Раздел 1 – Задължително съдържание

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив” се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт на адрес https://www.unihosp.com.

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Изискване на стандартаПояснения
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращенияНе е осигурен
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.Не е осигурен

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
07.12.2021

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:
07.12.2021

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
07.12.2021

Метод, използван за изготвяне на декларацията:
Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на сайта на УМБАЛ “Свети Георги”:
Пловдив 4000, бул. „Пещерско Шосе“ №66
unihosp@unihosp.com

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: https://www.unihosp.com/kontakti/

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:
Петър Чапанов, координатор, отдел „Канцелария“ – 0882/602846, e-mail: unihosp@unihosp.com

Процедура по прилагане

На основание чл. 58г. от ЗЕУ в УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на сайта на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, могат да се подават лично или чрез упълномощен представител, на хартиен или електронен носител.

Сигналите в УМБАЛ “Свети Георги” се подават по следния начин:
– чрез формата за обратна връзка в страница Контакти – https://www.unihosp.com/kontakti/;
– по електронен път на електронните адреси: unihosp@unihosp.com;
– на телефон 032 / 60 29 11. На цената на градски разговор от цялата страна или по тарифата на съответния мобилен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.;
– по пощата на адрес гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” 66;
– в деловодството на УМБАЛ “Свети Георги”, ЕАД, гр. Пловдив на хартиен носител.

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

2. Подателят на сигнала може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до председателя на Държавна агенция “Електронно управление”, ако лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ:

2.1 не отговори на сигнала в срока, посочен в настоящата декларация за достъпност;
2.2 не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

Жалба се подава по един от следните начини:
– по електронен път на mail@e-gov.bg, с посочване в съобщението “Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници”;
– в деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
– чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” №6, София – 1000.

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция “Електронно управление”.

Раздел 2 – Препоръчително съдържание

УМБАЛ “Свети Георги” се ангажира да увеличи цифровата достъпност до сайта си като работи активно за подобряване на неговата използваемост. В тази си дейност болницата се придържа към наличните стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

Ако срещате затруднения докато работите с www.unihosp.com или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато.

Дата на публикуване на уебсайта:
———

Дата на последната актуализация на портала вследствие на съществено преработване на неговото съдържание:
07.12.2021 г.