Годишен финансов отчет на УМБАЛ “Свети Георги” за 2021 г. – индивидуален

Аналитична отчетност на приходи и разходи на УМБАЛ “Свети Георги” за 2021 г. – индивидуален

Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г.

Декларация за коорпоративно управление на УМБАЛ “Свети Георги” за 2021 г. – идивидуален

Доклад за дейността на УМБАЛ “Свети Георги” за 2021 г. – индивидуален

Доклад на независимия одитор на УМБАЛ “Свети Георги” за 2021 г. – индивидуален

Доклад за състоянието на Системата за финансово управление и контрол за 2021 г.

Нефинансова декларация към годишен доклад за дейността на УМБАЛ “Свети Георги” за 2021 г. – индивидуален

Отчет за сделки между свързани лица за 2021 г. – индивидуален

Отчет за членовете на управителни и контролни органи и отчет за тяхното възнаграждение в УМБАЛ “Свети Георги” за 2021 г. – индивидуален