Дейност

В клиниката се прилагат пълен обем дейности за диагностика, лечение, проследяване и регистрация на пациенти с доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания. Диагностиката на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи се осъществява чрез всички съвременни методи в колаборация с други диагностични структури на лечебното заведение: цитоморфологични изследвания на периферна кръв и костен мозък, имунофенотипизация, цитогенетичен и молекулярно-генетичен анализ, трепанобиопсия на костен мозък.

Клиниката разполага с приемно-консултативен блок, разположен в ДКЦ „Свети Георги”, и клиничен стационар.

Приемно-консултативният блок се състои от:

  • Приемен кабинет;
  • Регионален център за вродени коагулопатии и хемолитични анемии с дневен стационар;
  • Кабинет за диспансеризация на пациентите със заболявания на кръвта и кръвотворните органи;
  • Дневен стационар за пациенти с онкохематологични заболявания с манипулационна.

 

Стационарният блок включва:

  • Клиничен стационар с 51 легла;
  • Звено за стволовоклетъчна трансплантация с 4 бокса (вкл. лабораторен блок за събиране, съхраняване и преливане на хемопоетични стволови клетки).

 

Лечението се провежда с конвенционални или високодозови режими за химиотерапия, таргетна и имунотерапия, вливане на биопродукти, растежни фактори и др. От 2015 г. в Клиниката по клинична хематология е открито звено за автоложна стволовоклетъчна трансплантация. Към клиниката функционира Клинична комисия по хематология, която осъществява оценка на пациентите със злокачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи по отношение на окончателната диагноза, прогностична група и терапевтична стратегия.

В клиниката се извършва активна научноизследователска дейност по следните научни направления: заболявания на плазмоцитната редица; генетични маркери с диагностично и прогностично значение при хронични миелопролиферативни заболявания; прогностични модели при Ходжкинови и Неходжкинови лимфоми.

Клиниката е база за провеждане на международни клинични изпитвания, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Клиниката по клинична хематология е клинична база за обучение по клинична хематология на студенти по специалност медицина, фармация, медицинска сестра, акушерка. Обучението се извършва на български и английски език.

В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари по клинична хематология, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор” по същата специалност.

Клиниката по клинична хематология със своите материално-техническа база, висок професионализъм и научен потенциал на кадрите отговаря на изискванията за трето ниво на компетентност. Тя е водещо специализирано хематологично звено в национален мащаб.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност

Началници
Клиника по клинична хематология

Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм

Началник-клиника

Завършила Медицински университет - Пловдив като носител на националната награда „Златен Хипократ" за отличен успех през 1981 г.

Признати специалности по: „Вътрешни болести" (1988), „Клинична хематология" (1991), „Медицинска онкология" (2011).

Доктор по медицина (1997).

През 2002 г. придобива научно звание „Доцент".

През 2013 придобива научно звание „Професор".

Магистър по икономика и здравен мениджмънт към Пловдивски  университет (по International Program Centre for Health and Health Economics, University of York, England), (2002 г).

Член на: European Нетatology Аssociation (ЕНА), Атеrican Society of Нетatology (АSН), Еиrореаn Society оf Меdical Оncology (ЕSМО), Атеrican Society оf Clinical Оnсоlоgу (АSСО), Balkan Union of Oncology.

Заместник-директор по диагностично-лечебната дейност - База 1, УМБАЛ „Свети Георги" - Пловдив (от 2009 г.).

Началник на Клиника по клинична хематология (2017г.)

Заместник-декан по научноизследователската дейност в Медицински факултет, Медицински университет - Пловдив.

Ръководител на Катедра по клинична онкология.

Главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност "Клинична хематология" към министъра на здравеопазването.

Aвтор на над 150 научни публикации в български и международни издания. Участва като научен консултант и член на редколегии на различни медицински издания.

Христина Георгиева

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра - общ профил" в Полувисш медицински колеж „Д-р Мара Малеева-Живкова“ през 1996 г.

Завършила специалност „Здравни грижи“ със степен бакалавър във Висш медицински университет - Пловдив, през 2002 г.

Завършила специалност „Психология" със степен магистър във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий" през 2005 г.

Придобита ОКС „Магистър“ по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“  във ФОЗ към МУ – София, 2019 г.

Екип

Доц. д-р Веселина Стефанова Горанова–Маринова, дм

Медицински университет – Пловдив (1999)

Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология, Европейска асоциация по хематология (EHA) и American Society of Hematology (ASH). Председател на миеломната група към научното дружество по хематология.


Д-р Емил Анков Спасов, дм

Медицински университет – Пловдив (1990)

Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология, Европейска асоциация по хематология (EHA) и American Society of Hematology (ASH). Председател на лимфомна група към научното дружество по хематология.


Д-р Катя Николова Сотирова

Медицински университет – Пловдив (1996)

Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.

Член на: Българско медицинско сдружение по клинична хематология, Европейска асоциация по хематология (EHA).


Д-р Пенчо Георгиев Георгиев, дм

Медицински университет – Пловдив (1999)

Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология, Българско медицинско дружество по клинична хематология, Европейска асоциация по хематология (EHA.


Д-р Мария Александрова Димитрова

Медицински университет – Пловдив (1987)

Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология,

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология, Европейска асоциация по хематология (EHA.


Д-р Катя Георгиева Сапунарова, дм

Медицински университет – Пловдив (1993)

Придобити клинични специалности: Детски болести, Клинична хематолигия

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология, Европейска асоциация по хематология (EHA.


Д-р Виктория Викторова Бабачева-Бахчеванова

Медицински университет – Пловдив (2007)

Придобити клинични специалности: Клинична хематология (2014)

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология, Европейска асоциация по хематология (EHA.


Д-р Васко Гръкланов, дм

Медицински университет – Пловдив (2008)

Придобити клинични специалности: Клинична хематология (2014)

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология, Европейска хематологична асоциация (EHA)


Д-р Христина Антонова Иванова

Медицински университет – Пловдив (2012)

Придобити клинични специалности: Клинична хематология (2019)

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология, Европейска хематологична асоциация (EHA)


Д-р Методи Христов Петров

Медицински университет – Пловдив (2014)

Придобити клинични специалности: Клинична хематология (2020)

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология, Европейска хематологична асоциация (EHA)

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по клинична хематология води началото си от 1968 г., когато към Трета клиника по вътрешни болести се обособява сектор по хематология с 18 легла. Първите хематолози, работили в сектора, са д-р Иван Балтов, д-р Василка Кирова, д-р Вакрил Вакрилов, д-р Кера Пенчева, д-р Иванка Христова, д-р Жанет Грудева-Попова, д-р Стефан Горанов. През месец декември 1989 г. звеното се структурира като самостоятелна клиника с 35 легла и ръководител проф. д-р Крум Атанасов, дмн (1989-1992 г.). По-късно началник-клиника са проф. д-р Иван Карастанев, дмн (1993-1996 г.); проф. д-р Истилиян Кърнолски, дмн (1997-2000 г.); проф. д-р Стефан Горанов, дмн (2001-2017 г.); а от 2017 г. началник на Клиниката по клинична хематология е проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов” 15А, блок 7, ет. 3.

Началник клиника – 032/602 481

Технически изпълнител – 032/602 596

Старши медицински специалист – 032/602 421

Дежурен консултант – 0882 270 714

Дежурен мед. специалист – 032/602 298

Приемен кабинет – 032/602 204; 0889 212 877

Звено за амбулаторни процедури – 0889 212 877

Център за вродени хемолитични анемии – 032/602 204; 0889 727 893

https://hematology-plovdiv.info/index.html

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Европейски проект подготвя органите, оказващи първа помощ, да използват иновативни технологии за управление на извънредни ситуации. Проектът RESPOND-A организира своята 4-та тренировъчна сесия в Пловдив през юни. Домакин на събитието...
Лекарите от Клиника по акушерство и гинекология към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив отстраниха огромен тумор от яйчника на 62-годишна жена. Рекордното образувание е с размери 55 см. и тежи...
Изключително прецизна ендоскопска операция за премахване на доброкачествен тумор (остеом), разположен във фронталния синус на носната кухина бе извършена в Интегралния център на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. Пациентът е...