В консултативно-диагностичните звена се извършват конвенционални рентгенови изследвания, ехографии, ЕКГ, ЕМГ, лабораторен пакет с възможности за изследване на широка гама от биохимични показатели – уринен профил, кръвна картина, биохимичен ренален профил, чернодробен профил, коагулационен профил, белтъчен профил, хормонален профил, туморни маркери, хистологични изследвания, ликвор, КГА.

Диагностични