички останали медицински специалности.
Основни цели на Отделение по Трансфузионна хематология са:
• Осигуряване на безопасни и ефективни кръв и кръвни съставки за задоволяване на медицинските нужди на болницата;
• Осигуряване на имунохематологичната диагностика на пациентите и постигане на правилно клинично приложение на кръвните биопродукти.

Задачи:
• Съхранение, експедиция и дистрибуция на кръв и кръвни съставки;поддържане на резерв от кръвни съставки;
• Извършване на имунохематологични изследвания на пациенти и подбор на кръвни съставки за всеки конкретен пациент;
• Оказване на консултативна помощ във връзка с извършване на дейностите по трансфузионна хематология, регламентирани в
Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането;
• Обучение на служителите.

В Отделение по Трансфузионна хематология през 2013 година са извършени следните изследвания:
• Определяне на кръвни групи – 21152;
• Индиректентест на Кумбс – 2980;
• Директентест на Кумбс – 3407;
• Изо-аглутинационниантитела– 720;
• Изо-фер. антитела – 1 015;
• Авто-аглутинационниантитела – 720;
• Авто-фер. антитела – 943;
• Съвместимост – 8364;
• АнтигенниформулиСсДЕе – 2 073;
• Определяне на Kell – 2069;
• Титърна антитела– 29;
• Директна проба – 8 364;
• Подгрупи – 1 575;
• Дарители – 6 810.

ОБОРУДВАНЕ:
Отделение по Трансфузионна хематологияе оборудвано със съвременна техника за имунохематологична диагностика.
Разполага с обучен и квалифициран персонал, работещ на непрекъснат месечен график.

ЕКИП:

1. д-р Цвета Салабашева – Началник отделение
Медицински Университет

2. Д-р Бисер Абрашев
Медицински Университет

3. Д-р Иванка Сребринова
Медицински Университет

4. Мария Янкулова – биолог
5. Старша медицински лаборант Татяна Колева Сребринова-Савова – БАЗА 1
6. Старши медицински лаборант Петранка Чаушева – БАЗА 2

КОНТАКТИ:
Дежурен лаборантБАЗА 1: 032/60-23-80
Дежурен лаборант БАЗА 2: 032/60-26-93


Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

ИСТОРИЯ:
Отделението по Медицинска генетика е единственото в Южна България с 40 годишна традиция в консултативно-диагностичната и профилактична дейност на наследствените болести, предразположения и вродените аномалии.
Създадено е през 1967 г. като Отделение по Медицинска генетика към МУ - Пловдив. От 1983 г. е Секция по Медицинска генетика към Катедра по Биология, Паразитология и Медицинска генетика.
От 1986 г. Секцията е трансформирана в самостоятелно звено - Медико-генетичен консултативен център (МГКЦ), работил до 1999 г. От 2000 г. МГКЦ бе включен в състава на Клиника по Детски и генетични заболявания.
От 2004 г. Отделението е самостоятелно, на директно подчинение на УМБАЛ “Св. Георги” – ЕАД, гр. Пловдив, като Отделение по Медицинска генетика (ОМГ).

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделението по Медицинска генетика се намира на територията на База 1 /Терапевтични клиники/ на УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД с адрес бул. „В.Априлов“ №15А, 4002- гр. Пловдив.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Отделението по Медицинска генетика (ОМГ) е специализирано звено, в което се извършва генетична консултация, диагностични генетични изследвания (в областта на цитогенетиката, молекулярната цитогенетика, биохимичната генетика), и академична дейностна ниво Университетски Многопрофилни Болници и други здравни заведения без териториални или други ограничения. Дейносттите са високо специализирани.
Обект на изследване са: пациенти с полималформативни стигми, всички бремени, пациенти с репродуктивни проблеми, онкохематологични пациенти.
През 2013 г. в Отделението са осъществени 1404 генетични консултации и 1889 генетични изследвания.
Освен консултативно-диагностична, в Отделението се извършва още преподавателска (на студенти медици, медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти, лекари специализиращи Медицинска генетика и Детски болести) и научно-изследователска дейност.
Отделението е единствена база за специализация на лекари по Медицинска генетика в Южна България.
За последните 10 години в Отделението са защитени 2 дисертационни труда за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
За последните 5 години са направени повече от 50 публикации в български и чужди специализирани издания.

Специфични дейности:
• Медико-генетична консултация- (вкл. предбрачно и предрепродуктивно) при вродени малформации и наследствени заболявания; при стерилитет и спонтанни аборти; за установяване на бащинство; при рискови бременности.
• Генетична хромозомна диагностика - дородова (на плода-чрез амниоцентеза и на абортивен плод) и следродова (включително и при онкохематологични заболявания);
• Молекулярно-цитогенетична диагностика (FISH) на по-чести микроделеционни синдроми (синдром на Prader-Willi, Angelman и др.);
• Пренатален биохимичен скрининг при бременни жени- през I и II триместър за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена;
• ДНК анализ – У микроделеции - скрининг за делеции в локусиAZFa, AZFb, и AZFc.

ОБОРУДВАНЕ:
За осъществяване на предлаганите дейности, отделението разполага със специализирана апаратура:
• Микроскоп “AxioImager M1” за светлинна и флуоресцентна микроскопия;
• Анализираща система с архивиращо устройство – CytoVisionMasterSystem, KaryotypingProgramand FISH;
• Инвертен микроскоп за клетъчни култури; термостат 370 С с подаване на СО2; ламинарен бокс с вертикален въздушен поток;
• Полуавтоматична система, базирана на флуориметрични методи за определяне на AFP, F-b-HCG, Eстриол, PAPP-А.

ЕКИП:

1. Проф. д-р Вили Стоянова, дм - Началник отделение
Медицински университет – Пловдив –1987г.
Специалности: Доцент „Медицинска Генетика "ВАК – 2010 г.; Доктор медицина (PhD) ВАК – 2008г.;„Обществено здраве МУ - Пловдив и Здравен мениджмънт” – 2012 г.
Придобити клинични специалности: „Медицинска Генетика ” ВМИ – Пловдив – 2000г.; „Детски болести” ВМИ – София – 1993г.

2. д-р Цаню Кръстев
Медицински университет
Придобити клинични специалности: “Медицинска Генетика” - 1988 г.; „Вътрешни болести“ - 1992г.

3. Д-р Лиляна Грозданова
Медицински университет
Придобити клинични специалности: “Медицинска Генетика” - 1991 г.; „Детски болести” - 1982г.

4. Александър Линев – биолог
Специалности: Бакалавър- Биолог - 2002г.; Магистър по Биотехнология - 2004г.
5. Иван Желязков – биолог
Специалности: Бакалавър- Биолог - 2006г.; Магистър по Биотехнология - 2008г.

6. Старши медицински лаборант Снежина Илиева
Специалности: Медицински лаборант - 1983г.;Магистър „Управление на здравни грижи“- 2014г.

КОНТАКТИ: Кабинет за генетично консултиране - 032/ 602-445;
Лабораторен сектор - 032/ 602-338.


Начало

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КРЪВНО ГАЗОВ АНАЛИЗ И ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО /КЪМ ЦЕНТРАЛНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ/

ИСТОРИЯ:
Лабораторията по КГА и ФИД към УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД е уникално специализирано функционално-диагностично звено.
То притежава големи диагностични възможности, съизмерими с европейските стандарти. Има два сектора - сектор по функционално изследване на дишането (разкрита през 1958 г. от д-р Иван Кирин) и кръвно-газов(разкрита през 1966 год. от д-р Иван Кирин и д-р Димитър Илучев).

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Звеното разполага с лаборатории разположени и в двете бази наУМБАЛ “Св.Георги” ЕАД:
1. База 1 набул. „Васил Априлов“ №15а:
• Лаборатория по КГА;
• Лаборатория по ФИД.
2. База 2 на бул. „Пещерско шосе“ №66:
• Лабораторияпо КГА - 2 етаж;
• Лаборатория по ФИД - 11 етаж.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Кръвно-газовият сектор обслужва едновременно спешно болни от интензивните отделения, пациенти на активно болнично лечение и амбулаторно болни.
През сектора по ФИД преминават болни от клиничните звена на УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД, други лечебни заведения в гр. Пловдив, Област Пловдив и Цялата Южна България, които изискват прецизна диагноза и експертна оценка на дихателните функции и кислородния режим.
В лабораториите се извършва пълен анализ на следните групи функционални показатели: белодробни обеми, форсирани инспирация и експирация, tidal breathing анализ (анализ на спокойното дишане), бронхо провокационни и бронхо дилататорни тестове,дифузия,бодиплетизмография; кръвно-газов анализ – основни кръвно-газови показатели и производни, електролити, метаболити);
Освен в диагностиката, лабораторията участва непосредствено в обучението на студенти, докторанти и специализиращи лекари по проблемите на функционалната диагностика на дишането, диспнеята и кръвно-газовата хомеостаза, киселинно-алкалния статус и оценка на физическия капацитет. Съвременното ниво на използваната апаратура, добрата организация на работа и ерудираността на специалистите са предпоставка за извършване и на научни изследвания.
В момента лабораторията има реноме на водеща в страната по тези проблеми.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
През 2013 година в Кръвно-газовата лаборатория са изследвани 15539 пациенти от клиничните звена на УМБАЛ “Св.Георги” ЕАД и 1290 амбулаторни пациенти.
А през лабораторията по ФИД – съответно 2797 пациенти от клиничните звена на УМБАЛ “Св.Георги” ЕАД и 847 амбулаторни пациенти.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Стефан Костянев, дмн
Медицински Университет - Пловдив
Специалности: Доктор на медицинските науки, Научно звание “Професор”, Магистър “Здравен мениджмънт”,Ректорна МУ – Пловдив.
Придобита клинична специалност: Патофизиология
Член на: Дружествонафизиологичнитенауки; Дружествопоалергология и клиничнаимунология; Българскодружествопобелодробниболести; European Respiratory Society; European Academy of Allergology and Clinical Immunology.

2. Доц. Д-р Благой Маринов, дм
Медицински Университет - Пловдив
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Доцент“.
Придобита клинична специалност: Патофизиология
Членна: Дружествозафизиологичнинауки; Европейскореспираторнообщество (ERS); Българскодружествопобелодробниболести.

3. Д-р Анна Стефанова Христова Медицински Университет - Пловдив
Придобита клинична специалност: Патофизиология
Член на: Дружествозафизиологичнинауки; Българско дружество по белодробни болести.

4. Д-р СтоилкаКолеваМандаджиева,дм
Медицински Университет - Пловдив
Специалности: Доктор по медицина.
Придобита клинична специалност: Патофизиология
Член на: Дружествозафизиологичнинауки; Европейскореспираторнообщество (ERS); Българскодружествопобелодробниболести.

5. Д-р КирилВасковТерзийски, дм Медицински Университет, гр. Пловдив
Специалности: Докторпомедицина.
Придобита клинична специалност: Патофизиология
Член на: Дружествозафизиологичнинауки;Европейскореспираторнообщество (ERS); ESRS; WASM.

6. Д-р Мирослава Линева Тодорова
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Патофизиология

КОНТАКТИ:
Лекарски кабинет - 032/60-20-44
База 1:
Лаборанти КГА – 032/60-22-66
Лаборанти ФИД – 032/60-22-90
База 2:
Лаборанти КГА – 032/60-27-29

Подробна информация може да бъде намерена на сайта на – www.pathophysiology.info


Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

БАЗА 1: бул. "Васил Априлов" №15а, първи етаж /обща сграда със Съдебна медицина/

ПОМЕЩЕНИЯ:
Кабинет Началник отделение; Лекарски кабинет-3 бр.; Хистологична лаборатория - 2 бр. Лаборатория пускане и оформяне набиопсичен материал -1 бр.; Секционна зала – 1 бр. Приземен етаж: Складово помещение – 2бр.; ИХХ - лаборатория -1 бр.; стая за заточващи устройства - 1 бр., стая за помощен персонал – 1бр. Електронно-микроскопска лаборатория- 1 бр.; лекарски кабинети - 2бр.

БАЗА 2: гр. Пловдив - 4001, ул. Пещерско шосе" №66, приземен етаж, крило" 3апад".

ПОМЕЩЕНИЯ:
Гефрирна лаборатория – 1 бр.; Лекарски кабинет- 2бр.; Секционна зала с преддверие- 1 бр.; Стая за помощен персонал – 1бр; лекарски кабинети 2 бр.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
1. Приемане и предаване на телата на починалите;
2. Извършване на обдукция;
3. Изготвяне на аутопсионни протоколи;
4. Приемане, изработване и отговаряне на гефрири;
5. Приемане набиопсични материали от клиниките звена;
6, Приемане на биопсични материали от амбулаторни пациенти;
7. Пускане на биопсични материали;
8. Архивиране на биопсични и цитологични материали;
9. Експедиция на биопсични и цитологични фишове с отговори по клиники;
10. Изготвяне на биопсични и цитологични препарати;
11. Гледане и отговаряне на биопсични и цитологични резултати;
12. Ревизии и назначаване на Хисто - и ИХХ-изследвания; Изготвяне на препарати; Разчитане от ИХХ изследване;
13. Следдипломно обучение на лаборанти и стажант-лаборанти;
14. Следдипломно обучение на докторанти и лекари на клинични ординатори в УМБАЛ „Св. Георги" ЕАДи в други болници от Пловдивски регион;
15. Санитарно-хигиенни мероприятия и управление на отпадъците.

ОБОРУДВАНЕ:
• Апарат за рязане на ножове;
• Микроскоп стериоскоп;
• Микротом ултра — СМИ-2;
• Микроскоп - ел. комплект;
• Центрофуга - Т-32;
• Лабораторен тьканенпроцесор;
• Криостат с ултразвук;
• Парафинов център;
• Стейнер;
• Камина в лабораторията за оформяне на биопсии;
• Имуностейнер;
• Термостат сух.

ЕКИП:
1. Доц. д-р ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ БЕЛОВЕЖДОВ, дм – Началник отделение
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание „Доцент“ - 2010 г.
Придобита клинична специалност:Обща и Клинична патология - 2001 г.
Член на:Българско дружество по патология; Европейско дружество по патология.

2. Доц. Д-р ЖИВКО ВЛАДИМИРОВ ПЕШЕВ, дм
Медицински Университет - 1978 г.
Специалности: Доцент - 2018 г.
Придобита клинична специалност: Патологоанатомия.
Член на: Българско дружество по патология.

3. Д-р СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ГЕНОВА
Медицински Университет - 1992 г.
Специалности: Доцент - 2018 г.
Придобита клинична специалност:Обща и Клинична патология - 2000 г.
Член на: Българско дружество по патология; Европейско дружество по патология.

4. Д-р ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ДАНЕВ
Медицински Университет - 1997 г.
Придобита клинична специалност: Патологоанатомия - 1986 г.
Член на: Българско дружество по патология.

5. Д-р ИВЕТА НИКОЛАЕВА ХУБАВЕНСКА - Тунчева
Медицински Университет - 1975 г.
Придобита клинична специалност: Клинична патология.
Член на: Българско дружество по патология.

6. Д-р ГЕОРГИ ПЕТКОВ ИВАНОВ
Медицински Университет - 1987 г.
Придобита клинична специалност:Обща и Клинична патология - 1999 г.
Член на: Българско дружество по патология; Европейско дружество по патология.

7. Д-р ДИМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ СТАЙКОВ
Медицински Университет - 1987 г.
Придобита клинична специалност:Обща иклинична патология - 1999 г.
Член на: Българско дружество по патология; Европейско дружество по патология.

8. Д-р МАРИЯ СТОЯНОВА КОЛЕВА - ИВАНОВА
Медицински Университет- 2009 г.
Придобита клинична специалност: Обща и клинична патология - 2017 г.
Член на: Българско дружество по патология; Европейско дружество по патология.

9. Д-р МИЛЕНА ГУЛИНАЦ
Медицински Университет- 2011 г.
Придобита клинична специалност: Обща и клинична патология - 2016 г.

10. Д-р ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА СЕРТЕВА
Медицински Университет - 2010 г.
Придобита клинична специалност: Обща и клинична патология - 2015 г.

11. Д-р МАРИЯ СТРАТИЕВА
Медицински Университет

12. Д-р ЕЛЕНА ИВОВА ГЕРАКОВА
Медицински Университет - 2017 г.
13. Д-р Александър Иванов
Медицински Университет - 2017 г.

17. Старши медицински лаборант Деница Пантова

КОНТАКТИ:
БАЗА 1:

Началник отделение – 032/60-23-84;
Канцелария – 032/60-23-70;
Старши мед. лаборант – 032/60-23-86;
Лекарски кабинети – 032/60-23-47; 032/60-23-87; 032/60-25-85; 032/60-20-47; 032/60-24-44; 032/ 602 440;
Хистологични лаборатории – 032/60-23-86;
Електронен микроскоп – 032/60-25-05;
Учебни зали – 032/60-25-14;
Секционна зала - 032/60-23-86.

БАЗА 2:
Гефрирна лаборатория – 032/60-28-58;
Секционна зала – 032/60-24-41.


Начало

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Лаборатория по Клинична имунология се намира на втори и трети етаж на блок 15 в База 1на територията па УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив - бул. „Васил Априлов“ 15а.
Тя се състои от:
• Сектор „Лабораторна и клинична имунология“;
• Сектор „Флоуцитометрия“;
• Сектор „Тъканни култури и имунофлуорисцентнамикроскопия“.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Предмет на имунологични изследвания са:
1. Хуморални фактори - серуми и IgМ, IgG, IgA, C3 и С4 , С1 - естеразенинхибитор, криоглобулини, цитокини;
2. Клетъчни фактори - фагоцитна активност с NВТ тест; флоуцитометричноимунофенотипизиране на лимфоцити от кръв;
3. Антитела и антигени от вируси, бактерии и патогенни гъбички;
• Антинуклеарни (общи АНА, anti-dsDNA, anti-SS-A, anti-SS-В, anti-Sm, anti-RNP, anti-Scl-70,anti-Jo-I, anti-histone);
• Антимитихонддриални(AMA, anti-M2), анти-гладкомускулни и анти-LKM;
• Антифосфолипидни-антикардиолипиновиIgG, IgM, анти-бета-2-гликопротеин;
• Антитироидни (ТАТ, МАТ);
• ревматоиднифактори (RF;, anti-ССР);
5. ОбщиIgE.

Лаборатория по клинична имунология осигурява качеството на изследванията чрез прилагане на системен вътрешен и външен качествен контрол:
• Участва четири пъти годишно в Националната система на външна оценка на качеството на имунологичните изследвания, организирана от Българската Асоциация по Клинична Имунология;

Лабораторията работи по следите Клинични пътеки:
ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
– КП №: 62, 63, 64, 65, 251, 252, 254, 287, 288, 289, 290, 306.

РЪКОВОДИТЕЛ: Проф. Д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм – Началник лаборатория
Медицински Университет, гр. Пловдив - 1985 г.
Специалности: Доктор по медицина – 1997 г.; Научно звание „Професор“; Магистър но „Здравен мениджмънт“.
Придобити клинични специалности: Микробиология – 1991 г.; Клинична имунология – 2002 г.

КОНТАКТИ:

Началник лаборатория: 032/602-450;
Лаборатория: 032/602-208.


Начало

ВИРУСОЛОИЯ

История:
Лабораторията по вирусология функционира като самостоятелно звено в структурата на УМБАЛ „Свети Георги“ от 2015 г., но вирусологични изследвания се извършват в рамките на Микробиологична лаборатория още от 1993 г. с включване в научните проекти на ЕС Interreg I (1993-1994г.) и Interreg II (1999-2000г.), при които е проучено носителството на хепатитни маркери и HIV сред общата българска популация. В следващите години вирусологични изследвания отново се извършват по научни проекти, фокусирани върху социално значимите вирусни заболявания хепатити В и С и HIV инфекция сред рискови групи – наркомани и пациенти на хемодиализа. Работата по тези проекти е свързана с усвояване на имуно-ензимния диагностичен метод ELISA, внедрен по-късно в рутинната вирусологична диагностика. Нейното начало е поставено през 2002 г., с получаване на първите сертификати за вирусологична дейност. Лабораторията премина през диагностичната верификация на две големи епидемии в Пловдивския регион – от хепатит А през 2006-2007 г. и от морбили – през 2017 г. През 2018 г. Лабораторията по вирусология получава акредитация за II ниво на компетентност за следващите 5 години с отлична оценка. През март 2020 г. със заповед на Министъра на здравеопазването към Лабораторията по вирусология е изграден и оборудван филиал за диагностика на SARS-CoV-2, като е обучен и персонал за работа с RT-PCR метод. Филиалната лаборатория, открита на 13.04.2020 г. отговаря на изискванията за II-ри клас на биобезопасност.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Лаборатория по вирусология се намира на втория етаж в блок 15, База 1 на територията па УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив - бул. „Васил Априлов“ 15а. Филиалната лаборатория за диагностика на COVID-19 е разположена на територията на Инфекциозна клиника (между 1-ви и 2-ри блок), База 2, бул. „Пещерско шосе“ 66


ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Лабораторията извършва вирусологични изследвания на стационарни болни по над 50 клинични пътеки. Приемат се проби и от значителен брой амбулаторни пациенти, както и такива по договор с други болници в гр. Пловдив и региона. Обемът на извършваните в Лабораторията по вирусология изследвания бележи непрекъснат ръст, като в последните години надхвърля 12 000 изследвания годишно. Прилаганите диагностични методи са: - имуноензимен (ELISA); - ензимно свързан флуоресцентен метод (ELFA); - имунохроматографски; - мултиплексна PCR (при стационарно болни в тежко състояние дава възможност за детекция на голям спектър вируси само в един клиничен материал). Последният внедрен високоспециализиран метод е RT-PCR, с който се извършва диагностика на SARS-CoV-2.


Предмет навирусологичните изследванияса:

I. Изследвания чрез ELISA и ELFA:
Хепатитни маркери
1. Хепатит А - anti-HAV-IgM
2. Хепатит В – HBsAg, anti-HBc-IgM, anti-HBc-total, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe
3. Хепатит С - anti-HCV антитела
4. Хепатит D - anti-HDV антитела
5. Хепатит Е – anti-HEV-IgM, anti-HEV-IgG
HIV-инфекция
1. HIV-антиген/антитяло
Херпесни вируси
1. Цитомегаловирус – anti-СМV-IgM, anti-CMV-IgG
2. Епщайн-Бар вирус – anti-EBV-IgM, anti-EBV-IgG
Морбили, паротит и рубеола
1. Морбили – anti-Measles-IgM, anti-Measles-IgG
2. Паротит – anti-Mumps-IgM, anti-Mumps-IgG
3. Рубеола – anti-Rubella-IgM, anti-Rubella-IgG
Марсилска треска
1. R. conorii – IgM
2. R. conorii – IgG

II. Имунохроматографски тестове:
1. Вирусни гастроентерити – Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Norovirus
2. Вирусни респираторни инфекции – Influenza A и B, Adenovirus, RSV

III. Mултиплексен PCR – позволява детекция на широк спектър вируси (и бактерии) в материали от дихателна система, гастро-интестинален тракт, кръв и ликвор (по синдроми).
IV. RT-PCR за детекция на SARS-CoV-2 (COVID-19)


Лаборатория по вирусология осигурява качеството на изследванията чрез прилагане на системен вътрешен и външен качествен контрол:
• Участва четири пъти годишно в Националната система за външна оценка на качеството на вирусологичните изследвания, организирана от НЦЗПБ.


В лабораторията се извършва активна научно-изследователска дейност в областта на вирусните хепатити А, В, С, D, Е, върху херпесни вируси (EBV, CMV), както и върху ротавирусните ентерити и др.

Лабораторията по вирусология е база за обучение на студенти (по медицина, дентална медицина, фармация, медицински сестри и акушерки), както и за кратки курсове по вирусология в програмите за следдипломна квалификация на лекари специализиращи микробиология, инфекциозни болести, паразитология, ревматология и гастроентерология.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА:
За извършване на имуноензимните тестове лабораторията е оборудвана с апаратура за конвенционален ELISA метод (миещо и отчитащо устройство). На разположение са и автоматизирани апарати: Euroimmun (ЕLISA) и Vidas (ELFA).За работа с PCR метод се използват напълно автоматизиран мултиплексен PCR апарат FilmArray, както и ДНК/РНК екстрактори (2 броя) и PCR апаратура Bioneer.

ЕКИП:
1. Доц. д-р Мария Атанасова, дм - Началник Лаборатория
Придобити медицински специалности: Микробиология; Вирусология
Член на: СУБ, БЛС, Българска асоциация на микробиолозите

2. Цеца Петкова – биолог-магистър, „Управление Здравни грижи“

3. Вера Узунова – старши медицински лаборант, бакалавър „Здравни грижи“

4. Веска Пехливанова – лаборант-бакалавър


КОНТАКТИ:
Началник лаборатория: 032/602-275;
Лаборатория: 032/602-220.
Филиал за диагностика на COVID-19: 032/602-113; 032/602-114;.
e-mail: umbal_virus@abv.bg


ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

ИСТОРИЯ:
През 1965 г. е създаден Радиоизотопен център със Сектор по Нуклеарна медицина и Клиника по Лъчева терапия. Като самостоятелна структура Отделение нуклеарна медицина се обособява през 2016 г. Отделението разполага с нова, модерна апаратура и висококвалифициран персонал за провеждане на нуклеарно-медицински изследвания за диагностика на различни заболявания и отчитане на ефекта от проведена терапия.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Отделение Нуклеарна медицина е разположено и в двете бази на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД. Изследванията се извършват само след предварително плануване на място или на следните телефони.
1. Сцинтиграфски изследвания с Гама камера – адрес бул. „Васил Априлов“ №15А, тел: 0885/295 823 ; 032/602 351;
2. Позитронно-емисионна компютърна томография (ПЕТ/КТ скенер) – бул. „Пещерско шосе“ №66, тел: 0885/640 749.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Провеждане на високо-специализирана диагностична дейност с помощта на радиоактивни вещества, които селективно се натрупват в различни органи и системи. Разпределението на въведения радиофармацефтик в тялото на пациента се проследява и регистрира със специализирана апаратура – Гама камера и ПЕТ/КТ скенер.
1. В База 1 на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД е разположено звеното за конвенционална гама-камерна сцинтиграфия. Провеждат се изследвания при различни заболявания на ендокринната, отделителната, опорно-двигателната и др. системи в човешкото тяло. Изследванията се понасят леко от пациентите, не предизвикват усложнения, алергични реакции и за по-голямата част от тях не необходима предварителна подготовка. Лъчевото натоварване е минимално и позволява периодичен контрол на съответното заболяване. Дейността е финансирана от НЗОК и е безплатна за пациентите. Провеждат се следните изследвания:
- сцинтиграфия на щитовидната жлеза с 99мТс-пертехнетат;
- сцинтиграфия на щитовидната жлеза със 131I-натриев йодид;
- сцинтиграфия със 131I-натриев йодит след тиреоидектомия по повод карцином на щитовидната жлеза;
- динамична бъбречна сцинтиграфия;
- сцинтиграфия на кости и стави;
- туморотропна сцинтиграфия;
- перфузионна сцинтиграфия на бял дроб;
- изследване на храносмилателна система;

2. В База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД (Хирургичен блок) е разположен последно поколение хибриден скенер за позитронно-емисионна томография, комбинирана с компютърна томография на фирмата „Siemens“. Това е най-модерният образен метод за подпомагане на диагнозата, определяне на стадия на заболяването и проследяване на ефекта от терапията при различни онкологични заболявания и по изключение при някои неонкологични заболявания.
Нуклеарно-медицинското изследване с ПЕТ/КТ е свързано с венозно инжектиране на малки дози радиоактивен материал – радиофармацевтик – (18F-FDG) - дезоксиглюкоза, белязана с радиоактивен флуор. Той е аналог на глюкозата и се натрупва на места с повишен глюкозен метаболизъм. Като правило повечето тумори са със силно повишен глюкозен метаболизъм, което позволява тяхното разграничаване от здравата тъкан. Радиофармацевтикът се инжектира венозно един час преди самото изследване и се отделя с урината. Необходима е предварителна подготовка преди изследването и определено поведение след него, за които пациентите се информират при плануването.

ОБОРУДВАНЕ:
1. Томографска сцинтилационна двуглава гама камера СПЕКТ – модел „Symbia E Dual“ на фирмата „Siemens“;
2. Позитронно-емисионен компютърен томограф – модел „Biograph mCT64“ на фирмата „Siemens“.

ЕКИП:

1. Д-р Албена Ботушанова, дм - Началник отделение
Завършила Висш Медицински Институт , Пловдив , Медицински факултет, ,специалност ,Медицина“ Магистър 1992 г

Придобити научна степен/звание и специалност:
Радиобиология-1998г. Медицински Институт , Пловдив , Медицински факултет
Нуклеарна Медицина-2003г. Висш Медицински Институт , Пловдив , Медицински факултет
Магистър по Здравен Мениджмънт -2018 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив, Факултет по икономика и управление
Магистър по Здравен Мениджмънт - Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив (2018 г.)
Научна степен: ДОКТОР по Медицина - специалност „Медицинска радиология и рентгенология“, 2019 г. Медицински Университет „ Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
Член на: БАР, СУБ, ESR
Допълнителна специализация: Обучение в Европейско училище за Нуклеарна медицина – Варна 2008г и Варна 2012г. Обучение за работа с хибридна апаратура ПЕТ/СТ в гр. Ерланген, Германия, 2015г.

2. Д-р Мариана Маровска
Придобити научна степен/звание и специалност:
Медицинска Академия - ВМИ-Пловдив: Магистър – лекар, специалност „Медицина“ (1981 г.)
Специалност „Медицинска радиология“ (1990 г.)
Член на: БАР

3. Д-р Боряна Попова-Мърмърова
Придобити научна степен/звание и специалност:
Медицинска Академия - ВМИ-Пловдив: Магистър – лекар, специалност „Медицина“ (1984 г.)
Специалност „Медицинска радиология“ (1991 г.)
Член на: БАР

4. Д-р Атанас Михов
Придобити научна степен/звание и специалност:
Медицинска Академия - ВМИ-Пловдив: Магистър – лекар, специалност „Медицина“ (1985 г.)
Специалност „Нуклеарна медицина“ (1998 г.)
Член на: БАР

Висш немедицински персонал:

1. Инженер-Физик Павлина Михайлова
Придобити научна степен/звание и специалност:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“: Магистър – инженер-физик, специалност „Ядрени физични методи и пробори“
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“: Магистър – инженер-физик, специалност „Медицинска, радиоационна физика и техника“

2. Химик Първолета Йорданова
Придобити научна степен/звание и специалност:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“: Магистър – химик, специалност „Медицинска химия“
Медицински университет – Варна: Курс по „Радиохимия“

3. Инженер Пламен Михайлов
Придобити научна степен/звание и специалност:
Университет по хранителни технологии – Пловдив : Бакалавър – инженер по автоматика, специалност: „Автоматика, информационна и управляваща техника “
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски: - инженер-физик по медицинска радиационна физика и техника, специалност: „Медицинска радиационна физика и техника“
Специалност „ Медицинска радиационна физика и техника“- Магистър
Медицински университет – Варна : Курс по „Радиохимия“
Медицински специалисти:


1. Старши медицински лаборант от 2015г. Деляна Канева
Придобити научна степен/звание и специалност:
Медицински колеж - Пловдив: Специалист , специалност „Медицински лаборант“ (1999 г.)
Медицински университет - Пловдив: Бакалавър, специалност „Управление на здравни грижи“ (2019 г.)
Медицински университет - Пловдив: Магистър, специалност „Управление на здравни грижи“ (2019 г.)

2. Рентгенов лаборант Ивелина Иванова
Придобити научна степен/звание и специалност:
ПМИ - Пловдив: Специалност „Рентгенов лаборант“
Медицински университет – Варна : Бакалавър – ръководител на здравни грижи, специалност „Управление на здравни грижи“
Медицински университет – Пловдив : Магистър – здравен мениджмънт, специалност „Здравен мениджмънт“
Медицински университет – Варна : Курс по „Радиохимия“

3. Рентгенов лаборант Михаил Гогов
Придобити научна степен/звание и специалност:
МУ -Пловдив
Медицински колеж специалност „рентгенов лаборант“ с ОКС проф. бакалавър /2012г./
Курс по Радиохимия / МУ – Варна, 2017г./ Форма за продължаващо медицинско обучение
Сертификат за работа с компютър- томограф Siemens Somatom Definition AS /2016г./

4. Рентгенов лаборант Любомир Мусорлиев
Придобити научна степен/звание и специалност:
Медицински колеж специалност „рентгенов лаборант“ с ОКС проф. бакалавър / 2018г./

3. Медицинска сестра Елисавета Златарева
Придобити научна степен/звание и специалност:
ПМИ - Пловдив: Специалност „Медицинска сестра“

4. Медицинска сестра Златка Гинчева
Придобити научна степен/звание и специалност:
ПМИ - Пловдив: Специалност „Медицинска сестра“

5. Медицинска сестра Генка Иванова
Придобити научна степен/звание и специалност:
ПМИ - Пловдив: Специалност „Медицинска сестра“

КОНТАКТИ:
БАЗА 1 (сцинтиграфии): 032/60 23 51 – стационарен телефон моб. телефон 0885/29 58 23
БАЗА 2 ПЕТ/СТ: моб. телефон 0885/64 07 49


Начало