„Интегрален център” е функционално обособена структура за хирургично лечение, в която се извършва висококачествената диагностика, и високоспециализирани оперативни намеси в областта на глава и шия, с възможност за визуалиизация в реално време. Към момента в Центъра са извършени над 170 оперативни интервенции, голяма част от които с голям обем и сложност, изискващи работа в смесен екип /специалисти от УНГ, Неврохирургия и Краниофациална хирургия/.

Проектната идея е свързана с изграждането на проиновационна инфраструктура за развитие на изследователския капацитет и медицинската наука и осигуряване прилагането на резултатите от научните изследвания и разработки в практиката на медицинските специалисти, опериращи в целевите области. Регионалният Високотехнологичен Център /РВТЦ/ предоставя услуги и развива дейности, които спомагат за развитие на научния изследователски капацитет. РВТЦ допринася за осигуряване връзката между науката и прилагането на научните разработки в практиката на медицинските специалисти.

Основна дейност на Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии, Интегрален център при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД е създаване и трансфер на нови знания и технологии, свързани с диагностика, в областта на неврохирургия, ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична хирургия, последваща терапия или оперативен подход на онкологични заболявания, обучение на студенти, специализанти и специалисти в изброените области, като се ползват съвременни и иновативни способи и оборудване с интегрирано и автоматизирано управление и аудио/видоеокомуникация.

Посетете нашият сайт: http://onlinemedicinebg.com/