В УМБАЛ „Свети Георги“ функционират три ангиографски лаборатории, оборудвани с високотехнологична апаратура от последно поколение. Освен висок клас ангиографски системи, позволяваща прецизна интервенционална  диагностика и лечение на широк спектър сърдечни и извънсърдечни заболявания, залите разполагат и със:

 •  Система за мониториране на физиологични показатели (ЕКГ, артериално налягане, температура и др.) – дава на лекуващия екип прецизна и широкообхватна информация относно моментното състояние на пациента.
 •  Система за вътресъдова ехография (IVUS) – показва морфологията на атеросклеротичната плака и подпомага индивидуалния подход в избора на терапия при всеки болен.
 • Система за измерване на функционални параметри (iFR) на коронарното кръвообращение –  дава възможност да се определи необходимостта от извършване на ангиопластика на коронарните артерии.

Една от лабораториите разполага с оборудване за извършване на електрофизиологични изследвания и катетърна аблация от последно поколение, както и за имплантиране на всички видове електронни сърдечни устройства:

 1. Система за регистриране и записване на интракардиални сърдечни потенциали – за прецизен анализ на електрическите свойства на сърцето и диагностика на всички видове сърдечни аритмии.
 2. Система за програмирана сърдечна стимулация – позволява прецизно стимулиране на сърцето с предварително зададени протоколи, както и индивидуални такива.
 3. Система за радиофреквентна аблация и система за иригация (охлаждане) – чрез нея се извършва аблация и терапия на сърдечни аритмии с индивидуализиран подход, според нуждите на пациента.
 4. Система за 3D картографиране и визуализация на сърцето и сигналите от него от последно поколение – позволява извършването на сложни аблационни процедури при всички видове сърдечни аритмии и значително намалява лъчевото (рентгеново) натоварване, както за пациента, така и за персонала.
 5. Апаратура и инструменти за извършване на имплантация на кардиостимулатори (едно- и двукухинни пейсмейкъри), системи за ресинхронизираща терапия (CRT) и имплантируеми кардиовертер дефибрилатори (ICD).
 6. Високотехнологична апаратура с най-новия софтуер за извършване на телеметрично програмиране и проследяване на имплантираните устройства (пейсмейкъри, CRT и ICD).

В така оборудваните катетеризационни лаборатории се извършват всички диагностични и терапевтични процедури от областта на инвазивната кардиология, електрофизиология и кардиостимулация:

 • Инвазивни диагностични процедури, включващи: лява и дясна сърдечна катетеризация; селективна коронарна ангиография; аортография; ангиография на периферни съдове вкл. каротидография; лява и дясна вентрикулаграфия; транссептална катетеризация; IVUS (Интраваскуларен ултразвук); iFR и FFR (интракоронарно изследване на функционалния коронарен резерв).
 • Интервенционални процедури: коронарна ангиопластика в съчетание с интракоронарно стентиране на болни с остър коронарен синдром, както и на планови пациенти; Ротаблация при лезии с много калций и невъзможност за реваскуларизация с конвенционалните методи.
 • При пациенти с хронични тотални оклузии на коронарните артерии се извършва реваскуларизация чрез ангиоплатика с най-съвременни техники и методи, включително и ретроградни техники за достъп до оклузията през колатерални съдове.
 • При пациенти с периферно-съдови заболявания се извършват диагностични и лечебни (балонни дилатации и имплантиране на стентове) интервенции; ангиопластика на периферни съдове, вкл. каротидни и ренални артерии; перкутанни процедури на аорта и други.
 • Други видове интервенционални диагностични и терапевтични процедури – Транскатетърно имплантиране на аортна клапа (TAVI ); Септална аблация при Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия; Интрааортна балонна контрапулсация; Перикардни пункции; Имплантиране на вена кава филтър – при пациенти с дълбока венозна тромбоза и белодробна тромбоемболия.
 • Електрокардиостимулация: имплантиране на едно- и двукухинни пейсмейкъри; системи за ресинхронизираща терапия (CRT); имплантируеми кардиовертер дефибрилатори (ICD), както и тяхното програмиране и проследяване.
 • Електрофизиология: Електрофизиологични изследвания и радиофреквентни аблации на ритъмни нарушения на сърцето – АV нодални реентри тахикардии, допълнителни проводни връзки (WPW синдром), предсърдни тахикардии и екстрасистоли, предсърдно трептене, предсърдно мъждене, камерни екстрасистоли и тахикардии.
 • Имплантиране на Loop рекордери за продължително (над 1 месец) наблюдение на сърдечния ритъм и търсене на ритъмни и проводни нарушения при пациенти след синкоп, след РФА по повод на предсърдно мъждене, за определяне на обременяването с ПМ и други.

За повече информация и планиране на хоспитализация и извършване на процедура натиснете тук.