Кибернож

(Роботизирана система за стереотактична радиохирургия)

Клиника по лъчелечение на УМБАЛ ”Свети Георги” – Пловдив разполага с единствената в България роботизирана система за радиохирургия Cyberknife (Кибернож), на американската компания Accuray.

Апаратът е разположен в База I на бул.”Васил Априлов” 15A, в специално построена за целта и напълно оборудвана сграда, разположена срещу Клиниката по лъчелечение. Роботизираната систeма Cyberknife е неинвазивен алтернатива на хирургичния метод за лечение на тумори навсякъде в човешкото тяло. Прецизността на Киберножа позволява да се лекуват множество лезии, включително такива, които се смятат за невъзможни за опериране или нелечими чрез операция или други процедури. Досега тези пациенти се препращаха към различни онкологични центрове в Европа, което забавяше и многократно оскъпяваше лечението им. Киберножът е система, която потвърждава и проследява мястото на тумора и позволява автоматична компенсация на движенията на пациента по време на лечение – насочва лъчите и в реално време наблюдава определената за манипулация зона, като предпазва здравите тъкани в максимална степен от облъчване. За планиращия процес се използва 4D компютър томограф, чрез който се улавя движението на тумора в подвижните органи – бял дроб и корем, като предпазва здравите тъкани.

Предимства на CyberKnife :

  • Единствената система на линеен ускорител, монтирана на високо прецизен робот манипулатор;
  • Прави възможна роботизираната радиохирургия и стереотактичното лъчелечение на тялото с прилагане на максималната доза;
  • Реализира най-широкия обхват на движение за облъчване;
  • Без ограниченията на системите със С-рамена, системата на Киберножа се характеризира с точността на робота и способността да облъчва точно със стотици некопланарни лъчеви снопове;
  • Специфично анатомично следене и решения за лъчелечение на мозъка, гръбначния стълб, белия дроб и простатата;
  • Системата на Киберножа предлага маркерно и без-маркерно насочване за заболявания с различни локализации;
  • Съществуващите решения за следене при Киберножа са разработени рутинно за локализации като черен дроб (включително метастази), панкреас и други локализации и индикации в таза и торакалната област;
  • Интра-фракционното изобразяване през интервали, определени от потребителите осигурява непрекъсната визуализация на облъчвания обем.

Планиране за лечение

За заплануване на пациенти, подходящи за лечение чрез радиохирургия, е необходимо в Клиника по лъчелечение да се представят копия от медицинските документи на болния – епикризи, проведени образни изследвания (КТ, ЯМР, PET/CT), документи от предходни облъчвания, решения  на онкологични комисии и ПКК.

Приемане на документацията се извършва след предварителна уговорка на  телефони:

  • Амбулатория – 032/602 330           
  • Доц. д-р Веселин Попов, дм – 0882/555 812

Документите ще бъдат разгледани в рамките на 1 до 3 работни  дни. При одобрение ще се назначат дата и час за изследване, за които пациентите могат да се информират по телефона или на място.

Пациентите се лекуват по клинична пътека.