Годишен финансов отчет на УМБАЛ “Свети Георги” за 2022 г. – индивидуален

Доклад за дейността на УМБАЛ “Свети Георги” за 2022 г. – индивидуален

Доклад на независимия одитор на УМБАЛ “Свети Георги” за 2022 г. – индивидуален

Нефинансова декларация към годишен доклад за дейността на УМБАЛ “Свети Георги” за 2022 г. – индивидуален

Декларация за коорпоративно управление на УМБАЛ “Свети Георги” за 2022 г. – идивидуален

Аналитична отчетност на приходи и разходи на УМБАЛ “Свети Георги” за 2022 г. – индивидуален

Годишна самооценка за дейност и ефективност за 2022 г. – индивидуален

Отчет за сделки между свързани лица за 2022 г. – индивидуален

Отчет за членовете на управителни и контролни органи и отчет за тяхното възнаграждение в УМБАЛ “Свети Георги” за 2022 г. – индивидуален

Отчет за устойчивост и въздействие върху околната среда за 2022 г. – индивидуален

Отчет за човешките ресурси и трудовите взаимоотношения за 2022 г. – индивидуален