Дейност

Анестезиологията и интензивното лечение е самостоятелна специалност и важен раздел от клиничната медицина, като неин обект са болните с живото-застрашаващи нарушения на основните жизнени функции и всички, подлежащи на оперативна интервенция.

Клиниката по анестезиология и интензивно лечение е част от структурите на УМБАЛ „Свети Георги” с основна и определяща за болницата функция по изпълнението на дейности „Анестезия”, „Кардио-пулмонална ресусцитация” и „Интензивно лечение”.

Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) се състои от два сектора – Интензивен и Анестезиологичен. Работата в клиниката е организирана на екипен принцип.

КАИЛ участва в лечебния процес на 12 хирургически клиники – преданестезионен преглед и подготовка на болните за анестезия, осъществяване на анестезия, следоперативно обезболяване и консултация в следоперативното лечение на болните по отношение на поддържане на нормална хомеостаза и основни жизнени функции; шокова зала, анестезия и седиране в рентгенов кабинет, ангиографски и коронарографски лаборатории, гастроентерологичен ендоскопичен кабинет. Специалисти от КАИЛ консултират болни в критично състояние във всички клиники на болницата, както и в цяла Южна България.

Анестезиологичният персонал е разпределен на екипи, обикновено по два за всяка хирургическа клиника, съответно с отговорник. Обслужват се 39 операционни маси, от които ежедневно работят между 22 и 28. Ежегодно се извършват от 20 000 до 25 000 анестезии 6 хирургичните звена и около 1100 седирания на пациенти за функционално-диагностични изследвания. Лечебната дейност на КАИЛ включва анестезиологично обезпечаване на всички оперативни интервенции, с изключение на тези в кардиохирургията и изгарянията, и интензивно лечение на критични състояния в оперативната и неоперативната медицина, с изключение на детски болести и токсикология.

Интензивното отделение е от смесен тип и има 22 легла, разпределени в 4 интензивни зали. Залите са от отворен тип на обслужване, като във всяка зала има самостоятелни сектори-изолатори за лечение на пациенти с тежки нозокомиални инфекции или такива с имунен дефицит, налагаш, изолирането им от общия пациентопоток на КАИЛ.

В Интензивния сектор се лекуват болни с животозастрашаващи състояния. Най- често това са следоперативни пациенти с показания за интензивно лечение и интензивно наблюдение, пациенти със сепсис и многоорганна недостатъчност, нарушения на хомеостазата, комбинирана травма, черепно-мозъчна травма, неврологични случаи в кома със застрашаваща или налична дихателна недостатъчност, с пневмонии и остра дихателна недостатъчност.

Средногодишно през Интензивния сектор на КАИЛ преминават между 500 и 1000 пациенти. Служители на клиниката осигуряват лечебно-диагностичната, организационно-методичната и консултативната помощ на отделенията по анестезиология и интензивно лечение за Южна България като републикански консултанти.

Кардиопулмонална ресусцитация се извършва както по всички звена на болницата при нужда, така също и в лечебните процеси анестезия и интензивно лечение.

В КАИЛ се разработват и се усъвършенстват протоколи за добра медицинска практика.

Клиниката е база за практическо обучение на студенти и специализанти. Дисциплината „Анестезиология и интензивно лечение” е основна съгласно държавната план-програма за обучение на студенти – медици, медицински сестри и акушерки. Разгърнат е и факултативен курс по „Спешна медицина”.

През двата семестъра на учебната година се обучават по един поток от студентските курсове медици, съответно в четвърти и пети курс, по 30 часа лекции и упражнения. В същия обем се провежда факултативен курс по спешна медицина. По отделни план-програми се обучават всички стажантски групи, специализанти по 4-годишна програма, както и такива за по-кратки периоди, специализиращи лекари от други клиники, от бърза медицинска помощ, студенти от Медицинския колеж. Сформирани са научноизследователски екипи, които разработват научни теми от всички разнообразни области на анестезиологията и интензивната терапия. Резултатите от научната работа в клиниката се публикуват във водещи национални и международни периодични издания и се представят на международни форуми. Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и  медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

От създаването на катедрата, свързана с КАИЛ, са защитени 10 дисертации за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” и една за научната степен „Доктор на медицинските науки”.

Служители на клиниката участват активно в живота на Пловдив, като провеждат курсове за обучение по кардиопулмонална ресусцитация по училища и здравни заведения в региона, както и по различни образователни програми в други медицински заведения с цел повишаване на квалификацията на специалистите.

Началници
УМБАЛ Свети Георги Проф. д-р Чавдар Стефанов

Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн

Началник-клиника

Завършил специалност „Медицина“ във Висш медицински институт „Иван П. Павлов" - гр. Пловдив, през 1988 г.

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“ (1993 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2003 г.).

Придобива ОНС "Доктор на медицинските науки" (2015 г.).

През 2005 г. придобива научно звание „Доцент".

През 2013 г. придобива научно звание „Професор".

Зам.-декан на Медицински факултет към Медицински университет - гр. Пловдив (2011-2015 г.).

Член на борда на Дружеството на анестезиолозите в България (от 2008 г.) и на борда на Българското дружество по ентерално и парентерално хранене (от 2008 г.); Председател на Дружеството по анестезиология в България (2017-2018 г.)..

УМБАЛ Свети Георги Елина Николова

Елина Николова

Старша медицинска сестра- интензивен сектор

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2001 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен магистър в Медицински университет - София, през 2009 г.

Емилия Зографска

Емилия Зографска

Старша медицинска сестра - анестезиологичен сектор

Завършила специалност "Управление на здравни грижи" със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив, през 2015 г.

Екип

Доц. д-р Георги Павлов, дм

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”


Д-р Тошко Каменов

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Костадин Чифлигаров, дм

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”


Д-р Ивайло Минев, дм

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”


Д-р Васил Шишманов

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Христо Миновски

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Стоян Маринов

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Борис Георгиев

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Ангел Проданов

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Владимир Илиев

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Гергана Петкова- Иванова

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Емил Митовски

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Красимира Бербенлиева

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Димитър Казаков

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Даниел Василев

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Катерина Ангелова

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Андреас Хадзиянис

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Севилия Бозова

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Сияна Николова-Камбурова

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Валентин Стоилов

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Лазар Шипчанов

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Димитър Иванов

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Кристиан Желев

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Ирена Костова

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Емрал Кьосебекирова

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Орлина Чанева

Придобити клинични специалности: „Неврология“.


Д-р Беркан Алиев

Лекар-специализант


Д-р Иван Иванов

Лекар-специализант


Д-р Ангел Влахов

Лекар-специализант


Д-р Ива Иванова

Лекар-специализант


Д-р Лина Хинова

Лекар-специализант


Д-р Евелин Гатевска

Лекар-специализант


Д-р Георги Иванов

Лекар-специализант


Д-р Ралица Янакиева

Лекар-специализант


Д-р Борис Проданов

Лекар-специализант


Д-р Ина Иванова

Лекар-специализант


Д-р Ангел Илиев

Лекар-специализант


Д-р Божидар Зафиров

Лекар-специализант


Д-р Мария Даутова

Лекар-специализант


Д-р Елена Хаджиева

Лекар-специализант


Д-р Владислав Стойчев

Лекар-специализант


Д-р Иван Панайотов

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Началото на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) се поставя през 1968 г., когато към Катедрата по хирургически болести към Висшия медицински институт – Пловдив, се създава Център за анестезиология и реанимация. През 1974 г., на 16 октомври, центърът се обособява в Клиника по анестезиология, реанимация и интензивна терапия (КАРИТ) с ръководител доц. д-р Банко Воденичаров, дм. От 1991 г. на базата на КАРИТ се създава Катедрата по анестезиология, реанимация и интензивна терапия (понастоящем Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина – КАСИМ) към Медицински университет – гр. Пловдив. След пенсионирането на доц. д-р Банко Воденичаров Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) се ръководи последователно от доц. д-р Панайот Николов, дм; доц. д-р Султанка Попова-Бакърджиева, дм; доц. д-р Маргарита Кадийска, дм. Понастоящем началник на КАИЛ е проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет.2. бул. „Пещерско шосе“ 66.

Началник клиника: 032/60 20 15;

Канцелария: 032/60 29 65;

Старши медицински специалист: 032/60 26 47; 032/60 23 92;

Лекари: 032/60 29 44; 032/60 20 19;

Хемодиализа: 032/60 28 28;

Дежурен консултант: 032/60 27 64.

email: karitplovdiv@gmail.com

Новини

  Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение на специализирани инструменти, необходими за операциите на малките пациенти с лицеви аномалии....
Най-голямата болница у нас УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив увеличи заплатите на своите служители от 1 април. Това стана чрез анекс към Колективния трудов договор (КТД). От ръководството подчертаха,...
Клиниката по нервни болести към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив бе удостоена със сертификат “Diamond Status” за високите си постижения в лечението на пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. Това...