П О К А Н А

З А

подаване на оферти за доставка на лекарствени продукти, включени в Списъка по чл.266а, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Университетска многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги ЕАД, гр. Повдив, на основание чл.226а, ал.5, т.3 от ЗЛПХМ и чл.15б от Наредба №10 от 17 ноември 2011 г., с настоящата покана с постоянен характер, Ви каним да представите оферта за доставка на лекарствени продукти, включени в Списъка по чл.266а, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, при следните условия:

1. Ще бъдат разглеждани и оценявани оферти, подадени само от търговци на едро на лекарствени продукти, притежаващи Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка, съгласно Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти от ЗЛПХМ.

2. Място на доставка: УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, Болнична аптека.

3. Описание:
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, въз основа на получените оферти при възникване на необходимост и след надлежно получено одобрение от Изпълнителната агенция по лекарствата може да заявява нужните количества от лекарствените продукти, включени в Списъка по чл.266а, ал.2 от ЗЛПХМ. За уреждане на отношенията между лечебното заведение и съответния търговец на едро на лекарствени продукти ще бъде слючван договор/и.

Подадените оферти следва да бъдат със срок на валидност не по-малко от тридесет календарни дни.
Критерий за избор на най-подходяща оферта, съгласно чл.15б, ал.1 и ал.4 от Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в република българия лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина:

– При избора на търговец на едро с лекарствени продукти и необходимото количество от лекарствения продукт се взема предвид момента, в който следва да започне терапията и курса на лечение;
– При избора на търговец на едро с лекарствени продукти освен предлагана цена се обсъждат и съобразяват и други аспекти на офертите, които са свързани с организацията на доставката или качеството, безопасността и/или ефикасността на лекарствения продукт

4. Необходими документи:

4.1. Оферта, подписана от законните представители на дружеството или пълномощници с представено пълномощно, със следното съдъръжание:
– Подробно описание на предложения лекарствен продукт или продукти;
– Когато се оферира лекарствен продукт, който не е включен в Списъка по чл.266а, ал.2 от ЗЛПХМ, в офертата се посочва международно непатентно наименование (INN) на продукта, лекарствена форма и разфасовка.
– Срок на валидност на офертата минимум 30 календарни дни;
– Предложен срок за доставка на лекарствените продукти;
– Остатъчен срок на годност на лекарствата;
– Срок и начин на плащане
– Подписан проекто-договор, неразделна част от настоящата покана;
– Други по преценка на оферента.
Оферти, неотговарящи на горепосочените задължителни изисквания за съдържанието им, няма да бъдат разглеждани.

4.2. Приложения:
– Документи, доказващи безопасността на лекарствения/ите продукт/и;
– Документи, доказващи качество на лекарствения/ите продукт/и;
– Документи, доказващи ефикасност на лекарствения/ите продукт/и.

Офертите следва да се подават в Деловодството на лечебното заведение, находящо се в Административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 66.

Свали договор за доставка на лекарствени продукти