PET-CT скенер

(Позитронна емисионна томография – компютърна томография)

В База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив е разположен последно поколение позитронно-емисионен томограф (ПЕТ), комбиниран с компютърен томограф (КТ)  – ПЕТ/КТ, производство на фирмата “Siemens”.

ПЕТ сканирането е метод за локализиране на проблеми на клетъчно ниво с цел диагностика на сложни системни заболявания – онкологични, неврологични и др.

КТ сканирането е метод, който дава детайлна информация за всички органи и структури на тялото.

Комбинирането на двата метода (ПЕТ/КТ) повишава чувствителността и специфичността на изследванията, което позволява откриване на патологични лезии с много малко размери и избягва необходимостта от допълнителни, доуточняващи процедури. ПЕТ/КТ изследването е подходящо за диагностика, стадиране и проследяване ефекта от лечението при следните заболявания:

При онкологични заболявания

1. Карцином на белия дроб:

 • недребноклетъчен белодробен карцином: определяне стадия, доказване на рецидиви, планиране на лъчелечението, проследяване ефекта от лечението;
 • при дребноклетъчен белодробен карцином – стадиране при кандидати за оперативно лечение; проследяване ефекта от лечението;
 • диференциране на малигнени от бенигнени белодробни лезии.

2. Карцином на гърдата

 • стадиране (не се прилага за първична диагнозата, освен в случаите на локално – авансирал тумор за определяне степента на метастазиране и при пациентки с хиперденсни млечни жлези);
 • проследяване на ефекта от лечение, рестадиране  при съмнение за прогресия и  доказване на рецидиви, планиране на лъчелечение.

3. Лимфоми: Ходжкинов лимфом и Неходжкинови лимфоми

 • стадиране, проследяване ефекта от лечение (след окончателно приключване на лечението, както и междинно в хода на системната терапия), рестадиране при съмнение за рецидив.

4. Карциноми на гастроинтестиналния тракт – хранопровод, стомах, колон, ректум, черен дроб, панкреас, гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ):

 • определяне на стадия, проследяване ефекта от лечение, рестадиране; доказване на   рецидиви.

5. Малигнен меланом

 • определяне на стадия при пациенти с висок риск;
 • рестадиране, доказване на рецидиви, проследяване ефекта от лечение.

6. Карциноми на главата и шията

 • локализиране на първичен тумор при пациенти с цервикални метастази, стадиране или рестадиране при авансирал локорегионално тумор или съмнение за дисеминация;
 • рестадиране и  доказване на рецидиви;
 • оценка на ефекта от лечението 3-6 месеца след терапия при невъзможност за оценка с конвенционалните методи.

7. Карцином на щитовидната жлеза

 • при диференцираните карциноми – в случаите с отрицателен радиойодскен и   висок  тиреотлобулин или висок титър на антитела;
 • анапластичен и медуларен карцином на щитовидната жлеза след лечение при съмнение за рецидив.

8. Карцином на шийката на матката

 • за стадиране (с изключение на пациенти в стадии ІА), рестадиране, оценка ефекта от терапията, оценка на остатъчни парааортални маси.

9. Овариални карциноми и други злокачествени новообразувания на женските гениталии, нерешени с конвенционалните методи на изследване:

 • рестадиране и оценка на ефекта от лечение.

10. Мекотъканни и костни саркоми

 • за първично стадиране, рестадиране, оценка ефекта от лечението.

11. Урогенитални тумори

 • тестиси, пенис, бъбреци, уретери, пикочен мехур: рестадиране, оценка ефекта от лечение при авансирали тумори.

12. Метастази от тумор с неизвестно първично огнище (НПО), за диагностициране на първичният тумор.

13. Повишен туморен маркер при проследяване на малигнени заболявания.

Всички случаи на повишен туморен маркер при проследяване на малигнени заболявания без локализация на причината от останалите образни изследвания:

 • колоректален карцином, овариален карцином, карцином на млечната жлеза, карцином на шийката на матката, тироиден карцином , тумори на глава и шия, белодробен карцином, меланом и други.

Нуклеарно-медицинското изследване с ПЕТ/КТ е свързано с венозно инжектиране на малки дози глюкоза,  белязана с радиоактивен флуор (18F-FDG). Радиофармацевтикът  се инжектира венозно един час преди изследването, натрупва се на места с повишен глюкозен метаболизъм и се отделя с урината. Като правило повечето тумори се характеризират със силно повишен глюкозен метаболизъм, което позволява тяхното разграничаване от здравата тъкан.

ПЛАНИРАНЕ ЗА ПЕТ/КТ

 • Необходимо е да ни представите две копия от следните документи (ако са налични) : Епикриза от последна химиотерапия, епикриза от последно проведено лъчелечение, епикриза от последно извършена оперативна интервенция, резултати от образни изследвания (скенер, магнитен резонанс, рентген и ехография), резултат от кръвни изследвания;
 • Направление бланка 8А, амбулаторна процедура №36;
 • Необходимо е да посочите адрес и телефон за връзка;
 • Изследването се назначава 4 седмици след химиотерапия, 4-6 седмици след оперативни интервенции, 8-12 седмици след лъчелечение;
 • Документите се разглеждат от специализирана комисия и при одобрение се назначава дата и час на изследването;
 • При отказ от Ваша страна,  моля да ни информирате 2-3 дни предварително.

КАК ПРЕМИНАВА ИНЗСЛЕДВАНЕТО?

 1. Регистрация – пациентите се викат на малки групи по предварително направен график;
 2. Осигуряване на периферен венозен път (поставяне на абокат);
 3. Престой в топла чакалня, до момента, в който ще бъдете поканени за инжектиране;
 4. Инжектиране на радиофармацевтика, според килограмите и вида на изследването;
 5. Престой в предварително оказаната Ви тиха, топла стая в легнало положение без да говорите след инжектирането – около 60 минути, необходими за натрупване на радиофармацевтика в тялото Ви;
 6. Продължителността на изследването е 20-30 минути, в зависимост от прилагания протокол и Вашата височина;
 7. Преди напускане на отделението се изчаква около 60 минути за намаляване на активността до допустимите нива на инжектирания Ви радоизотоп;
 8. Продължителността на цялата процедура е от 3 до 5 часа;
 9. Прибирането след изследването става само с личен транспорт.

СЛЕД ИЗСЛЕДВАНЕТО

 • Избягвайте контакт с бременни жени и млаки деца в продължение на 24 часа. За това време инжектираното радиоактивно вещество ще бъде изхвърлено от организма Ви;
 • Непосредствено след изследването може да шофирате, да се храните, да се върнете към обичайния си начин на живот;
 • Не се очакват странични ефекти от инжектирания радиофармацевтик;
 • Резултатът може да вземете лично или получите по куриер след 3-4 работни дни.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КОНТАКТИ

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66, Отделение по нуклеарна медицина.

Телефони: 0885/64 07 49