Специалности

 
  I. ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ    
 
№ по ред   ВИД ДЕЙНОСТ ЦЕНА В ЛЕВА
  I.1 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ И ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ
1   КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД

ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ

1.1   От специалист 50.00
1.2   От хабилитирано лице – доцент 70.00
1.3   От хабилитирано лице – професор 90.00
1.4   Освидетелстване на живо лице по негово желание с издаване на съдебномедицинско удостоверение:  
1.4.1   При лека телесна повреда   50.00
1.4.2   При средна телесна повреда   60.00
1.4.3   При тежка телесна повреда   70.00
1.4.4   При сексуални и блудствени действия, изисващи специфично гинекологично изследване   60.00
1.4.5   Освидетелстване на живо лице по негово желание, в дома, с издаване на съдебномедицинско удостоверение, само в случаите на невъзможност по обективни медицински причини то да присъства в амбулаторията на Отделение по съдебна медицина   150.00
1.5   Диагностика /консултация/ на хистологичен препарат от лекар 30.00
1.9   Медико-генетична консултация 60.00
1.10   От лекар без специалност   30.00
1.11   Консултативен отоневрологичен преглед   100.00
1.1.4   От специалист в друго ЛЗ по договор   100.00
1.1.5   От хабилитирано лице – доцент в друго ЛЗ по договор   150.00
1.1.6   От хабилитирано лице – професор в друго ЛЗ по договор   200.00
    Забележка: Транспортът при ползване на услугите по т. 1.1.4, 1.1.5 и 1.1.6 е за сметка на лечебното заведение – Възложител.    
1.2   ПРОФИЛИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПСИХИАТРИЯТА  
1.2.1   Психологично изследване   50.00
1.2.2   Психологична оценка – личностов профил   60.00
1.2.3   Когнитивно /неврокогнитивно/ изследване   60.00
1.2.4   Специфична психотерапия   50.00
1.2.5   Сексологичен преглед   50.00
1.2.7   Електросън/на сеанс/   40.00
2   МАНИПУЛАЦИИ    
2.1   Вземане на венозна кръв за лабораторно изследване   8.00
2.2   Вземане на периферна кръв   5.00
2.3   Мускулна ижекция   10.00
2.4   Венозна инжекция   20.00
2.5   Включване на система (без медикамента)   25.00
2.6   Малка превръзка   20.00
2.7   Средна превръзка   40.00
2.8   Голяма превръзка   60.00
2.9   Сваляне на конци с малка превръзка   40.00
2.10   Изпълнение и отчитане на проба Манту   15.00
2.11   Небулизация с Вентолин   20.00
2.12   Клизма   40.00
2.13   Залепване на рана   40.00
2.14   Премахване на кожно образувание с местна анестезия   100.00
2.16   Оценка на състоянието и  вземане на проба за изследване  съдържанието на алкохол и наркотични вещества в кръвта   38.00
2.17   Обработка и шев на рана с местна анестезия   80.00
2.18   Обработка и шев на рана с обща анестезия   200.00
2.19   Епидурална анестезия при раждане   250.00
2.20   Лазерна аблация на разширени вени при варикозна болест   1000.00
2.21   Апликация на лечебно вещество – вътреставно   50.00
2.22   Апликация на ботулинов токсин/Забележка: В цената на услугата не е включена стойността на медикамента./   80.00
2.23   Бърз тест за антитела IgM и IgG за SARS – CoV (COVID – 19)   35.00
2.24   Вземане на назо-фарингеален секрет за изследване за доказване на COVID – 19 10.00
2.25   Вземане на назофарингеален секрет за PCR-изследване за доказване на COVID – 19 на място във фирми/учреждения, при повече от 10 лица   12.00
2.26   Вземане на назофарингеален секрет за PCR-изследване за доказване на COVID – 19 по домовете   30.00
2.27   Хирургична намеса и манипулация при премахване на чуждо тяло от ректума   300.00
2.28   Венозна инфузия под наблюдение на лекар и медицински специалист до 6 часа(не включва стойността на медикамента)   200.00
2.29   Поставяне на абокат(с включен консуматив)   25.00
         
3   ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ    
3.1   МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО    
    ПРЕГЛЕДИ – всеки специалист по   15.00
    ВАСЕРМАН   12.00
    СПИН   12.00
3.2   МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА   50.00
3.3   МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ШОФЬОРСКА КНИЖКА   50.00
3.5   Заверка на медицинско удостоверение за брак от О-е по фтизиатрия   5.00
3.6   Издаване на удостоверение за осиновяване от О-е по фтизиатрия   10.00
3.7   Заверка на здравна книжка от О-е по фтизиатрия   5.00
3.8   Служебна бележка за диспансерна регистрация от О-е по фтизиатрия   10.00
         
4   АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

4.1   ЕКГ – стандартно   15.00
4.2   Велоергометричен тест   100.00
4.3   Холтер – с консумативи   90.00
4.4   Холтер – без консумативи   60.00
4.5   24 часа амбулаторно мониторване на артериално налягане   100.00
4.6   Ехокардиография   60.00
4.7   Ехокардиография при деца   40.00
4.8   Ехокардиография – трансезофагиална   200.00
4.9   Стрес-ехо   150.00
4.10   Абдоминална ехография при деца   30.00
4.11   Доплер ехография   50.00
4.11.1   Доплер ехография на мозъчни съдове   40.00
4.11.2   Доплер ехография на гръдни, кормни и периферни съдове   50.00
4.12   Ехография на щитовидна жлеза при деца   20.00
4.13   Ставна ехография   25.00
4.14   Трансфонтанелна ехография при деца   20.00
4.15   Елекроенцефалография    
4.15.1   Елекроенцефалография   40.00
4.15.2   Елекроенцефалография в сън за 20 минути   40.00
4.15.3   Елекроенцефалография в сън за 90 минути   90.00
4.17   Електромиография   40.00
4.17.1   Иглена електромиография/В цената на услугата не е включена стойността на използваните медицински изделия/   70.00
4.17.2   Електроневрография   40.00
4.17.3   Трeмография   50.00
4.17.4   Репетитивна нервна стимулация   70.00
4.17.5   Магнитна стимулация   60.00
4.17.6   Терапия с репетитивна транскраниална магнитна стимулация – пет терапевтични процедури   280.00
4.17.7   Терапия с репетитивна транскраниална магнитна стимулация – десет терапевтични процедури   560.00
4.18   Евокирани потенциали   40.00
4.19   Остеодензитометрия    
4.19.1   Остеодензитометрия на една зона   40.00
4.19.2   Остеодензитометрия на две зони   60.00
4.20   Диагностична горна ендоскопия (без анестезия)   150.00
4.21   Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия (без анестезия)   180.00
4.22   Вземане на биопсичен материал при горна или долна ендоскопия   10.00
4.23   Фибробронхоскопия   150.00
4.24   Аудиометрия   30.00
4.26   Миелограма/оцветяване на предменти стъкла, разчитане на цитология и интерпретация на резултат/   110.00
4.27   Извършване на стернална пункция   30.00
4.28   Трепанобиопсия/без разчитане на хистологичин резултат/   120.00
4.29   Изследване и консултация с полисомнографски запис   200.00
4.30   Изследване на слуха с отоакустични емисии   20.00
4.31   VEMP тест за вестибулоевокирани миогенни потенциали 80.00
4.32   Посещение за слухово-речева рехабилитация след кохлеарна имплантация   20.00
4.33   Настройка за кохлеарен имплант   20.00
4.34   Тимпанометрия   30.00
4.35   Лазер терапия на периферно нервни заболявания   25.00
4.36   Пакет от лазер терапия, кинезитерапия, криотерапия   40.00
     
5   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  

 КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

5.1   Хематологични и цитологични изследвания    
5.1.1   Пълна кръвна картина  (ПКК)   7.00
5.1.2   Диференциална кръвна картина (ДКК)   7.00
5.1.3   РЕТ, Ретикулоцити   5.60
5.1.4   Скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ, Вестергрен (ESR, Westergren)   5.60
5.1.5   Скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ, Панченков (ESR, Pantsenkov)   5.60
5.1.6   Морфология на еритроцитите, визуално микроскопско определяне   7.00
5.1.7   Базофилно пунктирани еритроцити   5.60
5.1.8   Свободен хемоглобин, Hemoglobin free   5.60
5.1.9   Осмотична резистентност на еритроцитите   6.90
5.1.10   LE клетки   8.20
5.1.11   Имунофенотипизиране на клетъчна суспензия – Панел Лимфоцитоза   492.00
5.1.12   Имунофенотипизиране на клетъчна суспензия – Панел Лимфом   590.00
5.1.13   Имунофенотипизиране на клетъчна суспензия – Панел Остра лимфобластна левкемия 590.00
5.1.14   Имунофенотипизиране на клетъчна суспензия – Панел Остра миелоидна левкемия   590.00
5.1.15   Цитохимични показатели – Хемоглоби F   8.30
5.1.16   Цитохимични показатели – Сидеробласти в костен мозък   4.50
5.1.17   Цитохимични показатели – Сидерофаги   4.50
5.1.18   Гранулоцитна алкална фосфатаза + ПКК   17.00
5.1.19   Цитохимични показатели – Цитохимична активност на бластни клетки   50.00
5.1.20   Миелограма /микроскопска оценка на процентното съотношение и морфологията на кръвните клетки в натривка от костен мозък/   7.00
5.2   Изследване на урина    
5.2.1   Урина/Глюкоза – качествено и полуколичествено   0.50
5.2.2   Функционално изследване на бъбреците – Проба на Зимницки   4.50
5.2.3   Урина/pH   0.50
5.2.4   Урина/Белтък – качествено и полуколичествено   0.50
5.2.5   Урина/Кетотонови тела – качествено и полуколичествено   0.50
5.2.6   Урина/Кръв – качествено и полуколичествено   0.50
5.2.7   Урина/Билирубин – качествено и полуколичествено   0.50
5.2.8   Уробилиноген – качествено и полуколичествено   0.50
5.2.9   Урина/Нитрити – качествено и полуколичествено   0.50
5.2.10   Урина/Специфично тегло – ареометрично/рефрактометрично   1.90
5.2.11   Урина/Седимент – ориентировъчно иследване   3.20
5.2.12   Урина/ Количествено изследване на седимент по Hamburger, Kerp – Merker – Frey   5.60
5.2.13   Урина/ Количествено изследване на седимент по Stansfeld – Webb   5.60
5.2.14   Урина/Количествено изследване на седимент по Addis   5.60
5.2.15   Урина/ Осмолалитет   5.10
5.2.16   Урина/ Фазовоконтрастно изследване на седимент за дизморфни еритроцити   4.50
5.2.17   Урина/Белтък на Bence Jones   3.20
5.2.18   Урина/Белтък – количествено   4.30
5.2.19   Урина/Глюкоза – количествено   4.50
5.2.20   Урини/Озацони   4.50
5.3   Изследване на изпражнения    
5.3.1   Окултни кръвоизливи – химически тест   4.30
5.3.2   Окултни кръвоизливи – специфичен имунологичен тест   5.60
5.3.3   Трипсинова проба   3.00
5.3.4   Копрограма   12.60
5.3.5   рН   1.70
5.3.6   Еозинофили в изпражнения   7.00
5.4   Други изследвания    
5.4.1   Антитела срещу H.Pylori – серум   16.00
5.4.2   Хеликобактер пилори (H.Pylori) – изпражнения   16.00
5.4.3   Химичен състав на конкремент   9.50
5.4.4   Потен тест (хлориди)   250.00
5.4.5   Спермограма   25.00
5.4.6   Еозинофили в носен секрет   7.00
5.4.7   Ревматоиден фактор (RF)   10.00
5.4.8   Анти-стрептолизинов титър (ASO)   10.00
5.4.9   Определяне на антитела от клас IgG срещу SARS-CoV-2 чрез хемилуминисцентна детекция   30.00
5.4.10   Определяне на антитела от клас IgM срещу SARS-CoV-2 чрез хемилуминисцентна детекция   30.00
5.4.11   Интерлевкин-6(IL-6)   50.00
5.5   Изследване на ликвор    
5.5.1   Ликвор/Макроскопско изследване   4.30
5.5.2   Ликвор – Левкоцити, Lks   5.60
5.5.3   Ликвор – Еритроцити, Erys   5.60
5.5.4   Ликвор/Общ белтък   4.30
5.5.5   Ликвор/Глюкоза   4.30
5.5.6   Ликвор/Натрий   4.30
5.5.7   Ликвор/Калий   4.30
5.5.8   Ликвор/Хлориди   4.30
5.5.9   Количествено изследване на имуноглобулини – IgA – CSF   10.80
5.5.10   Количествено изследване на имуноглобулини –  IgM – CSF   10.80
5.5.11   Количествено изследване на имуноглобулини – IgG – CSF   10.80
5.5.12   Менингограма   7.00
5.5.13   Ликвор – Специфично тегло   3.00
5.5.14   Ликвор – Фибринова мрежа   3.00
5.6   Изследване на течни пунктати    
5.6.1   Течни пунктати  – Левкоцити, Lks   5.60
5.6.2   Течни пунктати  – Цитограма   7.00
5.6.3   Рагоцити   4.30
5.6.4   Глюкоза   4.30
5.6.5   Натрий   4.30
5.6.6   Калий   4.30
5.6.7   Хлориди   4.30
5.6.8   Общ  белтък   4.30
5.6.9   Албумин   4.30
5.6.10   Течни пунктати  – Специфично тегло   3.00
5.6.11   Течни пунктати  -ривалта   4.30
5.7   Функционални изследвания    
5.7.1   Кръвозахарен профил – 7 ч.   4.30
5.7.2   Кръвозахарен профил – 10 ч.   4.30
5.7.3   Кръвозахарен профил – 12 ч.   4.30
5.7.4   Кръвозахарен профил – 16 ч.   4.30
5.7.5   Кръвозахарен профил – 17 ч.   4.30
5.7.6   Кръвозахарен профил – 19 ч.   4.30
5.7.7   Кръвозахарен профил – 21 ч.   4.30
5.7.8   Кръвозахарен профил – 22 ч.   4.30
5.7.9   Кръвозахарен профил – 24 ч.   4.30
5.7.10   Кръвозахарен профил – 2 ч.   4.30
5.7.11   Обременяване с глюкоза – 0 мин.   4.30
5.7.12   Обременяване с глюкоза – 60 мин.   4.30
5.7.13   Обременяване с глюкоза – 120 мин.   4.30
5.7.14   Обременяване с глюкоза – 180 мин.   4.30
5.7.15   Клирънс (креатининов)   9.20
5.8   Кръвосъсирване и фибринолиза    
5.8.1   Време на кървене   1.70
5.8.2   Време на съсирване   1.70
5.8.3   Протромбиново време (РТ)   4.30
5.8.4   Активирано парциално тромбопластиново време (АPTT)   4.30
5.8.5   Тромбиново време (TT)   4.30
5.8.6   Фибриноген (Fbg)   4.30
5.8.7   Д- Димери (D-Dimer)   16.10
5.8.8   Фактор II   16.10
5.8.9   Фактор V   16.10
5.8.10   Фактор VII   21.30
5.8.11   Фактор X   16.10
5.8.12   Фактор VIII   16.10
5.8.13   Фактор IX   16.10
5.8.14   Фактор XI   16.10
5.8.15   Фактор XII   16.10
5.8.16   Aнтитела срещу фактор VIII   48.00
5.8.17   Aнтитела срещу фактор IX   48.00
5.8.18   Антитромбин III (AT III)   13.50
5.8.19   Протеин С (PrC)   39.50
5.8.20   Протеин S (PrS)   43.40
5.8.21   Лупусен антикоагулант (LA)   10.80
5.9   Хормони, метаболити на хормони    
5.9.1   Адренокортикотропен хормон (АСТН)   21.20
5.9.2   Растежен хормон, соматотропен хормон (HGH)   18.60
5.9.3   Тиреостимулиращ хормон (TSH)   14.70
5.9.4   Свободен Т4 (FT4)   14.70
5.9.5   Свободен Т3 (FT3)   14.70
5.9.6   Паратхормон (РТН) – серум   21.20
5.9.7   Паратхормон (РТН) – плазма (EDTA)   21.20
5.9.8   Фоликулостимулиращ хормон (FSH)   14.70
5.9.9   Лутеинизиращ хормон (LH)   14.70
5.9.10   Естрадиол   14.70
5.9.11   Тестостерон   14.70
5.9.12   17-ОН-Прогестерон   14.70
5.9.13   Прогестерон   14.70
5.9.14   Пролактин   14.70
5.9.15   DHEA-s   17.30
5.9.16   Андростендион   14.70
5.9.17   Бета-hCG (ЧХГ)   17.30
5.9.18   SHBG (секс хормон свързващ глобулин)   21.20
5.9.19   Имунореактивен инсулин (IRI)   14.70
5.9.20   Имунореактивен инсулин (IRI) – 0 мин.   14.70
5.9.21   Имунореактивен инсулин (IRI) – 60 мин.   14.70
5.9.22   Имунореактивен инсулин (IRI) – 120 мин.   14.70
5.9.23   Имунореактивен инсулин (IRI) – 180 мин.   14.70
5.9.24   С-пептид   20.00
5.9.25   Кортизол 8 часа – серум   16.00
5.9.26   Кортизол 16 часа – серум   16.00
5.9.27   Кортизол 23 часа – серум   16.00
5.9.28   Кортизол – урина   16.00
5.9.29   Катехоламини (адреналин + норадреналин+допамин), HPLC – в плазма   47.20
5.9.30   Катехоламини (адреналин + норадреналин+допамин), HPLC – в урина   99.20
5.9.31   Ванилбадемена и хомованилова киселина – урина   39.40
5.9.32   Растежен хормон, соматотропен хормон (HGH) – 0 мин.   18.60
5.9.33   Растежен хормон, соматотропен хормон (HGH) – 60 мин.   18.60
5.9.34   Растежен хормон, соматотропен хормон (HGH) – 120 мин.   18.60
5.9.35   Растежен хормон, соматотропен хормон (HGH) – 180 мин.   18.60
5.10   Туморни маркери    
5.10.1   Карциноембрионален антиген (CEA)   17.30
5.10.2   Алфа – Фетопротеин (AFP)   17.30
5.10.3   Тотален простатно – специфичен антиген (tPSA)   17.30
5.10.4   Карбохидратен антиген 19 – 9 (CA 19-9)   17.30
5.10.5   Карциномен антиген (CA 15-3)   17.30
5.10.6   Карциномен антиген 125 (CA 125)   17.30
5.10.7   Бета – 2 микроглобулин   17.40
5.10.8   Карциномен антиген 72 – 4 (CA 72 – 4)   17.30
5.10.9   Тиреоглобулин (Тg)   21.20
5.10.10   SCC   23.00
5.10.11   Алфа – Фетопротеин (Dil-AFP)   17.30
5.10.12   Cifra 21-1 /туморен маркер за бял дроб   23.00
5.11   Витамини и други вещества    
5.11.1   Витамин В12 (Vit B12)   18.40
5.11.2   Фолиева киселина (Фолат, Folate)   18.40
5.11.3   25-OH Vitamin D   56.00
5.12   Лекарства и токсични вещества    
5.12.1   Дигоксин (Digoxin)   18.40
5.12.2   Карбамазепин (Carbamazepine)   19.70
5.12.3   Фенобарбитал (Phenobarbital)   19.70
5.12.4   Метотрексат (Methotrexate)   25.00
5.12.5   Валпроева киселина (Valproate)   19.70
5.12.6   Етанол   24.90
5.12.7   Метанол   24.90
5.12.8   Oпиати (Opiates) – урина   19.70
5.12.9   Kанабиноиди (Canabinoides) – урина   19.70
5.12.10   Aмфетамини (Amphetamines) – урина   19.70
5.12.11   Барбитурати (Barbiturates) – урина   19.70
5.12.12   Бензодиазепини (Benzodiazepines) – урина   19.70
5.12.13   Кокаин и метаболити – урина   19.70
5.13   Антитиреоидни антитела    
5.13.1   Тиреоглобулинови антитела (TgAb)   18.60
5.13.2   Тиреоид пероксидазни антитела (TPO–Ab)   18.60
5.13.3   TSH – рецепторни антитела (ТRAb)   23.80
5.14   Клинична химия – субстрати    
5.14.1   Глюкоза (GLUC)   4.30
5.14.2   Общ билирубин (T BIL)   4.30
5.14.3   Директен билирубин (D BIL)   4.30
5.14.4   Креатинин (CREA) – серум   4.30
5.14.5   Креатинин (U-CREA) – урина   4.30
5.14.6   Пикочна киселина (UR AC) – серум   4.30
5.14.7   Пикочна киселина (U UA) – урина   4.30
5.14.8   Урея (UREA) – серум   4.30
5.14.9   Урея (U-UREA) – урина   4.30
5.14.10   Лактат плазма   8.20
5.14.11   Амоняк плазма   8.20
5.15   Клинична химия – общ белтък, индивидуални белтъци    
5.15.1   Общ белтък ( ТPROT)   4.30
5.15.2   Албумин  (ALB)   4.30
5.15.3   Имуноглобулин А (IgA)   10.80
5.15.4   Имуноглобулин М (IgM)   10.80
5.15.5   Имуноглобулин G (IgG)   10.80
5.15.6   Имуноглобулин Е (IgE)   21.20
5.15.7   Комплемент С3 (C3)   13.40
5.15.8   Комплемент С4 (C4)   13.40
5.15.9   С-реактивен протеин (CRP)   12.10
5.15.10   Алфа 1-антитрипсин (AAT)   12.10
5.15.11   Аполипопротеин А1 (ApoA1)   18.70
5.15.12   Аполипопротеин В (ApoB)   18.70
5.15.13   Хаптоглобин (HAPTO)   10.50
5.15.14   Орозомукоид (OROSO)   10.50
5.15.15   Преалбумин (PREALB)   10.50
5.15.16   Трансферин (TRANSF)   12.10
5.15.17   Феритин (Ferritin)   16.40
5.15.18   Церулоплазмин (CERULO)   16.00
5.15.19   Гликиран хемоглобин (HbA1c)   18.70
5.15.20   Микроалбуминурия (U-ALB)   12.20
5.15.21   Тропонин I (TnI)   16.10
5.15.22   Цистатин  С (CysC)   16.00
5.15.23   Електрофореза на серумни белтъци   13.50
5.15.24   Електрофореза на ликвор   17.30
5.15.25   Имунотипизиране на леки и тежки вериги в серум (анти-ИгГ, анти-ИгА, анти-ИгМ, анти-Капа, анти-Ламбда)   140.00
5.15.26   Съотношение албумин/креатинин/UACR/   16.50
5.15.27   Прокалцитонин   50.00
         
5.15.28   CRP – пълна кръв   12.00
5.15.29   Про-натрийуретичен пептид(NT-pro BNP)   50.00
5.16   Клинична химия – липиди    
5.16.1   Холестерол   4.30
5.16.2   HDL-холестерол   5.60
5.16.3   Триглицериди (TRIG)   4.30
5.16.4   LDL – Fr   5.60
5.17   Клинична химия – ензими    
5.17.1   АсАТ (AST)   4.30
5.17.2   АлАТ (ALT)   4.30
5.17.3   Креатинкиназа (CK)   4.30
5.17.4   Креатинкиназа-МВ (CK-MB)   9.50
5.17.5   ЛДХ (LDH)   4.30
5.17.6   Хидроксибутиратдехидрогеназа (HBDH)   4.30
5.17.7   Кисела фосфатаза – обща (ACP)   5.60
5.17.8   Кисела фосфатаза – непростатна (ACP – NP)   5.60
5.17.9   Гамаглутамилтрансфераза (GGT)   4.30
5.17.10   Алкална фосфатаза (ALP)   4.30
5.17.11   Холинестераза (CHE)   5.60
5.17.12   Амилаза (AMYL) – серум   4.30
5.17.13   Амилаза (AMYL) – урина   4.30
5.17.14   Липаза   4.30
5.17.15   Кисела фосфатаза-простатна (ACP-P)   5.60
5.18   Клинична химия – електролити, олигоелементи и тежки метали    
5.18.1   Калий (К) – серум   4.30
5.18.2   Калий – урина (Urine-К)   4.30
5.18.3   Натрий (Na) – серум   4.30
5.18.4   Натрий – урина (Urine-Na)   4.30
5.18.5   Хлор (Cl)   4.30
5.18.6   Желязо (IRON)   4.30
5.18.7   Тотален желязосвързващ капацитет (ТIВС)   4.30
5.18.8   Калций-общ (Ca) – серум   5.60
5.18.9   Калций-общ (Ca) – урина   5.60
5.18.10   Йонизиран Са (ISE.Ca)   5.60
5.18.11   Фосфор – серум (PHOS)   5.60
5.18.12   Фосфор – урина (Pi-U)   5.60
5.18.13   Литий (Li)   5.60
5.18.14   Магнезий (Mg)   13.40
5.18.15   Олово в пълна кръв (Pb)   18.60
5.18.16   Кадмий в пълна кръв (Cd)   18.60
5.18.17   Цинк в серум (Zn)   18.60
5.18.18   Мед в серум   21.20
5.18.19   Мед в урина   29.00
5.18.20   Цинкови протопорфирини   19.90
5.19   Диагностика на туморни онкогени    
5.19.1   PCR-тест за мутации в BRAF гена (6 мутации в кодон 600)   450.00
5.19.2   PCR-тест за мутации в KRAS гена (21 мутации в кодони 12, 13, 58, 61, 117, 146)   550.00
5.19.3   PCR-тест за мутации в NRAS/BRAF гените (NRAS-18 мутации в кодони 12, 13, 59, 61, 117, 146 и 5 мутации в BRAF V600  кордон)   780.00
5.19.4   PCR-тест за мутации в  EGRF гена (51 мутации в екзон 18, 19, 20, 21)   680.00
5.19.5   PCR-тест за MSI панел (ACVR2A, BTBD7, DIDO1, MRE11, RYR3, SEC31A, SULF2)   450.00
         
6   МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

 МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

6.1   МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ    
6.1.1   Вземане на материал    
6.1.1.1   Вземане на материал за микробиологично изследване – секрети   3.5
6.1.1.2   Вземане на кръв за микробиологично  изследване (хемокултура)   5.8
6.1.2   Директна микроскопия    
6.1.2.1   Директна микроскопия- оцветяване по Льофлер   3.8
6.1.2.2   Директна микроскопия – оцветяване по Грам   5.1
6.1.2.3   Директна микроскопия – оцветяване по Найсер   5.1
6.1.2.4   Директна микроскопия – оцветяване по Цил- Нилсен   6.3
6.1.3   Микробиологично изследване на материали от урогенитална система    
6.1.3.1   Вагинален секрет    
6.1.3.1.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.3.1.2   Културелно изследване   11.4
6.1.3.1.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.3.1.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.3.1.5   Изследване на антимикотична чувствителност на патогенни гъбички с минимални инхибиращи концентрации   25.3
6.1.3.2   Цервикален секрет    
6.1.3.2.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.3.2.2   Културелно изследване   11.4
6.1.3.2.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.3.2.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.3.2.5   Тест за количествено определяне на урогенитални микоплазми и чувствителност към антимикробни средства   38
6.1.3.2.6   Комплексен PCR, микроскопски и културелен анализ на микробна флора на вагинален и цервикален секрет(Femoflor screen)   173
6.1.3.2.7   Изследване на антимикотична чувствителност на патогенни гъбички с минимални инхибиращи концентрации   25.3
6.1.3.3   Уретрален секрет    
6.1.3.3.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.3.3.2   Културелно изследване   11.4
6.1.3.3.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.3.3.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.3.3.5   Тест за количествено определяне на урогенитални микоплазми и чувствителност към антимикробни средства   38
6.1.3.3.6   Комплексен PCR, микроскопски и културелен анализ на микробна флора от уретрален секрет на мъже(Androflor screen)   184
6.1.3.3.7   Изследване на антимикотична чувствителност на патогенни гъбички с минимални инхибиращи концентрации   25.3
6.1.3.4   Простатен секрет    
6.1.3.4.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.3.4.2   Културелно изследване   11.4
6.1.3.4.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.3.4.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.3.5   Еякулат    
6.1.3.5.1   Културелно изследване   11.4
6.1.3.5.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.3.5.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.3.5.4   Изследване на антимикотична чувствителност на патогенни гъбички с минимални инхибиращи концентрации   25.3
6.1.3.6   Лохии    
6.1.3.6.1   Културелно изследване   11.4
6.1.3.6.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.3.6.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.3.6.4   Изследване на антимикотична чувствителност на патогенни гъбички с минимални инхибиращи концентрации   25.3
6.1.4   Микробиологично изследване на урина    
6.1.4.1   Културелно изследване   10.1
6.1.4.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.4.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.4.4   Тест за количествено определяне на урогенитални микоплазми и чувствителност към антимикробни средства   38
6.1.4.5   Микробиологично разчитане на Уритест от урина   2.5
6.1.5   Микробиологично изследване на носен секрет    
6.1.5.1   Културелно изследване   10.1
6.1.5.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.6   Микробиологично изследване на гърлен секрет    
6.1.6.1   Културелно изследване   10.1
6.1.6.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.6.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.6.4   Директна микроскопия (Льофлер, Грам и Найсер) –  при налепи   13.9
6.1.6.5   Културелно изследване за гъбички   4.6
6.1.6.6   Изследване на антимикотична чувствителност на патогенни гъбички с минимални инхибиращи концентрации   25.3
6.1.7   Микробиологично изследване на храчка    
6.1.7.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.7.2   Културелно изследване   10.1
6.1.7.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.7.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.7.5   Директна микроскопия (Цил – Нилсен) – при съмнение за киселиноустойчиви микроорганизми   6.3
6.1.8   Микробиологично изследване на ушен секрет    
6.1.8.1   Културелно изследване   10.1
6.1.8.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.8.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.8.4   Директна микроскопия (Льофлер и Грам) –  при налепи   8.9
6.1.9   Микробиологично изследване на очен секрет    
6.1.9.1   Културелно изследване   10.1
6.1.9.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.9.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.9.4   Директна микроскопия (Льофлер и Грам) – при налепи или гнойна секреция   8.9
6.1.10   Микробиологично изследване на транстрахеален секрет    
6.1.10.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.10.2   Културелно изследване   10.1
6.1.10.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.10.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.10.5    Изследване на антимикотична чувствителност на патогенни гъбички с минимални инхибиращи концентрации   25.3
6.1.11   Микробиологично изследване на бронхоалвеоларен лаваж    
6.1.11.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.11.2   Културелно изследване   10.1
6.1.11.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.11.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.11.5   Директна микроскопия (Цил – Нилсен) – при съмнение за киселиноустойчиви микроорганизми   6.3
6.1.12   Микробиологично изследване на раневи секрет (травматична, оперативна рана)    
6.1.12.1   Културелно изследване за аеробни причинители   10.1
6.1.12.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.12.3   Директна микроскопия (Льофлер и Грам) – при съмнение за анаероби   8.9
6.1.12.4   Културелно изследване за анаеробни причинители   38
6.1.12.5   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.13   Микробиологично изследване на жлъчка    
6.1.13.1   Културелно изследване (за Salmonella spp. и Candida spp. включително)   17.7
6.1.13.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.13.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.14   Микробиологично изследване на кърма    
6.1.14.1   Културелно изследване   12.7
6.1.14.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.14.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.15   Микробиологично изследване на ликвор    
6.1.15.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.15.2   Културелно изследване   15.2
6.1.15.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.15.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.15.5   Директна микроскопия (Цил – Нилсен) – при съмнение за киселиноустойчиви микроорганизми   6.3
6.1.16   Микробиологично изследване на пунктат    
6.1.16.1   Пунктат от синус    
6.1.16.1.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.16.1.2   Културелно изследване   12.7
6.1.16.1.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.16.1.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.16.2   Пунктат от перикард    
6.1.16.2.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.16.2.2   Културелно изследване   12.7
6.1.16.2.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.16.2.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.16.3   Пунктат от плевра    
6.1.16.3.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.16.3.2   Културелно изследване   12.7
6.1.16.3.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.16.3.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.16.3.5   Директна микроскопия (Цил – Нилсен) – при съмнение за киселиноустойчиви микроорганизми   6.3
6.1.16.4   Пунктат от перитонеум    
6.1.16.4.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.16.4.2   Културелно изследване за аеробни причинители   12.7
6.1.16.4.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.16.4.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.16.4.5   Директна микроскопия (Цил – Нилсен) – при съмнение за киселиноустойчиви микроорганизми   6.3
6.1.16.4.6   Културелно изследване за анаеробни причинители   38
6.1.16.5   Пунктат от става    
6.1.16.5.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.16.5.2   Културелно изследване   12.7
6.1.16.5.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.16.5.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.16.6   Пунктат от лимфен възел    
6.1.16.6.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.16.6.2   Културелно изследване   12.7
6.1.16.6.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.16.6.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.16.7   Пунктат от абсцес    
6.1.16.7.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам)   8.9
6.1.16.7.2   Културелно изследване за аеробни причинители   12.7
6.1.16.7.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.16.7.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.16.7.5   Културелно изследване за анаеробни причинители   38
6.1.17   Микробиологично изследване на материали от тъкани и биопсии    
6.1.17.1   Културелно изследване за аеробни причинители   10.1
6.1.17.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.17.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.17.4   Културелно изследване за анаеробни причинители   38
6.1.18   Микробиологично изследване на хемокултура    
6.1.18.1   Апаратно (Bact Alert) – двойка за аероби и анаероби   38
6.1.18.2   Апаратно (Bact Alert) педиатрична   19
6.1.18.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.18.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.18.5   Изследване на антимикотична чувствителност на патогенни гъбички с минимални инхибиращи концентрации   25.3
6.1.19   Микробиологично изследване на копрокултура    
6.1.19.1   Културелно изследване за чревни патогени – E. coli, Salmonella spp., Shigella spp.   19.6
6.1.19.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.19.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.19.4   Културелно изследване за Yersinia enterocolitica   19
6.1.19.5   Културелно изследване за Campylobacter spp.   19
6.1.19.6   Определяне на токсин А/В на C. difficile (ELISA)   31.6
6.1.19.7   Културелно изследване на S. aureus от копрокултура   2
6.1.19.8   Културелно изследване за гъбички   4.6
6.1.19.9   Изследване на антимикотична чувствителност на патогенни гъбички с минимални инхибиращи концентрации   25.3
6.1.20   Микробиологично изследване на други секрети                                 
6.1.20.1   Секрет от пустула (фурункул)    
6.1.20.1.1   Културелно изследване   10.1
6.1.20.1.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.20.1.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.20.2   Секрет от устна кухина    
6.1.20.2.1   Директна микроскопия (Льофлер и Грам) – по индикации за фузоспирохетози или соор   8.9
6.1.20.2.2   Културелно изследване   10.1
6.1.20.2.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.20.2.4   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.20.3   Секрет от пъп    
6.1.20.3.1   Културелно изследване   10.1
6.1.20.3.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.20.3.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.20.5   Материал от протеза    
6.1.20.5.1   Културелно изследване   12.7
6.1.20.5.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.20.5.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.20.6   Материал от сърдечна клапа    
6.1.20.6.1   Културелно изследване   12.7
6.1.20.6.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.20.6.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.20.7   Материал от венозен / артериален катетър    
6.1.20.7.1   Културелно изследване   12.7
6.1.20.7.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.20.7.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.20.8   Материал от уринарен катетър    
6.1.20.8.1   Културелно изследване   12.7
6.1.20.8.2   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) по дисково – дифузионен метод   17.7
6.1.20.8.3   Изследване за лекарствена чувствителност (антибиограма) за минимални инхибиращи концентрации (VITEK)   20.2
6.1.21   Микробиологично изследване на трупен материал    
6.1.21.1   Културелно изследване – бъбрек   12.7
6.1.21.2   Културелно изследване – бял дроб   12.7
6.1.21.3   Културелно изследване – далак   12.7
6.1.21.4   Културелно изследване – други   12.7
6.1.21.5   Културелно изследване – костен мозък   12.7
6.1.21.6   Културелно изследване – кръв   12.7
6.1.21.7   Културелно изследване – мозък   12.7
6.1.21.8   Културелно изследване – черен дроб   12.7
6.1.21.9   Културелно изследване – чревно съдържимо   12.7
6.1.22   Микробиологични изследвания    
6.1.22.4   Изследване за коклюш и паракоклюш чрез PCR (полимеразна верижна реакция)   72
6.2   ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ     
6.2.1   Антинуклеарни ( АНА )    
6.2.1.1   –         общи АНА ( IgG ) – IFA   25.30
6.2.1.2   –         анти- ds DNA ( IgG, M, A )- ELISA   25.30
6.2.1.3   –         анти- SS-A ( IgG, M, A )- ELISA   25.30
6.2.1.4   –         анти- SS-B ( IgG, M, A )- ELISA   25.30
6.2.1.5   –         анти- Sm ( IgG, M, A )- ELISA   25.30
6.2.1.6   –         анти- RNP ( IgG, M, A )- ELISA   25.30
6.2.1.7   –         анти- Scl- 70 ( IgG, M, A )- ELISA   25.30
6.2.1.8   –         анти- Jo – l ( IgG, M, A )- ELISA   25.30
6.2.1.9   –         анти- histone ( IgG, M, A )- ELISA   25.30
6.2.2   Имуноблот специфични АНА (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, P-protein, AMA-M2) 75.90
6.2.3   Антинеутрофил- цитоплазмени    
6.2.3.1   –         ANCA- MPO (IgG, M, A )- ELISA   25.30
6.2.3.2   –         ANCA- PR3 (IgG, M, A )- ELISA   25.30
6.2.4   Антифосфолипидни    
6.2.4.1   –         анти- кардиолипинови ACL ( IgG )- ELISA   25.30
6.2.4.2   –         анти- кардиолипинови ACL ( IgM )- ELISA   25.30
6.2.4.3   –         анти- бета2 гликопротеин I ( IgG )- ELISA   25.30
6.2.4.4   –         анти- бета2 гликопротеин I( IgM )- ELISA   25.30
6.2.4.5   –         aнти-фосфатидилсерин( IgA, IgG, IgM) – ЕLISA   31.60
6.2.5   Ревматоидни фактори    
6.2.5.1   –         ревматоиден фактор (RF ) ( IgM )- ELISA   19.00
6.2.5.2   –         анти – ССР ( IgG )- ELISA   27.80
6.2.6   Антитироидни    
6.2.6.1   –         антитироглобулинови /ТАТ/ – ELISA   25.30
6.2.6.2    –        анти- ТПО ( тироидна пероксидаза, МАТ )- ELISA   25.30
6.2.6.3   –         анти TSH – R- ELISA   31.60
6.2.7   Чернодробни    
6.2.7.1   –         антимитохондриални ( IgG )- IFA   25.30
6.2.7.2   –         антигладкомускулни ( IgG )- IFA   25.30
6.2.7.3   –         анти – LKM (IgG)- ЕLISA   31.60
6.2.7.4   –         анти-SLA (IgG) антитела   25.30
6.2.7.5   –        анти- М2 антитела – ELISA   25.30
6.2.7.6    –       имуноблот за специфични античернодробни антитела – АМА-М2, М2-3Е/ВРО/, Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 63.30
6.2.8   Серумни имуноглобулини и фракции на комплемента    
6.2.8.1   –         IgG   12.70
6.2.8.2   –         IgM   12.70
6.2.8.3   –         IgA   12.70
6.2.8.4   –         IgE   19.00
6.2.8.5   –         серумен комплемент С3   12.70
6.2.8.6   –         серумен комплемент С4   12.70
6.2.8.7   –         С1 естеразен инхибитор   19.00
6.2.8.12   –        проба за наличие на криоглобулини   5.80
6.2.9   Флоуцитометрично имунофенотипизиране на Т, В и NK клетки от периферна кръв – стандартен панел   213.00
6.2.9.1   Изследване и проследяване/минимална резидуална болест/на деца с остра лимфобластна левкемия/лимфом чрез 8-цветна флоуцитометрия   322.00
6.2.10   Фагоцитна активност    
6.2.10.1   Фагоцитна активност с определяне на окислителен взрив на неутрофили с NBT тест 25.30
6.2.11   Инфекциозна имунология:    
6.2.11.1   AST ( антистрептолизинов титър)   19.00
6.2.11.3   Chlamydia trachomatis IgG   27.80
6.2.11.4   Chlamydia trachomatis IgM   27.80
6.2.11.5   Chlamydia trachomatis IgA   27.80
6.2.11.6   Borrelia burgdorferii IgG   31.60
6.2.11.7   Borrelia burgdorferii IgM   31.60
6.2.11.8   Тест (имуноспот) за доказване на специфични Т-лимфоцити, сенсибилизирани с туберкулозни антигени   171.00
6.2.11.10   Имуноензимен тест за доказване на мананов антиген в серум при инвазивна кандидоза   94.30
6.3   ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ    
6.3.1   Откриване  на повърхностен антиген на хепатитен В вирус (HBV)- НBsAg  с ELISA   12.10
6.3.2   Откриване  на антитела срещу HIV – 1/2 или HIV Ag/Ab  с ELISA   11.00
6.3.3   Откриване на маркери на хепатитен С вирус (HCV) – anti-HCV или HCV Ag/Ab  с ELISA   15.40
6.3.4   Откриване на маркери на хепатитен А вирус (HAV) – anti-HAV IgM  с ELISA   13.20
6.3.5   Откриване на  маркери на рубеолна инфекция – аnti- Rubella IgM с ЕLISA   16.50
6.3.6   Откриване на  маркери на рубеолна инфекция – аnti- Rubella IgG с ЕLISA   16.50
6.3.7   Откриване на маркери на паротитна инфекция – аnti- Mumps IgM с ЕLISA   17.60
6.3.8   Откриване на маркери на паротитна инфекция – аnti- Mumps IgG с ЕLISA   17.60
6.3.9   Откриване на  маркери на морбилна инфекция – аnti – Measles IgM с ЕLISA   17.60
6.3.10   Откриване на  маркери на морбилна инфекция – аnti – Measles IgG с ЕLISA   17.60
6.3.11   Откриване на антитела срещу цитомегаловирус – аnti – CMV IgM с ЕLISA   16.50
6.3.12   Откриване на антитела срещу цитомегаловирус – аnti – CMV IgG с ЕLISA   16.50
6.3.13   Откриване на антитела срещу Eпщайн-бар вирус ( EBV) – аnti – ЕBV IgM с ЕLISA   17.60
6.3.14   Откриване на антитела срещу Eпщайн-бар вирус ( EBV) – аnti – ЕBV IgG с ЕLISA   17.60
6.3.15   Хепатитен маркер HBeAg   14.30
6.3.16   Anti HBe антитела   14.30
6.3.17   Anti HBс IgM антитела   16.50
6.3.18   Изследване на фекална проба за Рота вирусен антиген   16.50
6.3.19   Откриване на маркери на хепатитен Е вирус – anti-HЕV-IgM с ELISA   22.00
6.3.20   Откриване на маркери на хепатит Е вирус (HEV) – anti-HEV-IgG   22.00
6.3.21   Anti-HBc тотални антитела   25.00
6.3.22   Anti-HBs антитела   25.00
6.3.23   ELISA за определяне на антитела срещу Rickettsia conorii IgG   18.40
6.3.24   ELISA за определяне на антитела срещу Rickettsia conorii IgM   18.40
6.3.25   Откриване на anti-HDV антитела с ELISA   30.00
6.3.26   Определяне на ротавирус, аденовирус, астровирус и норовирус в една фекална проба с имунохроматографски тест   25.00
6.3.27   Определяне на Инфлуенца А + В, Респираторно-синцитиален вирус и Аденовирус чрез имунохроматографски тест   30.00
6.3.28   Определяне на PHK на SARS-CoV-2 чрез PСR/полимеразна верижна реакция/   110.00
6.3.29   Определяне на антитела от клас IgA срещу SARS-CoV-2 чрез имуноензимен метод – ELISA   30.00
6.3.30   Определяне на антитела от клас IgM срещу SARS-CoV-2 чрез имуноензимен метод – ELISA   30.00
6.3.31   Определяне на антитела от клас IgG срещу SARS-CoV-2 чрез имуноензимен метод – ELISA   30.00
6.3.32   Бърз антигенен (Ag) тест за доказване на COVID-19   30.00
6.3.33   Определяне на ДНК на хепатит В вирус(HBV) чрез полимеразна верижна реакция(PCR) – количествен метод   180.00
6.3.34   Определяне на RHK на хепатит C вирус(HCV) чрез полимеразна верижна реакция(PCR) – количествен метод   200.00
6.3.35   Определяне на антиген на SARS-CoV-2 с хемилуминесцентен метод   25.00
6.3.36   Определяне на тотални антитела срещу SARS-CoV-2 с хемилуминесцентен метод   30.00
6.3.37   Определяне на  антитела от клас  IgG срещу SARS-CoV-2 с хемилуминесцентен метод   30.00
6.3.38   PCR RT SARS-CoV-2 експресна диагностика   300.00
6.3.39   Експресен PCR тест за COVID-19 (SARS-Co-V-2) – до 1 час   120.00
6.3.40   Експресен PCR тест за ГРИП тип А и Б – до 1 час   120.00
6.3.41   Експресен PCR тест за Респираторен синцитиален вирус – до 1 час   120.00
6.3.42   Експресен PCR тест за Стрептококи група А – до 1 час   120.00
6.4   МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ТУБЕРКУЛОЗА    
6.4.1   Директна микроскопия за туберкулозни бактерии, посявки за туберкулозни бактерии на течна среда /автоматизирана система/ и 2 бр. твърди хранителни среди 36.00
6.4.2   Извършване на тест за лекарствена чувствителност на туберкулозни бактерии към първи ред противотуберкулозни лекарствени продукти   102.00
         
7   ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА  

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

7.1   Ехографски изследвания    
7.1.1   УЗ на простата, пикочен мехур, остатъчна урина   30.00
7.1.2   УЗ на един орган   30.00
7.1.3   УЗ на корем   50.00
7.1.4   УЗ на млечни жлези   40.00
7.1.5   УЗ на шия   30.00
7.1.6   УЗ на щитовидна жлеза   30.00
7.1.7   УЗ на гръден кош с маркиране   30.00
7.2   Рентгенографски изследвания    
7.2.1   Рентгенография на череп – обзорна   25.00
7.2.2   Рентгенография на околоносни кухини   25.00
7.2.3   Рентгенография на лицеви кости   25.00
7.2.4   Рентгенография на цервикални прешлени   25.00
7.2.5   Рентгенография на торакални прешлени   25.00
7.2.6   Рентгенография на лумбални прешлени   25.00
7.2.7   Рентгенография на таз   25.00
7.2.8   Рентгенография на тазобедрена става   25.00
7.2.9   Рентгенография на колянна става   25.00
7.2.10   Миелография   60.00
7.2.11   Рентгенография на сакроилиачна става   25.00
7.2.12   Рентгенография на стерноклавикуларна става   25.00
7.2.13   Рентгенография на ключица   25.00
7.2.14   Рентгенография на стернум   25.00
7.2.15   Рентгенография на ребра   25.00
7.2.16   Рентгенография на бедрена кост   25.00
7.2.17   Рентгенография на подбедрица   25.00
7.2.18   Рентгенография на раменна кост   25.00
7.2.19   Рентгенография на раменна става   25.00
7.2.20   Рентгенография на лакетна става   25.00
7.2.21   Рентгенография на предлакетница   25.00
7.2.22   Рентгенография на китка   25.00
7.2.23   Рентгенография на длан и пръсти   25.00
7.2.24   Рентгенография на ходило   25.00
7.2.25   Рентгенография на глезен   25.00
7.2.26   Рентгенография на бял дроб   25.00
7.2.27   Рентгеноскопия на бял дроб   25.00
7.2.28   Рентгеноскопия на коремните органи   25.00
7.2.29   Рентгенография на корем   25.00
7.2.30   Рентгеново изследване на фаринкс, ларинкс и хранопровод   50.00
7.2.31   Контрастно рентгеново изследване на хранопровод, стомах и черва (пасаж) с прицелни рентгенографии   70.00
7.2.32   Контрастно рентгеново изследване на стомах с прицелни снимки   70.00
7.2.33   Контрастно рентгеново изследване на тънко черво – ентероклизис   50.00
7.2.34   Иригоскопия с Иригография   70.00
7.2.35   Прездренажна холангиография   50.00
7.2.36   Рентгенография на ПОС   25.00
7.2.37   Венозна урография   70.00
7.2.38   Ретроградни уретрография, цистография и пиелография   60.00
7.2.39   Фистулография   48.00
7.2.40   Дуктография   60.00
7.2.41   Хистеросалпингография   60.00
7.2.42   Мамография (две проекции)   40.00
7.2.43   Мамография (четири проекции)   60.00
7.2.44   Рентгенография на носни кости   25.00
7.3   Компютърна комография      
7.3.1   Компютърна томография на глава   110.00
7.3.2   Компютърна томография на органите на шията   110.00
7.3.3   Компютърна томография на мускули, кости или стави   110.00
7.3.4   Компютърна томография на гръден кош   120.00
7.3.5   Компютърна томография на корем   120.00
7.3.6   Компютърна томография на малък таз   120.00
7.3.7   Компютърна томография – ангиография   300.00
7.3.8   Компютърна томография – ентерография   250.00
7.3.9   Компютърна томография на цервикален сегмент   110.00
7.3.10   Компютърна томография на торакален сегмент   110.00
7.3.11   Компютърна томография на лумбо-сакрален сегмент   110.00
7.3.12   Компютърна томография на дискови пространства в шийната област – три нива   110.00
7.3.13   Компютърна томография на дискови пространства в гръдната област – три нива   110.00
7.3.14   Компютърна томография на дискови пространства в поясната област – три нива   110.00
7.3.15   Calcium score на коронарни съдове   200.00
7.3.16   КТ коронарография   300.00
7.3.17   КТ ангиография на мозъчни съдове   250.00
7.3.18   КТ колонография   300.00
7.4   Магнитно-резонансна томография на една област 320.00
7.4.2   Магнитно-резонансна мамография   320.00
7.4.3   Магнитно-резонансна холангио-панкреатография   320.00
7.4.4   Магнитно-резонансна спектроскопия на главовия мозък 320.00
7.4.5   Магнитно-резонансна томогрофия на две области 600.00
7.4.6   Магнитно-резонансна ентерография 320.00
7.5   Процедури    
7.5.1   УЗ – пункционна биопсия   140.00
7.5.2   УЗ – терапевтична манипулация   140.00
7.5.3   Интраоперативна холангиография 40.00
7.5.4   КТ – инвазивна манипулация   150.00
7.5.5   Биопсия на млечна жлеза   60.00
7.5.6   Рентгенов контрол при оперативна манипулация   40.00
7.6   Консултативно описание    
7.6.1   Консултативно описание на рентгенография   25.00
7.6.2   Консултативно описание на КТ   50.00
7.6.3   Консултативно описание на МРТ   100.00
7.7   Прилагане на контрастно вещество   25.00
    Забележка: В цената на услугата не е включена стойността на контрастното вещество!    
     
8   КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА  

 КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

8.1   Изработване и диагностика на инцизионна биопсия /1 парафиново блокче/   25.00
8.2   Изработване и диагностика на ендоскопска биопсия /1 парафиново блокче/   25.00
8.3   Изработване и диагностика на иглена биопсия /1 парафиново блокче/   30.00
8.4   Изработване и диагностика на цитологичен материал от аспирационни течности/изливи 20.00
8.5   Изработване и диагностика на цитологичен материал от ТАБ   25.00
8.6   Изработване и диагностика на имуноморфологично изследване на бъбречна тъкан 120.00
8.7   Спешна интраоперативна диагностика /гефрир/   120.00
8.8   Хистохимично изследване /1 маркер/   30.00
8.9   Имуноцитохимично изследване /1 маркер/   25.00
8.10   Имунохистохимично изследване /1 маркер/   45.00
8.11   Имунохистохимично изследване HER 2   95.00
8.12   Диагностика на готов цитологичен препарат с 1 стъкло /цитонамазка/   10.00
8.13   Изготвяне на хистологичен препарат от готов парафинов блок   10.00
8.14   Преместена на позиция 1.9  
8.15   Извършване на обдукция с верификация на причините (с некропсично изследване)   600.00
8.16   Балсамация на обдуциран   500.00
8.17   Издаванине на препис от аутопсионен протокол   5.00
8.18   Издаване на удостоверение за кремация   10.00
8.19   Подготовка на хистологични препарати и парафинови блокчета за външна ревизия   25.00
8.20   Подготовка, обличане, полагане в ковчег и изнасяне на тялото на покойник   40.00
8.21   Съхранение в хладилна камера на тялото на покойник – за 24 ч.   40.00
8.22   Елекронно-микроскопско диагностично изследване   300.00
8.23   Използване на помещение за извършване на тоалет, обличане и подготовка на трупа за погребение от служители на траурна агенция   20.00
8.24   Скрининг анализ на урина с полинаркотичен тест за 12 показателя   30.00
8.25   Скрининг анализ на кръв с полинаркотичен тест за 12 показателя   40.00
8.26   Анализ за карбоксихемоглобин (UV-VIS)   25.00
8.27   Качествен токсикохимичен анализ за наркотични, упойващи и лекарствени средства в кръв или урина   100.00
8.31   Козметична евисцерация на труп   100.00
8.32   Съхранение на биологични проби, включително материал за ДНК-анализ (на 1 проба за 3 месеца   12.00
 
9   ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО И КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ  

ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО И КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ

9.1   Функционално изследване на дишането (ФИД)   15.00
9.2   Кръвно-газов анализ   20.00
9.3   ФИД + Бронходилаторен тест   25.00
9.4   Дифузионни капацитети   30.00
9.5   Бодиплетизмография   30.00
9.6   Бодиплетизмографско изследване на носното съпротивление   35.00
     
10   ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ  

 ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

10.1   Кръвна група по АВО и Rh(D) 7.00
10.2   Определяне на подгрупа на А антиген с тест реагенти (antiA I antiH) 4.00
10.3   Кръвна група на новородени + директен аглутинационен тест на МТП и серуми от  втори източник 17.00
10.4   Имунохематологични изследвания за съвместимост – един сак (пакет) 17.00
10.5   Индиректен антиглобулинов тест за скрининг на антитела 12.00
10.6   Ензимен метод за скрининг на антитела 10.00
10.7   Директна проба 3.00
10.8   Имунохематологични изследвания за скрининг на антитела на пациент (пакет) 22.00
10.9   Директен антиглобулинов тест 10.00
10.10   Диференциран антиглобулинов тест 10.00
10.13   Идентификация и титър на открити антиеритроцитни антитела с разширен панел тест-еритроцити 20.00
10.14   Определяне на титър на имунни antiAи antiB антитела от клас IgG по индиректен антиглобулинов метод 20.00
10.15   Пълна антигенна формула на еритроцити  
10.15.1   Rh фенотип с моноклонални тест-серуми 22.00
10.15.2   Rh фенотип + Kell 25.00
10.15.3   Система Kell (K;k) 3.00
10.15.4   Изследване на слаб D-антиген по индиректен антиглобулинов метод 12.00
10.15.9   СистемаJka+b 6.00
10.15.10   СистемаKp ͣ  Kp ᵇ 8.00
   
11   МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ  

МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ

11.1   ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ    
11.1.1   ЕЛИЗА – токсоплазмоза   20.00
11.1.2   РПХА – токсоплазмоза   8.00
11.1.3   ЕЛИЗА – ехинококоза   20.00
11.1.4   ЕЛИЗА – трихинелоза   20.00
11.1.5   ЕЛИЗА – токсокароза   20.00
11.1.6   ЕЛИЗА – лайшманиоза   20.00
11.1.7   Други имунологични изследвания   20.00
11.2   КУЛТУРЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ    
11.3.1   Посявка на среда TV-4 – за  трихомоноза   8.00
11.3.2   Посявка на среда на Павлова – за чревни протозоози   8.00
11.3.3   Други културелни изследвания   8.00
11.3   САНИТАРНО – ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ    
11.4.1   Компресивна трихинелоскопия – на месни продукти   10.00
11.4.2   Смилане с изкуствен стом. сок – на месни продукти   16.00
11.4   МОРФОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ    
11.4.1   Нативни методи    
11.4.1.1   Фекална проба – за ламблиоза, бластоцитоза, амебиоза и др.   8.00
11.4.1.2   Дуоденално съдържимо – за ламблиоза   8.00
11.4.1.3   Влагалищно съдържимо/уринен седимент – за трихомоноза, шистозомози   8.00
11.4.1.4   Съдържимо от кисти – за ехинококоза   8.00
11.4.1.5   Кръв – за филариатози   8.00
11.4.1.6   Перианален отпечатък – за ентеробиоза   5.00
11.4.1.7   Перианално остъргване – за ентеробиоза   5.00
11.4.1.8   Други нативни методи   8.00
11.4.2   Оцветителни методи    
11.4.2.1   С луголов разтвор – фек.проба – за ламблиоза, бластоцитоза, амебиоза   6.00
11.4.2.2   Цил-Нилсен – фекална проба – за криптоспоридоза   9.20
11.4.2.3   Гимза – фекална проба – за ламблиоза   8.00
11.4.2.4   Гимза – кръвна натривка – за малария, бабезиоза, трипанозомози   9.20
11.4.2.5   Гимза – дебела капка кръв – за малария, бабезиоза   9.20
11.4.2.6   Гимза – храчка, биопс.материал – за пневмоцистоза   9.20
11.4.2.7   Гимза – пунктат от костен мозък – за висцерална лайшманиоза   9.20
11.4.2.8   Гимза – кожна лезия – за кожна лайшманиоза   9.20
11.4.2.9   Гимза – влагалищно съд./еякулат – за трихомоноза   9.20
11.4.2.10   Толуидин-Блау – храчка, биопс.материал – за пневмоцистоза   9.20
11.4.2.11   Други оцветителни методи за протозои и хелминти   9.20
11.4.3   Обогатителни методи    
11.4.3.1   Седиментация – фекална проба – за чревни паразитози   8.00
11.4.3.2   Флотация – фекална проба – за чревни паразитози   8.00
11.4.3.3   Формалин-етеров метод – фек.проба – за протозойни цисти   8.00
11.4.3.4   Други обогатителни методи   8.00
   
13    УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ  

ОЧНИ БОЛЕСТИ

13.1   Изследване на цветоусещане чрез аномалоскопия   40.00
13.2   Автокераторефрактометрия   20.00
13.3   Компютърна периметрия   30.00
13.4   Периметрия по Голдман   15.00
13.5   Пахиметрия ( изследване дебелината на роговицата )   10.00
13.6   Тонометрия по Маклаков   5.00
13.7   Тонометрия по Голдман   10.00
13.8   A- и В- ехография   50.00
13.9   Фундобиомикроскопия   25.00
13.10   Флуоресцеинова ангиография   100.00
13.11   Ендовитреално инжектиране на лекарствен продукт при терапевтични показания   250.00
13.12   Екстракция на чуждо тяло от очната повърхност   30.00
13.14   Class CO2 лазерасистирана склеретомия при глаукома   990.00
         
 

 

14

   

 

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКА ПО ОТРОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

14.1   Пункции:    
14.1.1   Пункция на колянна става   20.00
14.1.2   Пункция на тазобедрена става   30.00
14.1.3   Пункция на раменна става   20.00
14.1.4   Пункция на други стави   20.00
14.2   Гипсова лонгета:    
14.2.1   – на ръка   14.00
14.2.2   – на предмишница   24.00
14.2.3   – ръкавна   50.00
14.2.4   – ботуш   30.00
14.2.5   – крачолна   50.00
14.2.6   – туторна   40.00
14.3   Гипсова превръзка:    
14.3.1   – на ръка   16.00
14.3.2   – предмишница   30.00
14.3.3   – ръкавна   50.00
14.3.4   – обувка   20.00
14.3.5   – ботуш   40.00
14.3.6   – крачол   60.00
14.3.7   – туловещно-бедрено-стъпален   80.00
14.3.8   – гръдно- ръкавен   80.00
   
15   УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

15.1   Ултразвукова диагностика /АГ/   50.00
15.2   РАР-вземане   15.00
15.3   Поставяне на спирала   40.00
15.4   Сваляне на спирала   20.00
15.5   Колпоскопия   40.00
15.6   Електрокоагулация /АГ/   40.00
15.7   Вагиноскопия   30.00
15.8   Аборт по желание   180.00
15.9   Вземане на секрет / влагалищен, цервикален, за хлмидии и директен /   20.00
15.10   4D ехография вагинална   70.00
15.11   4D ехография абдоминално   120.00
15.12   Мониторен запис на плода /NST/   20.00
15.13   Водене на женска консултация   380.00
15.14   Водно раждане   500.00
15.15   Диагностична хистероскопия без биопсия   150.00
15.16   Амниоцентеза   200.00
15.17   Хистеросалпингография   150.00
   
16   УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКА ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ  

 ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

16.1   Екстракция на еднокоренов зъб   60.00
16.2   Екстракция на многокоренов зъб   100.00
16.3   Екстракция на корените на дълбоко фрактуриран зъб   150.00
16.4   Одонтектомия чрез трепанация на дълбоко разрушен или полуретинирал зъб   280.00
16.5   Одонтектомия на ретиниран зъб   380.00
16.6   Апикална остеотомия на фронтален зъб   200.00
16.7   Апикална остеотомия на премолар   300.00
16.8   Апикална остеотомия на молар   400.00
16.9   Френулотомия с пластика   200.00
16.10   Циркумцизио   100.00
16.11   Разкриване на зъб за ортодонтско лечение   160.00
16.12   Хемисекция на многокоренов зъб   300.00
16.13   Репозиция и фиксация на луксиран или експулсиран зъб   400.00
16.14   Гермектомия на един зародиш   500.00
16.15   Инцизия на субпериостален или субмукозен абсцес   150.00
16.16   Интраорална инцизия на флегмон   200.00
16.17   Екстраорална инцизия на флегмон   500.00
16.18   Затваряне перфорация на максуларния синус по Реерман   500.00
16.19   Екстирпация на камък от слюнчен канал   300.00
16.20   Цистектомия на 1 зъб   300.00
16.21   Цистектомия до 3 зъба   500.00
16.22   Цистектомия над 3 зъба   800.00
16.23   Ревизия на синус с пластично затваряне   600.00
16.24   Пластично затваряне на рани с дефект на тъкани в ЛЧО под локална анестезия   100.00
16.25   Пластично затваряне на рани с дефект на тъкани в ЛЧО под обща анестезия   200.00
   
17   УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ  

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ

17.1   Капиляроскопия   40.00
17.2   Студов провокационен тест на горните крайници   10.00
17.3   Изследване на вибрационния усет ( палестезиометрия )   10.00
17.4   Реодермометрия   10.00
17.5   Динамометрия   10.00
   
18   ПЛАСТИЧНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

 ПЛАСТИЧНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

18.1   ЕСТЕТИЧНИ ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕТО    
18.1.1   Оперативно отстраняване на бръчки по лицето и шията    
18.1.1.1   Фейслифт (лице и шия)   5000.00
18.1.1.2   Шиен лифт   3000.00
18.1.1.3   Челен лифт   3000.00
18.1.1.4   Браулифт (повдигане на вежди)   2000.00
18.1.1.5   Цервикофациален лифтинг (на лицето и шията)   2400.00
18.1.1.6   Ритидектомия   1200.00
18.1.1.7   Композитен фейслифт   1300.00
18.1.1.8   Мини фейслифт   1000.00
18.1.1.9   Отстраняване на бръчки в областта на шията (Лифтиг на шията)   500.00
18.1.1.10   Маларен лифтинг   500.00
18.1.1.11   Фронтален лифт   500.00
18.1.1.12   Повдигане на вежди   1500.00
18.1.2   Естетична корекция на клепачите (Блефаропластика)    
18.1.2.1   Естетична корекция на клепачите (блефаропластика) – горни клепачи   1800.00
18.1.2.2   Естетична корекция на клепачите (блефаропластика) – долни клепачи   2700.00
18.1.2.3   Отстраняване на ксантелазми   400.00
18.1.2.4   Трансконюнктивална блефаропластика – премахване на мастни торби на долен клепач   600.00
18.1.2.5    Корекция на отпусната кожа на горен клепач с премахване на мастни торбички   800.00
18.1.2.6   Субцилиярна корекция на отпусната кожа с премахване на мастни торбички на долен клепач   900.00
18.1.2.7    Премахване на новообразувания от горен и/или долен клепач   250.00
18.1.3   Естетична корекция на носа (Ринопластика)   4500.00
18.1.4   Риносептопластика   1500.00
18.1.5   Естетична корекция на брадичката (Ментопластика) – без цената на импланта   1500.00
18.1.6   Гениопластика – без цената на импланта   700.00
18.1.7   Естетична корекция на ушна мида (Отопластика)    
18.1.7.1   Корекция на клепнали уши (на едно ухо)   900.00
18.1.7.2   Корекция на клепнали уши (на двете уши)   1500.00
18.1.7.3   Корекция на ушни лобули   500.00
18.1.7.4   Намаляване на ушната мида   1000.00
18.1.7.5    Естетична корекция на Проминиращо ухо – едностранно   500.00
18.1.7.6   Естетична корекция на Проминиращо ухо –  двустранно   900.00
18.1.7.7    Корекция на ушен лобул с местна пластика   250.00
18.1.7.8   Корекция на Макротия   500.00
18.1.8   Естетична корекция на устни    
18.1.8.1   Оперативно увеличаване с имплант, за еднаустна (без цената на импланта)   800.00
18.1.8.2   Оперативно увеличаванес импланти, за двеустни (без цената на импланта)   14000.00
18.1.8.3   Липофилинг на горна и долна устна   600.00
18.1.8.4   Премахване на силиконово олио от горна и/или долна устна   600.00
18.1.9   Естетична корекция на лице със собствена мастна тъкан (Липофилинг)   600.00
18.1.9.1   Увеличаване на устни   500.00
18.1.9.2   Попълване на назолабиални гънки   500.00
18.1.9.3   Попълване на хлътнали бузи, скули, слепоочия, мандибуларен контур (за всяко по)   500.00
18.1.9.4   Попълване на хлътнали области – за цяло лице   2000.00
18.1.9.5   Попълване на хлътнали области – за цяло лице – повторна процедура   1000.00
18.1.9.6    Корекция на назолабиални гънки със собствена мастна тъкан   400.00
18.1.10   Естетична корекция на белези с Дермабразио   1500.00
18.2   ЕСТЕТИЧНИ ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТЯЛОТО    
18.2.1   Естетична корекция на гърди    
18.2.1.1   Намаляване на бюста с повдигане  (Редукционна мамопластика)   4500.00
18.2.1.2   Редукционна мамопластика при гинекомастия   3000.00
18.2.1.3   Естетична корекция на гинекомастия   1500.00
18.2.1.4   Повдигане на гърдите ( Мастопексия )   3000.00
18.2.1.5   Увеличаване на бюста (Аугментационнамамопластика) – без цената на импланта   5000.00
18.2.1.6   Естетична корекция на големи или хлътнали мамили (Мамилопластика)   1500.00
18.2.1.7   Естетична корекция на ареоли (Ареолопластика)   1500.00
18.2.1.8   Премахване на доброкачествени новообразувания на гърдата   900.00
18.2.1.9   Отстраняване на импланти   2000.00
18.2.1.10   Подмяна на импланти (без цената на импланта)   5000.00
18.2.1.11   Двустранна редукционна мамопластика   4000.00
18.2.1.12   Подкожна мастектомия, без транспозиция на ареоло-мамиларен комплекс при мъже   1300.00
18.2.1.13    Мастопексия на горно-хранещо краче – изпълнена за корекция при птоза на гърдата  с транспозиция на ареоло-мамиларен комплекс   3000.00
18.2.1.14    Корекция на Птоза на гърдите двустранно с “inverted T” техника   2500.00
18.2.1.15    Корекция на Птоза на гърдите двустраннос “Lolipop” техника   2500.00
18.2.1.16    Двустранна гръдна имплантация (Dual Plane),  без цената на импланта   4000.00
18.2.1.17    Поставяне на импланти над-мускулно ( уголемяване на мл. жлеза),  без  цената на импланта   4000.00
18.2.1.18   Поставяне на импланти под-мускулно ( уголемяване на мл. жлеза), без  цената на импланта   4000.00
18.2.1.19   Корекция на зърна-мамили   700.00
18.2.1.20    Корекция на ареоли без транспозиция   1500.00
18.2.1.21    Премахване на гръдни импланти   2000.00
18.2.1.22    Премахване с реимплантация на гръдни импланти, без цената на импланта   2200.00
18.2.2   Естетична корекция на корем    
18.2.2.1   Пластика на предна коремна стена (Абдоминопластика)   4000.00
18.2.2.2   Мини-абдоминопластика   2500.00
18.2.2.3   Пластика на предна коремна стена с корекция на диастаза на коремни мускули   2400.00
18.2.2.4   Премахване на кожно-мастна престилка от предна коремна стена   1000.00
18.2.3   Естетична корекция на горен крайник    
18.2.3.1   Хирургично отстраняване на отпуснати кожни дефекти (Брахиопластика)   2500.00
18.2.3.2   Премахване и пластика на отпуснати кожни дефекти от горен крайник двустранно   1700.00
18.2.4   Естетична корекция на долен крайник    
18.2.4.1   Хирургично отстраняване на  отпуснати кожни дефекти   3000.00
18.2.4.2   Контуриране на подбедрици (без цената на импланта)   4000.00
18.2.4.3    Премахване и пластика на отпуснати кожни дефекти   2300.00
18.2.4.4   Аугментация на подбедрици (без цената на импланта)   2000.00
18.2.5   Пластика и лифтиране на отпуснала и увиснала кожа в областта на седалището   2000.00
18.2.6   Естетична корекция на седалище (повдигане)   3000.00
18.2.7   Естетични корекции на гениталии    
18.2.7.1   Поставяне на тестикуларен имплант (без цената на импланта)   2000.00
18.2.7.2   Обрязване на пенис (Циркумцизия)   1000.00
18.2.7.3   Отстраняване на чужди тела  от пенис   2500.00
18.2.7.4   Естетична корекция на срамни устни (Лабиопластика )   1500.00
18.2.7.5   Корекция на хипертрофирали лабии   700.00
18.2.8   Липосукция (за едно поле)   500.00
18.2.9   Хирургично отстраняване на кожни новообразувания   120.00
18.2.10   Хирургично отстраняване на цикатрикси    
18.2.10.1   Хирургично отстраняване на ограничени цикатрикси до 10 см   200.00
18.2.10.2   Хирургично отстраняване на обширни цикатрикси, изискващи имплантация на експандер (кожен разширител), без цената на експандера   1500.00
18.2.10.3   Ексцизия на груби хипертрофични цикатрикси до 10 см   150.00
18.2.10.4   Ексцизия на груби хипертрофични цикатрикси, изискващи кожен разширител (експандер) без цената на експандера   1000.00
   
19   УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ  

 КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

19.1   Стомашно-чревно очистване чрез сонда   26.00
19.2   Стомашно-чревно очистване чрез други методи   14.00
19.3   Санитарно-детоксична обработка   8.00
19.4   Амбулаторно лечение на остра алкохолна интоксикация ( с изследванията )   248.00
19.5   Експертиза на алкохолно / наркологично / токсично болен ( с основни изследвания ) 550.00
19.6   Експертиза на алкохолно / наркологично / токсично болен ( с пълно мониториране ) 650.00
19.7   Стационарна детоксикция с конвенционални методи ( с основни изследвания )   430.00
19.8   Стационарна детоксикция с конвенционални методи ( с пълно мониториране )   960.00
   
     
21   УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКАТА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА  

 ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

21.1   Инхалации    
21.1.1   Индивидуални инхалации с ултразвуков генератор   4.00
21.2   Кинезитерапевтични процедури    
21.2.1   Групова лечебна гимнастика   6.00
21.2.2   Общоукрепваща гимнастика   6.00
21.2.3   Аналитична гимнастика   10.00
21.2.4   Лечебна гимнастика със специализирани методики   14.00
21.2.5   Специализирани методики за нервно-мускулна реедукация   16.00
21.2.6   Екстензионна терапия   12.00
21.2.7   Мануална терапия   32.00
21.2.8   Монтесори терапия при деца – сеанс от 45 минути   10.00
21.3   Масажни процедури    
21.3.1   Масаж (мануален) на цялото тяло   60.00
21.3.2   Частичен масаж (крайници, гръб, яка и др.)   20.00
21.3.3   Масаж със специализирани техники, вкл.акупресура, зонотерапия   15.00
21.3.5   Апаратен масаж   10.00
21.3.6   Вакуумен масаж (с вендузи, баночен)   10.00
21.3.7   Лимфодренаж апаратен   6.00
21.3.8   Лимфодренаж мануален   30.00
21.4   Хидротерапевтични процедури    
21.5   Термопроцедури    
21.5.2   Парафинолечебни процедури – на апликация   4.00
21.5.3   Луголечебни процедури – на апликация   4.00
21.5.4   Криотерапия   4.00
21.6   Електротерапия    
21.6.1   Терапия с високочестотни ел.магнитни вълни – на поле   4.00
21.6.2   Процедури с нискочестотни (средночестотни) токове, вкл. електрофореза   5.00
21.6.3   Електростимулации на хипотрофични мускули   5.00
21.6.4   Електростимулации на паретични мускули   10.00
21.6.5   Процедури с токове на Дарсонвал   6.00
21.6.6   Магнитотерапия – на поле   5.00
21.6.7   Магнитотерапия “Бягаща вълна”   6.00
21.6.8   Високоинтензивна магнитотерапия   30.00
21.6.9   Ултразвук на поле   5.00
21.6.11   Електродиагностика   20.00
21.7   Екстракорпорална ударно-вълнова терапия   38.00
21.8   Светлиннолечебни процедури    
21.8.1   Облъчвания със солукс   3.00
21.8.2   Общи и еритемни УВЛ облъчвания и др.   5.00
21.8.3   Снемане и отчитане на биодоза   5,00
21.8.4   Лечение с поляризирана светлина   5.00
21.8.5   Лазертерапия   10.00
21.8.6   Високоинтензивна лазертерапия   30.00
21.9   Рефлексотерапевтични процедури    
21.10   Хипербарна кислородотерапия    
21.10.1   Хипербарна кислородотерапия – една процедура   85.00
21.10.2   Хипербарна кислородотерапия – пакет от 10 процедури 790.00
21.10.3   Хипербарна кислородотерапия – пакет от 20 процедури 1400.00
21.10.4   Хипербарна кислородотерапия – пакет от 40 процедури 2600.00
    Забележка: Медикаментите, необходими за извършване на някои процедури, се закупуват от пациента.    
     
22   МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА  

МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

22.1   Хромозомен анализ – лимфоцитни култури, “G” – бендинг   220.00
22.2   Хромозомен анализ – лимфоцитни култури, “G” – бендинг плюс едно допълнително оцветяване – “C” – бендинг; „сребро”   240.00
22.3   Хромозомен анализ – костен мозък, “G” – бендинг   260.00
22.5   Пренатална хромозомна диагностика – амниоцити, “G” – бендинг   350.00
22.6   Хромозомен анализ на материал от спонтанен аборт или мъртвородено   350.00
22.7   Хромозомен анализ – кожни фиброобласти, “G” – бендинг   350.00
22.9   Изолиране на ДНК   50.00
22.10   FISH – Di George sy   300.00
22.11   FISH – Praded – Willy sy   300.00
22.12   Бройни аномалии на Х и У хромозоми – СЕР Х / У   400.00
22.13   Бройни аномалии на хромозома № 18 – СЕР 18   400.00
22.20   Манипулации    
22.20.1   Отделяне на серум   2.00
22.20.2   Кожна биопсия   5.00
22.21   Пренатален биохимичен скрининг извън Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве – първи триместър 50.00
22.22   Пренатален биохимичен скрининг извън Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве – втори триместър 45.00
22.23   FISH за с-MYC   180.00
22.24   FISH за BCL2   180.00
22.25   FISH за BCL6   180.00
22.27   FVL + PR + PAI или MTHFR гени /основен пакет/   150.00
22.28   FVL + PR + PAI + MTHFR гени /разширен пакет/   200.00
22.29   Изследване на един ген / FVL, PR, PAI или MTHFR/   60.00
22.30   Изследване на Y-микроделеции   150.00
22.32   Изследване на мутации в АСЕ гена   80.00
22.33   Изследване на мутация V617F в JAK2 гена   170.00
22.34   Изследване на мутация VaI34Leu в гена за Фактор XIII   60.00
22.35   Изследване на мутация А1298С в ген, кодиращ MTHFR, предразполагащ към тромбофилии   60.00
22.36   Изследване на 4 мутации(*2A(c1905+1G>A), *13(c1679T>G), HapB3(c1236G>A) and c2846A>T) в ген DPYD   300.00
22.37   Изследване на една от 4 мутации(*2A(c1905+1G>A), *13(c1679T>G), HapB3(c1236G>A) and c2846A>T) в ген DPYD   80.00
22.38   Неинвазивен пренатален свободно клетъчен ДНК тест NIFTY PRO   1200
22.39.1   Панел за наследствен рак(при жени)   1200
22.39.2   Панел за наследствен рак(при мъже)   1200
22.39.3   Панел за наследствен рак на гърдата и/или яйчника   1000
22.39.4   Изследване на гените BRCA1 и BRCA2   800
22.39.5   Панел за наследствен простатен карцином   1000
22.39.6   Панел наследствена Retinoblastoma   1200
22.39.7   Панел наследствен колоректален карцином   1000
22.39.8   Панел наследствен рак на панкреаса   1000
22.39.9   MLPA анализ за BRCA1 и BRCA2   1200
22.39.10   Секвениране и MLPA на BRCA1 и BRCA2   1500
22.39.11   Colo Test многоцелеви фекален ДНК анализ за колоректален карцином   750
22.39.12   Панел(20 гена) за белодробен карцином от тъкан   1600
22.39.13   Панел(13 гена) за белодробен карцином от свободно клетъчна ДНК(ctDNA)   2250
22.40.1   Панел гени свързани с таргетна терапия и прогноза при рак (тъканна проба)(688 гена)   2750
22.40.2   Панел гени свързани с таргетна терапия и прогноза при рак (свободно клетъчна туморна ДНК)(688 гена)   4600
22.41   Скрининг за носителство на рецесивни мутации   1700
22.42   Хромозомно секвениране с резолюция до 100 000 бази   1200
23   УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКА ПО КОЖНИ БОЛЕСТИ  

КЛИНИКА ПО КОЖНИ БОЛЕСТИ

23.1   ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ    
23.1.1   Изработване на препарат за директна микроскопия   20.00
23.1.3   Премахване на кожни и лигавични лезии с криотерапия   30.00
23.1.4   Премахване на кожни и лигавични лезии с електрокоагулация   70.00
23.1.5   Премахване на контагиозни молуски с кюретиране   50.00
23.1.6   Премахване на кожни и лигавични лезии с лазер   90.00
23.2   АЛЕРГОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ    
23.2.1   Епикутанен тест (един брой)   2.50
23.2.2   Епикутанен тест (стандартна серия – 30 броя)   75.00
23.2.3   Скарификационен/прик/ тест (един брой)   3.00
23.2.4   Скарификационен/прик/  тест (серия от 10 медикамента – 15 броя)   45.00
23.2.5   Интрадермален тест (един брой)   4.00
23.2.6   Интрадермален тест    
23.2.6.1   Интрадермален тест (серия с алергени, дихателни алергени – 15 бр.)   60.00
23.2.6.2   Интрадермален тест (серия с алергени, хранителни алергени – 26 бр.)   100.00
23.2.7   Изследване за криоглобулини   25.00
23.2.8   Изследване за криофибриноген   25.00
23.3   МИКОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ    
23.3.1   Директно микроскопско изследване   20.00
23.3.2   Културелно изследване (една посявка)   20.00
23.4   ХИСТОПАТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ    
23.4.2   Извършване на кожна “пънч” биопсия   30.00
23.4.3   Изработване на парафинов блок   10.00
23.4.4   Изработване на оцветени серийни срези от парафинов блок   15.00
23.4.5   Отчитане на хистологичен препарат на светлинен микроскоп   35.00
23.4.6   Диагностика (консултация) на външен хистопатологичен препарат с лекар – дерматохистопатолог   60.00
23.5   ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ    
23.5.1   Директен имунофлуоресцентен тест на кожна биопсия ( IgG, IgM, IgA, Cз – за всеки по 3 препарата )   180.00
23.6   СЕРОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ    
23.6.1   Изготвяне на препарат за директна микроскопия   20.00
23.6.4   Изследване за сифилис (VDRL – качествено)   20.00
23.6.5   Изследване за сифилис (ELISA)   30.00
23.6.6   Изследване за сифилис (VDRL – количествено)   25.00
23.6.7   Хемоглутационна реакция (TPHA – качествено)   25.00
23.6.8   Хемоглутационна реакция (TPHA – количествено)   30.00
23.6.12   Изследване на хламидии/бърз тест/   30.00
23.6.13   Изследване на гонококи/бърз тест/   35.00
23.7   ЛАБОРАТОРИЯ ПО СПИН    
23.7.1   Изследване за СПИН (HIV-rapid test)   25.00
23.7.2   Изследване за СПИН (HIV-ELISA)   30.00
23.8   ФУНКЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ    
23.8.1   Капиляроскопия   60.00
23.9   КАБИНЕТ ПО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КОЖАТА    
23.9.1   Превръзка на язва   25.00
23.9.3   Инструментална обработка на язва   35.00
23.10   КАБИНЕТ ПО ФОТОТЕРАПИЯ    
23.10.1   Определяне на минимална еритемна доза   25.00
23.10.2   Локална NV-UVB терапия /тяло/ – за една процедура   12.00
23.10.3   Локална NV-UVB терапия /скалп/ – за една процедура   10.00
23.10.4   Локална NV-UVB терапия /тяло и скалп/ – за една процедура   20.00
     
24   УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ  

 КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

24.1   Дилатация на мъжка уретра с промивка и/или инстилация   40.00
24.2   Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от мъжката уретра   35.00
24.3   Промивка на пикочен мехур   35.00
24.4   Масаж на простатата и вземане на простатен секрет   15.00
24.5   Цистоскопия   60.00
24.6   Цистоскопия с биопсия ( без хистологично изсл. )   85.00
24.7   Цистоскопия с ретроградна катетиризация на един уретер   90.00
24.8   Цистоскопия с ретроградна катетиризация на два уретера   130.00
24.9   Урофлуометрия   65.00
24.10   Уродинамично изследване на пикочния мехур и затварящите мускули   70.00
24.11   Супрапубично перкутанно дрениране на урината ( Цистофикс )   75.00
24.12   Бужиране ( дилатация ) на един уретер   100.00
24.13   Бужиране ( дилатация ) на двата уретера   140.00
24.14   Поставяне на постоянен катетър в “ДЖ” в един уретер   100.00
24.15   Поставяне на постоянен катетър в “ДЖ” в двата уретера   140.00
24.16   Смяна на катетъра на нефростома   45.00
24.17   Трансректална ехография на простатата   45.00
24.18   Трансректална биопсия на простатата – аспирационна (без хистологично изследване) 80.00
24.19   Трансректална биопсия на простатата – пункционна (без хистологично изследване)   85.00
24.20   Трансректална биопсия на простатата под контрол на трансректална ехография (без хистологично изследване)   90.00
24.21   Пункция на бъбречна киста   80.00
24.22   Пункционна биопсия на бъбрек   90.00
24.23   Неоперативно отстраняване на парафимоза   40.00
 

 

 
  I.2 БОЛНИЧНА ПОМОЩ
25   БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО АЛГОРИТЪМ НА КП/АПР/КПР

ЦЕНА

25.1   Стационарни грижи при бременност с повишен риск   1045.00
25.2   Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск   1638.00
25.3   Оперативни процедури за задържане на бременност   513.00
25.4_1   Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително   504.00
25.4_2   Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода   764.00
25.5_1   Нормално раждане   2310.00
25.5_2   Раждане чрез цезарово течение   1620.00
25.6   Грижи за здраво новородено дете   1053.00
25.7   Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест   1941.00
25.8   Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест   2891.00
25.9   Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест   2375.00
25.10   Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест   3138.00
25.11   Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама   9004.00
25.12   Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии   3278.00
25.13   Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест   4793.00
25.14   Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест   8375.00
25.15_1   Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото   10567.00
25.15_2   Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото   18854.00
25.16   Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение   975.00
25.17_1   Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания   1559.00
25.18_1   Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация   2795.00
25.19_1   Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър   1485.00
25.19_2   Постоянна електрокардиостимулация – ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор   2525.00
25.20_1   Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания   5783.00
25.21   Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18г.   5659.00
25.22_1   Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации   6657.00
25.23_1   Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация   6451.00
25.24   Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове   2531.00
25.25   Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване   1843.00
25.26   Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение   5670.00
25.27   Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик   4338.00
25.28   Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение   7513.00
25.29   Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация при лица над 18г.   1293.00
25.30_1   Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18г.   3441.00
25.30_2   Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица под 18г.   3963.00
25.31_1   Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18г.   10125.00
25.31_2   Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под 18г.   11813.00
25.32_1   Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда  при лица над 18г.   1225.00
25.32_2   Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда  при лица под 18г.   1467.00
25.33   Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения   904.00
25.34   Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст   1634.00
25.35   Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст   3421.00
25.36   Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик   1654.00
25.37   Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик   6417.00
25.38   Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация   1485.00
25.39   Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст   1895.00
25.40_1   Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст   1312.00
25.40_2   Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст   1634.00
25.41_1   Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.   921.00
25.41_2   Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години   1218.00
25.42_1   Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години   2126.00
25.42_2   Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години   3990.00
25.43   Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията   853.00
25.44   Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията   1895.00
25.45   Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система   1588.00
25.46   Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст   3421.00
25.47_1   Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация  при лица над 18г.   4388.00
25.47_2   Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация  при лица под 18г.   5096.00
25.48   Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст   2079.00
25.49   Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст   1686.00
25.50_1   Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза  при лица над 18г.   1755.00
25.50_1.1   Допълнително заплащане за КП 050.1 за ден престой, след четвъртия ден   351.00
25.50_2   Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза  при лица под 18г.   2302.00
25.50_2.1   Допълнително заплащане за КП 050.2 за ден престой, след четвъртия ден   460.00
25.51_1   Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза   5889.00
25.51_2   Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение   6305.00
25.52_1   Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив  при лица над 18г.   3402.00
25.52_2   Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив  при лица под 18г.   4177.00
25.53_1   Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив  при лица над 18г.   3544.00
25.53_2   Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив  при лица под 18г.   4389.00
25.54_1   Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)  при лица над 18г.   16200.00
25.54_2   Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)  при лица под 18г.   16673.00
25.55_1   Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация  при лица над 18г.   20655.00
25.55_2   Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация  при лица под 18г.   20756.00
25.56_1   Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми  при лица над 18г.   1134.00
25.56_2   Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми  при лица под 18г.   1485.00
25.57_1   Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити  при лица над 18г.   4860.00
25.57_2   Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити  при лица под 18г.   6075.00
25.58_1   Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст  при лица над 18г.   2028.00
25.58_2   Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст  при лица под 18г.   2218.00
25.59   Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)   1400.00
25.60   Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък   1411.00
25.61   Диагностика и лечение на мултипленна склероза   1514.00
25.62_1   Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи  при лица над 18г.   1181.00
25.62_2   Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи  при лица под 18г.   1344.00
25.63_1   Лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18г.   2018.00
25.63_2   Лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18г.   2484.00
25.64_1   Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години   1567.00
25.64_2   Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години   2361.00
25.65_1   Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация  при лица над 18г.   16369.00
25.65_2   Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация  при лица под 18г.   19406.00
25.66_1   Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация  при лица над 18г.   16875.00
25.66_2   Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация  при лица под 18г.   20250.00
25.67   Диагностика и лечение на паркинсонова болест   1250.00
25.68_1   Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт  при лица над 18г.   787.00
25.68_2   Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт  при лица под 18г.   906.00
25.69_1   Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт  при лица над 18г.   1218.00
25.69_2   Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт  при лица под 18г.   1539.00
25.70_1   Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит  при лица над 18г.   3453.00
25.70_2   Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит  при лица под 18г.   4288.00
25.71_1   Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво  при лица над 18г.   807.00
25.71_2   Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво  при лица под 18г.   1006.00
25.72_1   Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт  при лица над 18г.   1688.00
25.72_2   Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт  при лица под 18г.   2228.00
25.73_1   Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума  при лица над 18г.   3271.00
25.73_2   Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума  при лица под 18г.   3817.00
25.74_1   Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума  при лица над 18г.   1773.00
25.74_2   Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума  при лица под 18г.   1928.00
25.75_1   Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)  при лица над 18г.   2611.00
25.75_2   Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)  при лица под 18г.   3250.00
25.76_1   Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания  при лица над 18г.   1634.00
25.76_2   Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания  при лица под 18г.   2218.00
25.77   Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст   1004.00
25.78_1   Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години   1561.00
25.78_2   Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години   1659.00
25.79_1   Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза  при лица над 18г.   873.00
25.79_2   Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза  при лица под 18г.   1014.00
25.80_1   Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години   1512.00
25.80_2   Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години   1931.00
25.81_1   Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години   1266.00
25.81_2   Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години   1656.00
25.82_1   Диагностика на лица с метаболитни нарушения  при лица над 18г.   1063.00
25.82_2   Диагностика на лица с метаболитни нарушения  при лица под 18г.   1504.00
25.83_1   Лечение на лица с метаболитни нарушения  при лица над 18г.   1255.00
25.83_2   Лечение на лица с метаболитни нарушения  при лица под 18г.   1776.00
25.84   Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит   1450.00
25.85_1   Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити  при лица над 18г.   2755.00
25.85_2   Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити  при лица под 18г.   3157.00
25.86_1   Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години   2437.00
25.86_2   Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години   3214.00
25.87_1   Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години   2594.00
25.87_2   Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години   3329.00
25.88_1   Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години   1405.00
25.88_2   Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години   1576.00
25.89_1   Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години   1195.00
25.89_2   Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години   1557.00
25.90_1   Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години   1458.00
25.90_2   Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години   1830.00
25.91   Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания   1257.00
25.92   Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози   1613.00
25.93   Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата   1152.00
25.94   Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен   1221.00
25.95   Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем   1038.00
25.96   Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити   1064.00
25.97   Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин   844.00
25.98   Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром   1663.00
25.99   Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги   1609.00
25.100   Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е   3040.00
25.101   Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D   3462.00
25.102   Диагностика и лечение на паразитози   1873.00
25.103   Диагностика и лечение на покривни инфекции   1873.00
25.104   Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения   2079.00
25.105   Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески   2700.00
25.106_1   Токсоалергични реакции при лица над 18 години   1256.00
25.106_2   Токсоалергични реакции при лица под 18 години   1450.00
25.107   Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови   1636.00
25.108   Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне   6706.00
25.109   Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)   5761.00
25.111   Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст   932.00
25.112   Диагностика и лечение на муковисцидоза   4050.00
25.113_1   Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)   500.00
25.113_2   Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни   934.00
25.114   Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма   4890.00
25.115   Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми   6676.00
25.116   Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години   15038.00
25.119   Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение   24100.00
25.120_1   Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция   26730.00
25.120_2   Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция с продължителна механична вентилация   30740.00
25.121   Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години   5875.00
25.123_1   Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им   9923.00
25.123_2   Оперативно лечение на руптурирали аневризми на абдоминална аорта   18750.00
25.123_3   Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им   6750.00
25.123_4   Диагностика и лечение след провеждане на КПр № 7 „Ендоваскуларно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им“   3313.00
25.124   Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент   4010.00
25.125   Оперативно лечение на клонове на аортната дъга   4388.00
25.126   Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)   2970.00
25.127   Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност   1419.00
25.128   Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност   878.00
25.129   Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й   1100.00
25.130   Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност   813.00
25.131   Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност   1292.00
25.132   Кератопластика   1944.00
25.133   Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми   625.00
25.134   Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му   625.00
25.135   Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент   2109.00
25.136   Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност   6159.00
25.137   Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност   2822.00
25.138   Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност   1214.00
25.139   Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести   1008.00
25.140_1   Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18г.   625.00
25.140_2   Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18г.   625.00
25.141   Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур   2044.00
25.142   Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур   8823.00
25.143   Трансуретрална простатектомия   2181.00
25.144   Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения   2738.00
25.145   Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища   1585.00
25.146   Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система   5940.00
25.147   Оперативни процедури върху мъжка полова система   1411.00
25.148   Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност   5296.00
25.149   Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност   2370.00
25.150   Оперативни процедури при инконтиненция на урината   1702.00
25.151   Реконструктивни операции в урологията   2811.00
25.152   Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища   1198.00
25.153   Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища   2376.00
25.154   Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност   6391.00
25.155   Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност   2329.00
25.156   Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия   8286.00
25.157   Радикална простатектомия   6382.00
25.158   Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани   1108.00
25.159   Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система   2243.00
25.160   Нерадикално отстраняване на матката   2238.00
25.161   Радикално отстраняване на женски полови органи   3778.00
25.162   Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи   1856.00
25.163   Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи   944.00
25.164   Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената   2175.00
25.165   Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход   1114.00
25.166   Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената   2175.00
25.167   Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация   6379.00
25.169   Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок   4536.00
25.170   Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването   19058.00
25.171   Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години   6366.00
25.172   Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години   12038.00
25.173   Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години   5109.00
25.174   Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години   6543.00
25.175   Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години   6778.00
25.176   Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години   9963.00
25.177   Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години   2795.00
25.178   Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години   4532.00
25.179   Оперативни процедури върху апендикс   1675.00
25.180   Хирургични интервенции за затваряне на стома   1731.00
25.181   Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство   1106.00
25.182   Оперативни процедури при хернии   1550.00
25.183   Оперативни процедури при хернии с инкарцерация   1831.00
25.184   Конвенционална холецистектомия   2644.00
25.185   Лапароскопска холецистектомия   2138.00
25.186   Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища   5389.00
25.187_1   Оперативни процедури върху черен дроб с много голям обем и сложност   10000.00
25.187_2   Оперативни процедури върху черен дроб с голям обем и сложност   4375.00
25.188   Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест   3955.00
25.189   Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност   10419.00
25.190   Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност   4062.00
25.191_1   Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години   2581.00
25.191_2   Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години   3799.00
25.192   Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции   3652.00
25.193   Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1   3719.00
25.194   Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия   886.00
25.195   Оперативно лечение при остър перитонит   5529.00
25.196   Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси   3569.00
25.197   Консервативно лечение при остри коремни заболявания   1292.00
25.198   Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани   5063.00
25.199.1   Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени  новообразувания   1263.00
25.199.2   Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени  новообразувания   600.00
25.200   Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния   2431.00
25.201   Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност   3063.00
25.202   Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност   1913.00
25.203   Хирургично лечение при надбъбречни заболявания   3716.00
25.204   Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение   8099.00
25.205   Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение   3185.00
25.206_1   Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)   6831.00
25.206_2   Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация)   9690.00
25.206_3   Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), след клинична процедура „Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми и артериовенозни малформации на мозъчните съдове“   3250.00
25.207   Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин   4488.00
25.208   Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми   875.00
25.209   Хирургично лечение при травма на главата   2599.00
25.210   Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение   1738.00
25.211.1   Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност   5745.00
25.211.2   Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност – с  невронавигация и интраоперативен 3D контрол   7196.00
25.212   Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност   3625.00
25.213   Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена   5832.00
25.214   Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация   7533.00
25.215   Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания   3908.00
25.216   Спешни състояния в гръдната хирургия   1375.00
25.217.1   Оперативни процедури с голям  обем и сложност на таза и долния крайник   4131.00
25.217.2   Оперативни процедури с  много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става   9315.00
25.217.3   Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници   11138.00
25.218   Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става   2599.00
25.219   Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност   1843.00
25.220.1   Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност   1985.00
25.220.2   Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от 1 пръст(лъч)   2700.00
25.221   Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност   3375.00
25.222   Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник   993.00
25.223   Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош   1585.00
25.224   Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години   4967.00
25.225   Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност   3500.00
25.226   Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност   1771.00
25.227   Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност   1563.00
25.228   Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията   1213.00
25.229   Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област   701.00
25.230   Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област   2947.00
25.231   Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости   1559.00
25.232   Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца   1365.00
25.233   Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции   6285.00
25.234   Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции   19440.00
25.235   Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)   1322.00
25.236   Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан   3467.00
25.237   Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване   2018.00
25.239   Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област   24377.00
25.240   Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения   893.00
25.241_3   Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ при лица над 18г.   851.00
25.241_4   Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ при лица под 18г.   1512.00
25.241_5   Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР при лица над 18г.   1236.00
25.241_6   Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР при лица под 18г.   2000.00
25.242   Диагностика и лечение на левкемии   2568.00
25.243   Диагностика и лечение на лимфоми   2000.00
25.244_1   Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица над 18г.   1284.00
25.244_2   Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица под 18г.   1964.00
25.245   Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст   4250.00
25.246   Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности   1347.00
25.247   Брахитерапия с ниски активности   738.00
25.248_1   Лъчелечение при детски онкологични и неонкологични заболявания с анестезия с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни   5000.00
25.248_2   Лъчелечение при детски онкологични и неонкологични заболявания с анестезия с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни   9625.00
25.250_1   Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия   3402.00
25.250_2   Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка   5875.00
25.251_1   Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни   4253.00
25.251_2   Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени  20 и повече фракции и продължителност на лечението  30 и повече дни   8789.00
25.252.1   Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания   7088.00
25.252.2   Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания – роботизирана с кибер нож   13041.00
25.258   Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система   83.00
25.259   Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система   83.00
25.260_1   Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа   150.00
25.260_2   Робот-асистирана рехабилитация при детска церебрална парализа   275.00
25.261   Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия   1037.00
25.262_1   Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система   975.00
26.262_2   Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система като последици от мозъчно-съдова болест, след непосредствена дехоспитализация от профилирана клиника/отделение за активно лечение на основното заболяване   1125.00
25.263   Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система   626.00
25.264   Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции   925.00
25.265_1   Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат   626.00
25.265_2   Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат след непосредствена дехоспитализация от профилирана клиника/отделение за активно лечение на основното заболяване   813.00
25.999   Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура   275.00
         
25.А   БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА    
25.А1.1   Хрониохемодиализа   313.00
25.А1.2   Бъбречно-заместителна терапия(хемодиафилтрация)   502.00
25.А2   Перитонеална диализа с апарат   270.00
25.А3   Перитонеална диализа без апарат   214.00
25.А4   Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия   770.00
25.А5   (Нова със Зап. № 436/20.06.16г.) Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия   75.00
25.А6   Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания   270.00
25.А7   Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания   203.00
25.А8   Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия   425.00
25.А9   Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза   188.00
25.А11   Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика   525.00
25.А12   Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия   625.00
25.А13   Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза   324.00
25.А14   Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека   486.00
25.А15   Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна   405.00
25.А16   Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис   101.00
25.А17   Диагностика и лечение на еритродермии   101.00
25.А18   Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност   473.00
25.А19   Оперативно отстраняване на катаракта   761.00
25.А20   Хирургично лечение на глаукома   1114.00
25.А21   Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност   313.00
25.А22   Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник   518.00
25.А23   Малки оперативни процедури на таза и долния крайник   689.00
25.А24   Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система   395.00
25.А25   Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия   250.00
25.А26   Амбулаторни хирургични процедури   304.00
25.А27   Специфични изследвания при хематологични заболявания   539.00
25.А28   Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви   250.00
25.А29   Поетапна вертикализация и обучение в ходене   375.00
25.А30   Напасване на протеза на горен или долен крайник   150.00
25.А31   Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система   125.00
25.А32   Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор   125.00
25.А33.1   Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема   63.00
25.А33.2   Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции   1701.00
25.А34   Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт   625.00
25.А35   (Нова със Зап. № 541/03.08.2016 г.) Сцинтиграфски изследвания   200.00
25.А36   Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)   2300.00
25.А37   Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPEST/CT на хибриден скенер   620.00
25.А38   Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО   75.00
25.А39   Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит   313.00
25.А41   Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза   188.00
25.А42   Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии   188.00
25.А44   Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата   105300
 25.А45    Диагностика на първични имунни дефицити    1150.00
25.А46   Диагностика и лечение на пациенти с инсулинозависим диабет, ползващи инсулинови помпи и/или сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата   162.00
25.А47   Обучение и подпомагащо консултиране на пациенти с диабет   97.00
25.К   БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА (Изм. със Зап. № 436/20.06.16г.; Зап. № 346/27.04.2020 г.)    
25.К1   Диализно лечение при остри състояния   356.00
25.К2   Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане   439.00
25.К3   Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене   100.00
25.К4   Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене   450.00
25.К6   Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми и артериовенозни малформации на мозъчните съдове   5529.00
25.К7   Ендоваскуларно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им   3375.00
         
26   БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ – при остойностяване чрез леглоден  

БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕН АЛГОРИТЪМ НА КП/АПР/КПР 

26.1   Ден престой в Отделение по кардиохирургия, Отделение по инвазивна кардиология   500.00
26.2   Ден престой в Клиника по токсикология, Клиника по съдова хирургия, Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия, Клиника по детска хирургия   200.00
26.3   Ден престой в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина   50.00
26.4   Ден престой във всички останали клиники и отделения   100.00
         
    I.3. СПЕЦИФИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ    
27   Преценка на индикациите за трансплантация на хемопоетични стволови клетки    
27.1   Преглед на пациент за включване в трансплантационна програма от хабилитирано лице – доцент   50.00
27.2   Преглед на пациент за включване в трансплантационна програма от хабилитирано лице – професор   75.00
27.3   Потвърдителни изследвания в клинична обстановка за спазени индикации за трансплантация на хемопоетични стволови клетки, съгласно утвърдените стандарти   По Ценоразписа
27.4   Представяне на трансплантационна комисия   300.00
28   Дейности в сектор за събиране, съхраненеие и преливане на стволови клетки.    
28.1   Преглед  и подготовка на пациент за афереза на периферни стволови клетки 50.00
    Процедури за афереза на периферни стволови клетки    
28.2   Настройка и калибрация на апаратура, зареждане на сет, свързване към аферезен апарат, мониториране на технологичния процес и състоянието на пациента, вземане на контролен материал за междинно изследване, завършване на процедура и премахване на централен венозен катетър, компресивна превръзка.     450.00
    Обработка на аферезен продукт    
28.3   Крайно изследване на контролен материал, свързване на аферезен с трансферен сак, екстракция на  надстоящата плазма 75.00
    Приготвяне на криопротективен разтвор    
28.4   Количествено изчисляване съставките на разтвора, смесване на периферните стволови клетки с разтвора, подготовка на суспенсия за замразяване, поставяне в криофиолки, микробиологичен анализ, прехвърляне в криосакове и поставяне в матрица, непрограмирано замразяване, тест и контрол на температурния режим.   200.00
28.5   Проба за виталност на замразените клетки
Приготвяне на разтвор за изследване на виталност, размразяване на криофиолка на водна баня 37⁰ С, оцветяване на размразената суспензия, микроскопско изследване и преброяване на клетките, изчисляване брой и процент витални клетки.
  50.00
28.6   Флоуцитометрично определяне на стволови CD34+клетки   180.00
28.7   Размразяване на замразената суспензия от клетки на водна баня 37⁰ С   40.00
28.8   Трансплантация на размразената клетъчна суспензия от периферни стволови клетки   100.00
28.9   Водене на специализирана отчетна документация за събиране, съхраняване и трансплантация на периферни стволови клетки   20.00
28.10   Криогенно съхранение на стволови клетки до 1 година – на замразен сак   200.00
28.11   Криогенно съхранение на стволови клетки над 1 година – на замразен сак   600.00
29   Дейности в трансплантационна боксова система (Нова – Зап. № 18/09.01.17 г.)    
29.1   Леглоден в трансплантационен стерилен бокс с възможност за пълна външна и вътрешна деконтаминация.   450.00
29.2   Продължителна венозна инфузия с инфузомат до 12 часа в трансплантационен бокс   50.00
29.3   Продължителна венозна инфузия над 12 часа с инфузомат в трансплантационен бокс   75.00
29.4   Поддръжка на централен венозен път или порт катетър в трансплантационен бокс   50.00
30   Извършване на трансплантация на хемопоетични стволови клетки(без лекарства, медицински изделия и изследвания)   16000.00
   
  II. ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ ОТ ПАЦИЕНТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ

 
1   Такса за избор на лекар/екип    
    КП НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА ИЗБОР ЛЕКАР ЦЕНА ИЗБОР ЕКИП
1.5   Раждане 500 800
1.17   Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания 300 450
1.19.1   Имплантиране на постоянен антибрадикарден електрокардиостимулатор, едно- или двукухинен 500 900
1.19.2   Имплантиране на система за ресинхронизираща терапия или автоматичен кардиовертер дефибрилатор 500 900
1.20   Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания 500 900
1.24   Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове 185 277
1.43   Бронхоскопия 60 90
1.69   Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт 300 450
1.72   Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 289 434
1.73   Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума 362 700
1.116   Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години 500 900
1.119   Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение 500 900
1.121   Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години 500 900
1.123   Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им 500 900
1.124   Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент 400 700
1.125   Оперативно лечение на клонове на аортната дъга 400 700
1.129   Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й 166 249
1.130   Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност 150 225
1.131   Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 205 307
1.135   Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент 220 330
1.136   Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност 300 450
1.137   Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност 300 450
1.138   Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 200 300
1.141   Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 400 600
1.142   Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 500 900
1.143   Трансуретрална простатектомия 500 700
1.144   Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 500 900
1.145.1   Уретерна катетиризация 200 200
1.145.2   Уретероскопия 300 400
1.145.3   Уретероскопия с отстраняване на обструкция 400 600
1.145.4   Екстракция на стент от уретер 200 300
1.146   Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 300                      450
1.147.1   Биопсия на простатата 200 300
1.147.2   Хидроцеле 300 500
1.147.3   Варикоцеле 400 500
1.147.4   Орхиектоемия 300 500
1.147.5   Кистектомия 300 500
1.147.6   Циркумцизия 300 500
1.148.1   Ампутация на пенис 500 700
1.148.2   Частична цистектомия 500 900
1.149.1   Вазикостомия 300 400
1.149.2   Цистолитотомия 500 700
1.149.3   Смяна на цистостомна тръба 200 400
1.149.4   Затваряне на цистостома 200 400
1.150   Оперативни процедури при инконтиненция на урината 500 700
1.151   Реконструктивни операции в урологията 300 500
1.152.1   Освобождаване на уретрална стриктура 300 500
1.152.2   Дилатация на уретрата 200 300
1.152.3   Почистване на пикочния мехур 200 300
1.154.1   Евакуация на бъбречна киста 500 900
1.154.2   Перкутанна нефростомия с фрагментация 500 900
1.154.3   Перкутанна нефростомия 300 500
1.154.4   Частична нефректомия 500 900
1.154.5   Нефроуретеректомия 500 900
1.154.6   Корекция на свързването на легенче-уретер 500 900
1.154.7   Други операции на бъбрек 500 900
1.154.8   Частична или пълна уретеректомия 500 900
1.154.9   Смяна на уретерокутанеостома 200 400
1.154.10   Уретроцистостомия 500 900
1.155.1   Смяна на нефростомна тръба 200 400
1.156   Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 500 900
1.157   Радикална простатектомия 500 900
1.160   Нерадикално отстраняване на женски полови органи 400 700
1.161   Радикално отстраняване на женски полови органи 400 750
1.162   Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 400 600
1.163   Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 200 300
1.164   Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 300 450
1.165   Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 204 306
1.166   Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 300 450
1.167   Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация 400 700
1.171   Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 472 900
1.172   Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 472 900
1.173   Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години 400 700
1.174   Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години 400 700
1.175   Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 410 821
1.176   Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 410 821
1.177   Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години 300 450
1.178   Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години 300 450
1.180   Хирургични интервенции за затваряне на стома 300 450
1.181   Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 213 319
1.182   Оперативни процедури при хернии 287 430
1.184   Конвенционална холецистектомия 338 676
1.185   Лапароскопска холецистектомия 300 450
1.186   Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 427 855
1.187   Оперативни процедури върху черен дроб 497 900
1.188   Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 400 700
1.189   Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност 500 900
1.190   Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност 400 700
191.1   Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 300 450
191.2   Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 400 700
1.192   Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции 300 450
1.193   Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 330 660
1.194   Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 100 150
1.199   Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени и доброкачествени новообразувания 227 340
1.200   Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 277 412
1.201   Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност 300 450
1.202   Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност 300 450
1.203   Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 363 700
1.206   Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) 500 900
1.207   Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 426 852
1.210   Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение 301 602
1.211   Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции 400 700
1.213   Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена 447 895
1.214   Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата лоба при болести със съчетана белодробна и друга локализация 500 900
1.215   Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 400 700
1.217   Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 401 802
1.218   Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 377 700
1.219   Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 300 450
1.220   Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 300 450
1.221   Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност 397 700
1.222   Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 225 337
1.223   Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 300 450
1.225   Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 300 450
1.226   Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 300 450
1.227   Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 200 300
1.228   Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 210 315
1.230   Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 300 450
1.231   Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 300 450
1.236   Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан 400 700
1.237   Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 300 450
1.А4   Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 116 174
1.А12   Екстракорпорална литотрипсия 300 400
1.А13   Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика 75 112
1.А19   Оперативно отстраняване на катаракта 180 270
1.А20   Хирургично лечение на глаукома 195 292
1.А21   Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност 75 112
1.А22   Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 130 195
1.А23   Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 182 273
1.А24   Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 300 450
  Избор на екип при извършване на ендоскопска операция в Ендоскопски център (операционна) 450
  Избор на екип при извършване на ендоскопска АГ-операция в Ендоскопски център (операционна) 250
  Избор на екип при имплантиране на постоянни съдови катетри 150
  Избор на екип при имплантиране на перитонеални катетри 350
  Избор на екип при операция  в Интегрален център за лечение на глава и шия 900
  Забележка:  
  * Избор на лекар/екип се допуска за извършване на конкретна интервенция, манипулация или друга
  специфична част от диагностично-лечебния процес, посочена от пациента.  
  ** Съгласно чл. 31 от НАРЕДБА за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ  
  цената за избор на лекар не може да надхвърля 500 лв., а за избор на екип – 900 лв    
     
2   Подобрени битови условия – за ден престой /Услугата се предлага в болнични стаи с до две легла, обзаведени с гардероб, маса за хранене, посетителски столове, хладилник, телевизор с кабелна телевизия, нощни лампи, декоративни аксесоари, обновена подова настилка и санитарно помещение/   40,00 /без ДДС/
4   Такса за придружител    
4.1   Придружител на пациент, без ползване на легло – на ден   6,00 /без ДДС/
4.2   Придружител на пациент, с ползване на легло – на ден   25,00 /без ДДС/
4.3   Такса за ВТОРИ придружител на пациент без ползване на легло – на ден   100,00 /без ДДС/
    Забележка:                                                                                                                                                                 * От таксата за придружител се освобождават придружители на лица с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно и имат нужда от осигуряване на допълнителни грижи, които болницата не е в състояние да осигури.                                         ** От таксата за прдружител са освободени придружители на деца в следните случаи: на дете до 7 г. възраст; на дете до 18 г. възраст при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които болницата не е в състояние да осигури.                                          *** Ползването на легло от придружител е възможно при наличие на свободни легла в стационара.                                                                                                                                                              **** Възможността за ползване на услугите по т. 2 и 4 се решава от звеното, в което е хоспитализиран пациентът.  
5   Издаване дубликат на медицински документ   5,00 /без ДДС/
6   Удостоверяване на подписите на родители при припознаване на новородено дете   10,00 /без ДДС/
7   Самостоятелен сестрински пост – на час/Непреъснато присъствие на медицински специалист до пациента, съгласно посочените от него часове. Предоставя се във време, което е извън утвърдения работен график на специалиста./   3.50
8   Допълнителен помощен персонал – на час /Непреъснато присъствие на санитар до пациента, съгласно посочените от него часове. Предоставя се във време, което е извън утвърдения работен график на служителя./   2,00 /без ДДС/
9   VIP родилна зала (Включва индивидуален акушерски пост)   200,00 /без ДДС/
10   Транспорт с реанимобил/санитарна линейка, без медицински екип, извън рамките на град Пловдив, за 1 км пробег   1,50 /без ДДС/
11   Медицински екип при транспортиране на болен със санитарна линейка/реанимобил. /Съставът на екип е съобразен със състоянието на болния/   365.00
12   Медицински екип с реанимобил за осигуряване на мероприятия, за 1 час. /Съставът на екипа е съобразен с очакваната нужда от медицинска помощ/   90.00
13   Копие на История на заболяването 17 /без ДДС/
14   Копирни услуги /за 1 бр. лист А4/ 0,40 /без ДДС/
15   Копие на образно изследване на CD /за 1 бр. Диск/ 25,00 /без ДДС/
16   Транспорт с реанимобил/санитарна линейка, без медицински екип, в рамките на гр. Пловдив   50.00 /без ДДС/
17   Транспорт с реанимобил/санитарна линейка, без медицински екип, в чужбина, за 1 км. Пробег   2,90 /без ДДС/
18   Използване услугите на санитар при транспорт с реанимобил/санитарна линейка   12,50 /без ДДС/
19   Подготовка и печат на заявление и декларации на пациента за представяне на експертна комисия към РЗОК/НЗОК 30.00 /без ДДС/
20 предишна т. 3.4   Служебна бележка   4.00 /без ДДС/
21   Изпращане по електронна поща на сканирано копие на резултат от изследване   2,50 /без ДДС/
 22   Служебна бележка за дата и точен час на раждане    

 

20,00/без ДДС/

         
  III. ЦЕНИ НА  НЕМЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ (цените са без ДДС)

НЕМЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

   
         
1   Пране – за килограм, без оглед на вида артикул   4.00
1.1   Пране и транспорт на пране – за килограм, от и до посочена от клиента локация в рамките на гр. Пловдив   4.80
2   Стерилизация – за контейнер (барабан), без оглед размера на барабана   10.00
3   Разкрояване на марля на банциг машина – за 100 м   2.30
4   Нискотемпературна плазмена стерилизация   90.00
5   Престой на МПС без пропуск в зоната с ограничен достъп на Спешния сектор:    
5.1   При отчетен талон на паркинг системата – за всеки следващи 30 минути след надвишаване на разрешения 30-минутен престой   4.17
5.2   При загубен талон на паркинг системата – еднократно   16.67
6   Тигеловане на марля за “Микулич-компрес, за брой   0.30
7   Издаване на референция    
7.1   Издаване на референция в рамките на един работен ден   41.67
7.2   Издаване на референция до три работни дни   16.67
7.3   Издаване на справка към референция по указание на поръчващия   41.67
8   Участие в курс за обучение по ЗСОМСААМС – на ден   5.00
9   Дератизация, дезинфекция и дезинсекция – за кв.м.   0.07
10   Административна обработка, окомплектоване и изпращане на дубликати на документи и данни по писмена заявка на застрахователни дружества по определен застрахователен случай   100.00
11   Администриране на професионални срещи, беседи на здравна тематика с продължителност не по-малко от два часа в мултифункционална зала на територията на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД,  гр. Пловдив, с възможност за използване на мултимедия ( за 1 час ) 150,00 /без ДДС/
12   Администриране на професионални срещи, беседи на здравна тематика с продължителност не по-малко от два часа в мултифункционална зала на територията на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, без възможност за използване на мултимедия  ( за 1 час ) 100,00 /без ДДС/
13   Индивидуално обучение за извършване на високоспециализирана дейност /квалификационен курс/ за лекари, с издаване на сертификат от УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД 25,00/ден
14   Индивидуално обучение за извършване на високоспециализирана дейност /квалификационен курс/ за лекари, с издаване на сертификат от УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД /чуждоезиково обучение/ 50,00/ден
15   Тръжна документация 16.67
16   Тръжна документация 25.00
17   Тръжна документация 41.67
18   Тръжна документация 100.00
19   Фитнес услуги – за един месец 10.00
20   Фитнес услуги – за три месеца 25.00
21   Административно-информационно обслужване на курс/семинар/обучение в операционна зала в База II на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД, бул. Пещерско шосе № 66, гр. Пловдив, с възможност за използване на наличната медицинска и друга апаратура/за астрономически час/ 30.00