umbal sveti georgi ekip na klinika po kardiohirurgiya po vreme na operatsiya

През последните години болницата е пионер в много здравни инициативи и проекти, включително в национален мащаб.

През 2000 г. е възстановена Клиниката по пулмология (днес Клиника по пневмология и фтизиатрия), наследник на Фтизиатрична клиника, създадена през 1945 г. като част от Държавната болница и преместена през 1952 г. на територията на Болницата по белодробни болести.

Още през 2001 г. болницата създава собствена структура в доболничната помощ, която унаследява и продължава функциите на бившата Поликлиника на ВМИ – гр. Пловдив, в областта на амбулаторната дейност. Днес ДКЦ „Свети Георги” ЕООД е един от най-големите диагностично-консултативни центрове, заемайки голям дял от доболничната помощ в гр. Пловдив със своите над 30 специализирани кабинета и диагностични звена в областта на образната диагностика, микробиологията, клиничната лаборатория и други.

През 2002 г. е създадена Клиниката по кардиохирургия – първата извън София диагностично-лечебна структура, специализирана в оперативното лечение на пациенти със сърдечносъдови заболявания, за чието разкриване особени заслуги има и нейният първи ръководител – проф. д-р Генчо Начев.

През същата година лечебното заведение получава и първите сертификати за вирусологична дейност.

В периода 2002-2005 г. благодарение на добрите базови възможности по проект на Министерство на здравеопазването е инсталиран първият в гр. Пловдив мултимодален линеен ускорител за високотехнологично лъчелечение.

Две години по-късно – през 2007 г., по проект „Реформа в здравния сектор” съвместно с Министерството на здравеопазването се създава първото в страната Отделение по еднодневна, висцерална и миниинвазивна хирургия с ръководител доц. д-р Илия Баташки (по-късно професор).

През 2008 г. е основана Клиниката по медицинска онкология с ръководител проф. д-р Жанет Грудева. Създаването й дава възможност за пълна комплексност на онкологичната помощ в рамките университетската болница. Същата година са разкрити Лабораторията за изследване на нарушенията на дишането по време на сън с ръководител проф. д-р Стефан Костянев, Секторът за болнична рехабилитация на деца с детска церебрална парализа, родова травма на раменния сплит и други заболявания с ръководител проф. д-р Елена Илиева и Детското спешно приемно отделение с ръководител д-р Светлана Атанасова.

През 2010 г. е създадено Отделението по спешна медицина със звената по хирургия, ортопедия и травматология, вътрешни болести и педиатрия, чиято база година и половина по-късно е изцяло реконструирана, обновена и преоборудвана.

УМБАЛ Свети Георги - Спешен сектор
УМБАЛ Свети Георги - Операционната зала с видеоконферентно оборудване към Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми

В периода 2011-2012 г. е реконструиран един от бункерите на Клиниката по лъчелечение за инсталиране на втори лъчетерапевтичен комплекс в База 1 и е закупен нов линеен ускорител – мултимодален, с многолистов колиматор. С пускането в действие на новия комплекс УМБАЛ „Свети Георги” става водещ онкологичен център във високотехнологичното перкутанно лъчелечение с два линейни ускорителя.

През 2011 г. е създаден и открит първият в страната Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми, оборудван с иновативна апаратура, включваща О-рамо и автоматизирана хирургично-навигационна система с ръководител доц. д-р Марин Атанасов. Проектът е изпълнен въз основа на проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, 2007-2013 г., на Европейския фонд за регионално развитие.

През 2012 г. болницата за първи път инвестира в закупуването на собствен ангиографски комплекс за коронарни изследвания и процедури, а три години по-късно придобива и втория модерен коронарограф, с което напълно подсигурява лечебната и учебната дейност в областта на инвазивната кардиологична диагностика и лечение на инфаркти и други заболявания на сърдечносъдовата система. Същата година е създадена и първата хибридна операционна зала за съдова хирургия, позволяваща изпълнение на образни изследвания, хибридни операции, балонни дилатации и стентиране с минимален риск от рентгеново облъчване.

УМБАЛ Свети Георги - Откриване на ангиографска зала в Отделение по инвазивна кардиология
УМБАЛ Свети Георги - Новата сграда на Отделението по фтизиатрия

Поради закриването на Белодробната болница в Пловдив (Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания за активно лечение „Димитър Петров Кодоглу”) в периода 2012-2013 г. с държавна субсидия, но и с много спестени средства на УМБАЛ „Свети Георги” са изпълнени ново строителство и реконстукция на един от блоковете на Инфекциозна клиника за създаване на Отделение по фтизиатрия към Клиниката по пневмология. Първи ръководител на новоразкритото отделение е д-р Веселин Давчев. Разкрити са лаборатория и кабинети за контрол на туберкулозата, като цялата новосъздадена диагностично-лечебна структура поема част от дейността на бившата Белодробна болница.

В рамките на 2013 г. в болницата е внедрена единната информационна система за управление и отчитане на всички видове дейности във всички звена на лечебното заведение – клинични, диагностични, стопански и други. Същата година завършва и дигитализацията на образната диагностика в База 2, като с реализирането на тези два проекта се улеснява достъпът до данни на всички нива, осигурява се административна икономия и се постига високо ниво на оперативност и бързина в работата на всички болнични звена.

През 2013 г., съвместно с Медицински университет – Пловдив, е създаден консорциумът „Център за трансфер на знания и здравни технологии в ендоскопската хирургия – Свети Георги” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Центърът е създаден отново въз основа на спечелен проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, 2007-2013 г., на Европейския съюз и се ръководи от проф. д-р Карен Джамбазов. В рамките на същата година след успешно подготвен проект: „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., на Европейския фонд за регионално развитие, и средносрочната инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, Отделението по образна диагностика на болницата е обновено с най-ново поколение медицинска апаратура, включващо високоскоростен 64-срезов компютър томограф, магнитно-резонансен томограф, дигитален скопично-графичен рентгенов апарат, дигитален мамограф, ултразвуков апарат с възможност за контраст-усилена ехография и други.

УМБАЛ Свети Георги - Дигитална мамографска система в Отделение по образна диагностика
umbal sveti georgi robotiziranata sistema za stereotaktichna radiohirurgiya kibernozh

В периода 2013-2014 г. е построена нова двуетажна сграда с топла връзка към основния корпус на Хирургическия блок. За оптимизиране и ускоряване на процесите на обслужване на клиничните и параклинични звена в нея са пребазирани Болничната аптека и всички складово-домакински служби.

В периода 2014-2015 г. в болничната аптека на УМБАЛ „Свети Георги” с ръководител маг.-фарм. Недялка Червенкова се оборудва и разкрива първият в страната Сектор за централизирано разтваряне на цитостатици в лекарствени форми за лечение на болни с онкохематологични заболявания.

През 2015 г. към Клиниката по клинична хематология се създава и започва дейност уникалният за региона на Югоизточна България сектор за автоложна стволовоклетъчна трансплантация с четири бокса, вкл. лабораторен блок за събиране, съхраняване и преливане на хемопоетични стволови клетки, с ръководител проф. д-р Стефчо Горанов.

През 2016 г. се открива вторият блок на Клиниката по лъчелечение, където след извършена капитална реконструкция на базата е инсталирана уникалната за България роботизирана система за стереотактична радиохирургия (кибернож). В рамките на същата година Отделението по нуклеарна медицина е обособено като самостоятелна диагностична структура, към която е построен и пуснат в действие нов сектор за позитронно-емисионна томография. Киберножът и позитронно-емисионният томограф също са закупени въз основа инвестиционен проект по рамковата програма на Министерството на здравеопазването като част от Оперативна програма „Регионално развитие”, 2007-2013 г.

През 2018 г. със съдействието на Министерство на здравеопазването са завършени други два проекта, които са с огромно значение за развитието на клиничната база, а именно: (1) инсталирането на нови асансьорни съоръжения в Хирургическия блок на Пещерско шосе; (2) реконструкцията и модернизацията на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, която днес разполага с най-новата реанимационна база в страната. През същата година УМБАЛ „Свети Георги“ получава награда за “Иновативна болница 2018” в инициативата “Лекарите на които вярваме, организирана от вестник “24 часа”. През 2019 г. лечебното заведение е отличено за значителен принос към качеството на въздуха в и околната среда на град Пловдив за сезон 2018/2019 от “EVN България”. Отличието е присъдено за използването на екологично чисто централно отопление от дружеството. По този начин болницата допринася за качеството на въздуха и околната среда на град Пловдив.

Периодът 2010-2018 г. е исторически важен за УМБАЛ „Свети Георги” и поради решаването на редица правни спорове и проблеми, свързани с поземлената собственост на лечебното заведение, както и с редица правни и административно-устройствени въпроси. След поредица от успешни за болницата административни и съдебни процедури в този период са ликвидирани почти всички неуредици около съсобствеността и регулацията на поземлените й имоти, а през 2018 г. лечебното заведение придобива и нови терени с обща площ над 67 хил. кв. м. От 27 август 2018 г. УМБАЛ „Свети Георги” вече притежава в капитала над 169 хил. кв. м поземлени имоти и за първи път от преобразуването си през 2000 г. разполага с изключителните права на собственик за разширение на болничната си база на бул. „Пещерско шосе”, в това число с възможности за самостоятелно инвестиционно проектиране и строителство на нови сгради, пътна и инженерна инфраструктура.

umbal sveti georgi reanimatsionna zala v obnovenata klinika po anesteziologiya i intenzivno lechenie
УМБАЛ Свети Георги - Нов линеен ускорител в Клиника по лъчелечение

Поради настъпила пандемия от COVID-19 на 15.04.2020 бе открита Лаборатория по вирусология с дейност „Диагностика на SARS-CoV-2“. Нейното изграждане е реализирано в изключително кратки срокове и с помощта на средства от дарители.

В края на 2020 г. Отделението по нуклеарна медицина е оборудвано с нов SPECT/CT апарат, който е единствен за града и региона.  Хибридния SPECT-CT апарат може да работи също и като гама-камера и с него могат да се провеждат неонкологични и онкологични сцинтиграфски изследвания.

От 15 март 2021 г. в Клиника по лъчелечение започва работа нов линеен ускорител от последно поколение, с което общия им брой в звеното става три. Апарата е закупен изцяло със средства на лечебното заведение.

Днес УМБАЛ “Свети Георги” е най-голямата болница в страната, разположена на две бази с огромен сграден фонд от около 150 000 кв. м. разгъната застроена площ. Тя разполага с над 1500 легла и 2694 души персонал, от които 653 са лекари, а 925 са специалисти по здравни грижи. В последните години средният годишен брой на болните, които се хоспитализират за активно лечение, надхвърля 80 000. В болничната структура се включват 65 клиники, отделения и лаборатории; собствени стопански звена, главно с обслужващи и помощни функции – стерилизация, аптека, пералня, болнична кухня, автотранспорт, отоплителна централа и други.

В клиниките и отделенията на болницата се оказва денонощно спешна и неотложна амбулаторна, стационарна и консултативна помощ при заболявания и травми и лечение на населението от Южен-Централен регион на България, включващ пет административни области – Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян. Държавната болница е важен център за съвременна диагностично-лечебна, учебна и научноизследователска дейност и развива широкоспектърна дейност по всички медицински специалности. Висококвалифицираният екип на лечебното заведение работи отговорно, професионално и посреща уверено всички предизвикателства на съвременното здравеопазване.

Стратегическите намерения на лечебното заведение са свързани със строителството на нов сграден фонд и модернизиране на болничните звена, които са много, но един от най- амбициозните, за чиято реализация ръководството на лечебното заведение се бори и води обществена и дарителска кампания, е проектът „Най-доброто за нашите деца и онкоболни”. Проектът включва строителство на нов лечебно-диагностичен комплекс в База 2, където детските и онкологичните звена от База 1 да бъдат преместени и да продължат развитието си в нова, съвременна база за болнична грижа и лечение. Тези усилия от страна на лечебното заведение убеждават държавната власт в нуждата от този нов корпус. С постановление №153/16.07.2020 г. на Министерски съвет е одобрено финансиране от бюджета на Република България за неговото изграждане.

umbal sveti georgi