СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Председател на съвета на директорите
доц. Иван Соколов

Заместник-председател на съвета на директорите
Проф. д-р Ангел Учиков, дмн

Изпълнителен директор
Проф. д-р Карен Джамбазов, дм

Проф. д-р Карен Джамбазов, дм

Проф. д-р Карен Джамбазов, дм

Изпълнителен директор

Завършил „Медицина“ в Медицински университет – Пловдив  през 1991 г.

Призната специалност по „Ушно-носно-гърлени болести” (1995 г.)

Доктор по медицина (2001 г.)

През 2006 г. придобива научно звание „Доцент” по УНГ болести.

През 2012 г. придобива научно звание „Професор” по УНГ болести.

Завършил специалност „Здравен мениджмънт“ с образователно-квалификационна степен “магистър” в Медицински университет – Пловдив, през 2009 г.

Изпълнителен директор на УМБАЛ “ Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив от 2010 г.

Ръководител на Катедра по УНГ Болести при МУ – Пловдив от 2014 г.

Председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия от 2019 г.

Главен координатор на експертен съвет по УНГ болести към Министерство на здравеопазването на Република България.

През 2009 г. е избран за почетен гражданин на град Пловдив.

През 2016 г. е нагрдаен за мениджър на годината от Български лекарски съюз.

През 2019 г. е избран за почетен член на немското дружество по оториноларингология, хирургия на глава и шия.

Участник в множество курсове, обучения и конгреси в България и чужбина. 

Има над 75 публикации в национални и международни научни издания и списания.

Владее английски, немски и руски език.

 

dots. d r ivan sokolov

Доц. д-р Иван Соколов

Председател на съвета на директорите

Завършил специалност „Икономист – счетоводител“ в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – София.

Защитил дисертационен труд на тема „Управление и финансиране на публично-частни партньорства на местно равнище“ във Варненския свободен университет през 2013 г.

През 2014 г. е избран за доцент в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт.

От 2007 г. е главен директор на Международен панаир – Пловдив.

От 2013 г. е председател на Съвета  на директорите на Международен панаир – Пловдив.

От 2016 г. е почетен консул на република Чехия.

Член на: Съюза на икономистите в България /член на Управителния съвет/, Сдружение за Пловдив /секретар/, ИКТ „Клъстер Пловдив”, Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация, Бизнес експертен съвет

Автор на множество статии, публикации, три учебни помагала и монография. Неговите  научно-приложни интереси са в областта на предприемачеството, финансите и инвестиционния мениджмънт.

Владее английски, руски и сръбски език.

Проф. д-р Ангел Учиков, дмн

Проф. д-р Ангел Учиков, дмн

Заместник-председател на съвета на директорите

Завършил „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1991 г.

Признати специалности по: „Хирургия” (1996 г.); „Гръдна хирургия“ (1998 г.).

Доктор на медицинските науки (2010 г.).

През 2005 г. придобива научно звание „Доцент”.

През 2012 г. придобива научно звание „Професор”.

Допълнителни квалификации: Специализации по лапароскопска, торакоскопска и чернодробна хирургия във Франция и Австрия.

Заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност в Медицински университет – Пловдив от 2015 до 2023 г.

Декан на Медицински факултет на Медицински университет – Пловдив от 2019 до 2023 г.

От 2023 г. е  Ректор на Медицински университет – Пловдив.

Член на Българското хирургическо дружество; ЕSТА. Републикански консултант по хирургия и гръдна хирургия (2013 г.)

tencho vasilev

Тенчо Василев

Заместник-директор по "Иконимически и логистически дейности"

Завършил специалност „Педагогика” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2003 г.

Завършил специалност „Право” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2004 г.

nenko kalakunov

Инж. Ненко Калакунов

Заместник-директор по "Стопански дейности"

Завършил специалност “Технология и организация на превоза” във ВВТУ „Тодор Каблешков” – София.

Завършил специалност “Ръководство на човешки запаси” в Техническия университет – Габрово.

Завършил специалност “Национална и районна сигурност” във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм

Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм

Заместник-директор "Диагностична и лечебна дейност" - База I

Завършила Медицински университет – Пловдив като носител на националната награда „Златен Хипократ” за отличен успех през 1981 г.

Признати специалности по: „Вътрешни болести” (1988), „Клинична хематология” (1991), „Медицинска онкология” (2011).

Доктор по медицина (1997).

През 2002 г. придобива научно звание „Доцент”.

През 2013 придобива научно звание „Професор”.

Главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност “Клинична хематология” към министъра на здравеопазването.

Заместник-декан по научноизследователската дейност в Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив до 2023 г.

Член на: European Нетatology Аssociation (ЕНА), Атеrican Society of Нетatology (АSН), Еиrореаn Society оf Меdical Оncology (ЕSМО), Атеrican Society оf Clinical Оnсоlоgу (АSСО), Balkan Union of Oncology

umbal sveti georgi prof. d r ivan dechev dm

Проф. д-р Иван Дечев, дм

Заместник-директор "Диагностична и лечебна дейност" - База II

Завършил „Медицина” във Висш медицински институт – Пловдив, през 1979 г.

Признати специалности по: „Урология” (1985 г.); „Онкология” (2006 г.);

Придобива образователна и научна степен „Доктор” (2005 г.).

През 2008 г. придобива научно звание „Доцент”.

През 2013 г. придобива научно звание „Професор”.

Допълнителни квалификации: Лапароскопска урология (Хале, Германия), Хирургично лечение на еректилна дисфункция (Мадрид, Испания).

Завършил специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” в МУ – Пловдив (2014 г.).

Член на: Българското урологично дружество, European Association of Urology.

Републикански консултант по урология (от 2010 г. до 2022 г.).

Ивелина Божинова

Ивелина Божинова

Главна медицинска сестра

Завършила специалност „Управление на здравните грижи” със степен бакалавър и с професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател в Медицински колеж“ в Медицински университет – Пловдив, през 2000 г.    

Завършила специалност „Управление на здравните грижи” със степен магистър и с професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика” в Медицински университет – Пловдив, през 2009 г.

Заемала длъжността Старша медицинска сестра в Отделение по еднодневна и миниинвазивна хирургия към Втора клиника по хирургия от 2007 г. до 2012 г.

От 2012 г. до момента изпълнява длъжността Главна медицинска сестра в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив

Председател на местното ръководство на „Българска Асоциация на професионалистите по здравни грижи“ при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив.

Член на Националния съвет на главните медицински сестри в БАПЗГ.

Представител на главните медицински сестри на Южна България в Националния съвет на Главните медицински сестри в БАПЗГ.