История

През 1878 г. гр. Пловдив е освободен от османско робство от ескадрона на капитан Бураго. Започват тежки сражения за освобождаването на околностите му от османските войски. Увеличеният брой ранени налага спешното разкриване на лазарет, като за целта през месец февруари са построени три бараки с 30 легла в местността под Хълма на доблестта (Джендем тепе). Успоредно с това 21 видни български граждани, между които и 7 лекари, поставят основите на благотворителното дружество „Св. Пантелеймон” с цел разкриване на болници във всеки град.

umbal sveti georgi istoriya image 2

По силата на Берлинския договор на 1 май 1879 г. руските войски напускат пределите на Източна Румелия и болницата с цялото имущество и инструментариум е предадена на новосъздаденото дружество „Св. Пантелеймон”. Оттогава започва летоброенето на първата Българска гражданска болница. Неин правоприемник днес се явява УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив.

В началото болницата от Градска се преименува на Областна болница „Свети Пантелеймон” и за неин първи управител е избран д-р Стоян Чомаков, а като старша медицинска сестра Руският червен кръст командирова м. с. Маргарита Смолникова.

През 1882 г. в близост до съществуващите бараки започва строителството на нова масивна двуетажна сграда. На 2 декември 1885 г. специална комисия приема новата болнична база със 100 легла, а през 1888 г. лечебницата получава названието Пловдивска първостепенна болница.

През 1892 г. на същото място е построен едноетажен павилион за инфекциозни заболявания. По-късно се откриват Кожно-венерическо отделение и Дезинфекциозна станция, в която впоследствие се настанява Очно-ушно отделение

През 1922 г. се открива и първият павилион за болни с напреднала туберкулоза. През 1932 г. се откриват още три такива павилиона за лечение на различни стадии на туберкулозата.

Земетресението от 1928 г. с епицентър в района на Чирпан, Поповица и Борисовград (днешен Първомай) е разрушително и за гр. Пловдив. След него на терена под Джендем тепе се изграждат ново акушеро-гинекологично отделение, детско отделение, кухня, пералня, просектура, мъжко и женско вътрешно отделение.

Легловият фонд на болницата от 30 легла през 1879 г. нараства на 100 през 1888 г., на 390 легла – през 1925 г., и достига 615 през 1944 г.

За първи път в България в болницата се извършват редица операции. Такива са: нефропексия по метода на Тюфе, извършена от д-р Иван Михайловски през 1879 г., оперативно отстраняване на камъни от пикочен мехур от д-р П. Проданов през 1896 г. и през същата година – резекция на стомаха по Билорт I.

През 1942 г. на базата на държавната болница в гр. Пловдив се разкрива второто в нашата страна сестринско училище.

През 1944 г. будни пловдивчани се обединяват отново в Общограждански комитет за културното издигане на Пловдив с ясни и амбициозни цели – градът да има свое виеше учебно заведение, базирано на настоящата развита болнична структура. Застъпниците за образование и културен просперитет на пловдивчани били хора с високи позиции в обществото, признати професионалисти и авторитети, популярни сред своите съграждани – Йордан Божилов, областен управител, двама последователни градоначалници на Пловдив – д-р Асен Кожухаров и Иван Перпелиев, и много други.

През пролетта и лятото на 1945 г. две нови делегации на лобисти за културното развитие на Пловдив „атакуват” София, търсейки помощ от високите етажи на тогавашната власт – регенти, министри, началници на канцеларии, експерти. Скоро след това Пловдив бил посетен лично от министъра на народното здраве Рачо Ангелов. Той е сторонник на идеята за университет в Пловдив, като води със себе си и декана на Медицинския факултет в София проф. Димитър Ораховиц. Те били посрещнати от председателя на Културния комитет и областен управител Йордан Божилов, от кмета Иван Перпелиев и от д-р Иван Вапцаров. На тази среща за първи път започват да се обсъждат кадровите въпроси на бъдещия Медицински факултет в Държавната болница в Пловдив, с което се поставя началото и на висшето медицинско образование в нашия град. С оглед потребностите на Южна България в Пловдив се дава приоритет на създаването на медицински и аграрно-лесовъден факултет.

umbal sveti georgi istoriya image 4
umbal sveti georgi istoriya 5

Административното решение е само предпоставка за изграждането на университет. Необходима била материално-техническа база и добре обучени преподаватели, които не можели да се намерят в началото в Пловдив. Местните първенци и ентусиасти за идеята оглеждали по-големите салони и помещения в града, предлагали и спорели по преместването на училища, болници, физкултурни салони, обсъждали недовършени постройки, дори и земеделското стопанство извън чертите на града. Старейшините от Пловдивската община не се забавили с оказване на съдействие и с единодушно гласуване определили свободен терен за строителството на новата материална база.

На идеята откликва и цялото пловдивско гражданство. Пловдивската община предвидила 30 милиона лева за нуждите на бъдещия университет, от които първите 10 милиона били предоставени веднага на разположение на Културния комитет.

В отговор на апела на комитета скромни суми и материално подпомагане били събирани и внасяни от пловдивските училища, от работници от предприятия, спортисти, собственици на частни кина. Железничарската кооперация на гара Пловдив дарила 340 000 лв., а общината повишила със стотинки цените на пивото, за да има отчисления за идеята.

С Указ № 180 от 4 август 1945 г. вече официално било създадено първото висше учебно заведение в Пловдив с два факултета – Медицински и Агроикономически. На указа са положени собственоръчно подписите на тримата регенти по онова време – проф. Венелин Ганев, Цвятко Бобошевски и Тодор Павлов, потвърдени от министър-председателя Кимон Георгиев. Подписалите възлагат на Министерството на просвещението изпълнението на указа, който влиза в сила при обнародването му в „Държавен вестник”. Текстът на указа е публикуван в броя на вестника от 20 август 1945 г. С този акт започва своето летоброене и първото висше медицинско училище в гр. Пловдив, разкрито към базата на Пловдивската първостепенна болница. Към момента на създаване на университетската база през 1945 г. болницата включва 615 легла и 160 души персонал, като в нея годишно са били хоспитализирани около 13 000 болни, главно от региона на Пловдив и Южна България.

Оттук нататък до 31 август 2000 год. историята на Пловдивската първостепенна болница, наричана през всичките тези години още Държавна болница, е неразривно свързана или поточно е една и съща с историята на Медицинския факултет към Държавния университет. Той е кръстен на името на създателя на „История славянобългарска” Паисий Хилендарски, чийто правоприемник е Висшият медицински институт в гр. Пловдив.

Още в края на 1945 година започват да се обявяват конкурси за редовни доценти в катедрите, които нямат ангажирани хабилитирани лица. Това са решения, които не могат да се отлагат във времето, тъй като при откриването факултетът има само петима хабилитирани преподаватели. С обявените конкурси още на първия етап техният брой се удвоява и за следващата 1946/47 учебна година факултетният съвет вече е в оптимален състав – проф. Цветан Кръстанов (кожни болести), проф. Богоя Юруков (фармакология и терапия), проф. Кирил Чолаков (психиатрия и неврология), проф. Марин Рашев (вътрешни болести), доц. Антон Червенаков (хирургия), д-р Иван Митев (биохимия), д-р Георги Михайлов (съдебна медицина) и доц. Елисей Янев (микробиология).

Безспорен авторитет в първоначалния петгодишен период на Медицинският факултет е ерудитът и несравним преподавател проф. Богоя Юруков. Той е създател на няколко катедри в академията: микробиология и паразитология, пропедевтика на вътрешните болести, факултетска терапия, фармакология и инфекциозни болести. С много любов и уважение студентите и преподавателите го наричат Енциклопедия. Нестандартна е и биографията на проф. Юруков: докато учи медицина в София, той следва политически и стопански науки в Свободния университет в САЩ и е Рокфелеров стипендиант. Има признати три медицински специалности и специализации в Хамбург, Букурещ, Балтимор, Париж и Франкфурт.

Пет години след създаването на факултета в него вече преподават 27 хабилитирани преподаватели и 134 асистенти. Търсят се възможности за разширяване на болничната база. Държавното управление включва базите на Пловдивската международна католическа болница и на частните клиники на д-р Стойчев и д-р Попов.

С Указ № 247 от 28 май 1950 г. Медицинският факултет на Държавния университет се обособява като Пловдивска медицинска академия, а на 25 октомври 1950 г. с Указ № 566 на Президиума на Народното събрания академията получава името на бележития руски учен, нобелов лауреат, Иван Петрович Павлов.

Медицинската академия преминава към Министерството на народното здраве и за дълго време се превръща във водещ център на медицинската наука и лечение на пациентите.

За първи ректор на Медицинската академия е избран проф. д-р Елисей Янев, а в следващия мандат ректор е проф. д-р Живко Ламбрев. Не минава много време и в подражание на чужди образци името на академията се променя на Висш медицински институт (ВМИ) „Иван Петрович Павлов”.

За ВМИ „Иван Петрович Павлов” в края на 50-те години на миналия век започва период на разширяване и утвърждаване. Това е златно десетилетие за болницата, когато ректор на института е проф. Тодор Захариев (1957- 1964 г.). Той има специализации в редица европейски страни, представител е на България в Световната здравна организация и ръководи Катедрата по организация на здравеопазването. Проф. Тодор Захариев дава на института успешни управленчески идеи и решения, които определят развитието му в следващите десетилетия. Сред тях са създаването на списание Folia Medica, Централната научноизследователска лаборатория и замисълът на Стоматологичния факултет. Тази градивна линия е продължена и доразвита от следващите ректори – изтъкнатия интернист проф. д-р Антон Митов (1964-1967 г.) и големия хирург проф. д-р Пею Мишев (1966-1973 г.).

Централната научноизследователска лаборатория е изградена в средата на 60-те години в сградата на днешната Централна клинична лаборатория (наричана преди това Централна институтска клинична лаборатория). В нея са съсредоточени уникална научноизследователска апаратура и елитни кадри, които са подпомагали научната дейност и диагностиката на всички клиники и катедри на института. В първите години след създаването й лабораторията е подчинена на зам.-ректора по научната част (в годините на създаването и утвърждаването й – проф. Богдан Бъчваров, проф. Иван Толев, проф. Ив. Георгиев). В лабораторията са подготвени голяма част от кандидатските и докторските дисертации, както и хабилитациите в института. В състава на Централната научноизследователска лаборатория първоначално се включват Централната биохимична лаборатория (ст.н.с. II ст. Ралица Белова-Стайкова), Патоморфо- логичното отделение с електронномикроскопска лаборатория (ст.н.с. II ст. д-р Минчо Драгиев), Лабораторията за научна медицинска апаратура (ст.н.с. I ст. Петко Рашков), Лабораторията по авторадиография (д-р М. Тилева), Генетика (д-р Г. Вълкова), Вивариумът (д-р Г. Калайджиев) и Радиоизотопният център (д-р А. Майсторски и д-р Кр. Язов и по-късно – доц. Атанас Боздуганов).

Близо 25 години след създаване на университетската база – през 1969 г., болницата има 1420 легла и персонал от 1751 души. Годишно в нея се хоспитализират и лекуват над 24 000 болни.

1972-а е отново година на държавни реформи. Извършва се централизация на структурите на висшите медицински институти в София, Пловдив и Варна, които стават факултети на Медицинската академия. След 5 години отново е върната самостоятелността на институтите, а Висшият медицински институт в гр. Пловдив вече е съставен от два факултета – Медицински и Стоматологичен.

През 1977 г. като част от Стоматологичния факултет е създадена Катедрата по хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия, която е поверена на проф. д-р Пеню Пеев. Следващите лица от галерията на ръководители на Медицинския факултет, респ. на Висшия медицински институт „Иван Петрович Павлов” и болничната база, са деканите проф. д-р Иван Толев (1973-1977г.) и проф. д-р Вълко Митков (1978 г.), чиято длъжност прераства в ректорска (1979-1981 г.) при възстановяване на самостоятелността на ВМИ – Пловдив. Проф. д-р Константин Цонев (1981-1985 г.) и проф. д-р Любен Григоров (1985 – 1989 г.) са следващите ректори на пловдивския институт.

Друг повратен момент в развитието на болницата и университета в Пловдив е строителството на новия Хирургичен блок, т. нар. База 2. Първата копка е направена на 30 април 1968 г., но строителството завършва 20 години по-късно. Новата база допринася изключително много за подобряване на дейността на хирургичните клиники. Разкриват се нови клиники и отделения, създава се библиотечна база. Увеличава се броят на болничните легла, който отговаря на нуждите на обучението на нарасналия брой студенти.

На 10 ноември 1989 г. започват бурни промени в обществено-политическия живот на България. Промените в държавното управление водят до натрупване на външни влияния и редица неуспешни опити за реформи в системата на здравеопазването и образованието. През годините на прехода, свързани с разместване на обществени пластове и ценности, Висшият медицински институт започва да изпитва необходимост от лидери, които с твърдост, компетентност и умела ръка да ръководят и защитават вече завоюваните позиции в обществото.

Първи ректор след промените в държавното управление е проф. д-р Петър Ботушанов (1989-1991 г.) – дентален медик. Проф. д-р Панайот Солаков (1991-1995 г.) е първият ректор, избран с тайно гласуване от Общото събрание на Висшия медицински институт – Пловдив. Мандатът на проф. Солаков съвпада с тежък период на материална оскъдица в страната, но ръководството намира начин за закупуване на уникална апаратура. В този период декан на Медицинския факултет е проф. д-р Атанас Джурджев (1990-1995 г.), а на Стоматологичния факултет – проф. д-р Георги Георгиев (1990-1995 г.). На 21 юли 1992 г. Медицинската академия за пореден път е реформирана. Висшият институт получава автономност с относителна независимост и свобода при организацията на административната и финансовата дейност.

В новите условия през месец май 1995 г. Общото събрание избира за ректор проф. д-р Атанас Джурджев (1995— 2003 г.), а декани на Медицинския факултет са съответно проф. д-р Петър Учиков (1995-1998 г.), доц. д-р Георги Паскалев (1999-2003 г.) и доц. д-р Илия Йовчев (2003-2011 г.). През 1999 г. е приет Закон за лечебните заведения, с който се извършват нови реформи в системата на здравеопазването и придобиването на медицинската професия. Държавата разделя болниците и медицинските университети в цялата страна със самостоятелен предмет на дейност в областта на здравеопазването и образованието. Законодателните промени се отразяват съществено на структурата и облика на Медицинския факултет и Държавната болница. Факултетът вече е част от Медицински университет – Пловдив, а болницата продължава съществуването си като еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала. Принципал на държавното лечебно заведение е министърът на здравеопазването, а на университета – министърът на образованието и науката. Но УМБАЛ „Свети Георги” и Медицински университет – Пловдив, имат своята дълга и неразривно свързана история.

В правно-организационната си форма на акционерно дружество болницата съществува от 31 август 2000 г., когато диагностично-лечебната структура на Висшия медицински институт в град Пловдив е преобразувана със заповед на министъра на здравеопазването в многопрофилна болница за активно лечение по Закона за лечебните заведения.

В този момент личният състав на новорегистрираното лечебно заведение наброява около 2500 служители, от които близо 400 са от научно-преподавателския състав на Медицински университет – Пловдив.

На 3 октомври 2000 г. лечебното заведение е регистрирано в Търговския регистър на Пловдивския окръжен съд с наименованието Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги” ЕАД. От този момент и до днес университетската болница се управлява от изпълнителен директор и Съвет на директорите, а правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на здравеопазването.

На 1 септември 2000 г. за изпълнителен директор на болницата е избран д-р Андон Щерев. След него изпълнителни директори са проф. д-р Илия Йовчев (2000-2004 г.), д-р Стефан Димов (2004-2005 г.), проф. д-р Илия Баташки, дм (2005- 2009 г.), проф. д-р Божидар Хаджиев, дм (2009- 2010 г.). От 2010 г. и понастоящем изпълнителен директор на лечебното заведение е проф. д-р Карен Джамбазов, дм.

Галерия