Дейност

В клиниката се прилагат пълен обем дейности за диагностика, лечение, проследяване и регистрация на пациенти с доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания. Диагностиката на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи се осъществява чрез всички съвременни методи в колаборация с други диагностични структури на лечебното заведение: цитоморфологични изследвания на периферна кръв и костен мозък, имунофенотипизация, цитогенетичен и молекулярно-генетичен анализ, трепанобиопсия на костен мозък.

Клиниката разполага с приемно-консултативен блок, разположен в ДКЦ „Свети Георги”, и клиничен стационар.

Приемно-консултативният блок се състои от:

  • Приемен кабинет;
  • Регионален център за вродени коагулопатии и хемолитични анемии с дневен стационар;
  • Кабинет за диспансеризация на пациентите със заболявания на кръвта и кръвотворните органи;
  • Дневен стационар за пациенти с онкохематологични заболявания с манипулационна.

 

Стационарният блок включва:

  • Клиничен стационар с 51 легла;
  • Звено за стволовоклетъчна трансплантация с 4 бокса (вкл. лабораторен блок за събиране, съхраняване и преливане на хемопоетични стволови клетки).

 

Лечението се провежда с конвенционални или високодозови режими за химиотерапия, таргетна и имунотерапия, вливане на биопродукти, растежни фактори и др. От 2015 г. в Клиниката по клинична хематология е открито звено за автоложна стволовоклетъчна трансплантация. Към клиниката функционира Клинична комисия по хематология, която осъществява оценка на пациентите със злокачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи по отношение на окончателната диагноза, прогностична група и терапевтична стратегия.

В клиниката се извършва активна научноизследователска дейност по следните научни направления: заболявания на плазмоцитната редица; генетични маркери с диагностично и прогностично значение при хронични миелопролиферативни заболявания; прогностични модели при Ходжкинови и Неходжкинови лимфоми.

Клиниката е база за провеждане на международни клинични изпитвания, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Клиниката по клинична хематология е клинична база за обучение по клинична хематология на студенти по специалност медицина, фармация, медицинска сестра, акушерка. Обучението се извършва на български и английски език.

В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари по клинична хематология, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор” по същата специалност.

Клиниката по клинична хематология със своите материално-техническа база, висок професионализъм и научен потенциал на кадрите отговаря на изискванията за трето ниво на компетентност. Тя е водещо специализирано хематологично звено в национален мащаб.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност

Началници
Проф. д-р Жанет Грудева-Попова

Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм

Началник-клиника

Завършила специалност "Медицина" в Медицински университет - Пловдив като носител на националната награда „Златен Хипократ" за отличен успех, през 1981 г.

Признати специалности по: „Вътрешни болести" (1988), „Клинична хематология" (1991), „Медицинска онкология" (2011).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (1997).

През 2002 г. придобива научно звание „Доцент".

През 2013 придобива научно звание „Професор".

Заместник-директор по диагностично-лечебната дейност - База 1, УМБАЛ „Свети Георги" - Пловдив (от 2009 г.).

Началник на Клиника по клинична хематология (от 2017 г.)

Заместник-декан по научноизследователската дейност в Медицински факултет, Медицински университет - Пловдив.

Ръководител на Катедра по клинична онкология.

Главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност "Клинична хематология" към министъра на здравеопазването.

Допълнителни квалификации:

Магистър по икономика и здравен мениджмънт към Пловдивски  университет (по International Program Centre for Health and Health Economics, University of York, England), (2002 г).

Член на: European Нетatology Аssociation (ЕНА); Атеrican Society of Нетatology (АSН); Еиrореаn Society оf Меdical Оncology (ЕSМО); Атеrican Society оf Clinical Оnсоlоgу (АSСО); Balkan Union of Oncology.

Aвтор на над 150 научни публикации в български и международни издания. Участва като научен консултант и член на редколегии на различни медицински издания.

placeholder

Христина Георгиева

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра - общ профил" в Полувисш медицински колеж „Д-р Мара Малеева-Живкова“, през 1996 г.

Завършила специалност „Здравни грижи“ със степен "бакалавър" във Висш медицински университет - Пловдив, през 2002 г.

Завършила специалност „Психология" със степен "магистър" във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий" през 2005 г.

Придобита ОКС „Магистър“ по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“  във ФОЗ към МУ – София, 2019 г.

Екип

Проф. д-р Веселина Горанова–Маринова, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1999 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Клинична хематология”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”

Придобива научно звание “Доцент”.

През 2022 г. придобива научно звание “Професор”

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология; Европейска асоциация по хематология (EHA); American Society of Hematology (ASH). Председател на миеломната група към научното дружество по хематология.


Доц. д-р Емил Спасов, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1990 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Клинична хематология”.

Придобива научно звание „Доцент”.

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология; Европейска асоциация по хематология (EHA); American Society of Hematology (ASH).


Д-р Катя Сотирова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1996 г.

Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.

Член на: Българско медицинско сдружение по клинична хематология, Европейска асоциация по хематология (EHA).


Д-р Пенчо Георгиев, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1999 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Клинична хематология”.

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология; Българско медицинско дружество по клинична хематология’ Европейска асоциация по хематология (EHA).


Д-р Мария Димитрова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1987 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Клинична хематология”.

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология; Европейска асоциация по хематология (EHA).


Д-р Катя Сапунарова, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1993 г.

Придобити клинични специалности: “Детски болести”; “Клинична хематолигия”.

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология; Европейска асоциация по хематология (EHA).


Д-р Виктория Бабачева-Бахчеванова

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2007 г.

Придобити клинични специалности: “Клинична хематология” (2014 г.)

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология; Европейска асоциация по хематология (EHA).


Д-р Васко Гръкланов, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2008 г.

Придобити клинични специалности: “Клинична хематология” (2014 г.)

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология, Европейска хематологична асоциация (EHA).


Д-р Христина Иванова

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2012 г.

Придобити клинични специалности: “Клинична хематология” (2019 г.)

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология; Европейска хематологична асоциация (EHA).


Д-р Методи Петров

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2014 г.

Придобити клинични специалности: “Клинична хематология” (2020)

Член на: Българско медицинско сдружение по хематология; Европейска хематологична асоциация (EHA).


Д-р Янко Янков

Придобити клинични специалности: “Транфузионна хематология”


Д-р Ивана Кацарска

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по клинична хематология води началото си от 1968 г., когато към Трета клиника по вътрешни болести се обособява сектор по хематология с 18 легла. Първите хематолози, работили в сектора, са д-р Иван Балтов, д-р Василка Кирова, д-р Вакрил Вакрилов, д-р Кера Пенчева, д-р Иванка Христова, д-р Жанет Грудева-Попова, д-р Стефан Горанов. През месец декември 1989 г. звеното се структурира като самостоятелна клиника с 35 легла и ръководител проф. д-р Крум Атанасов, дмн (1989-1992 г.). По-късно началник-клиника са проф. д-р Иван Карастанев, дмн (1993-1996 г.); проф. д-р Истилиян Кърнолски, дмн (1997-2000 г.); проф. д-р Стефан Горанов, дмн (2001-2017 г.); а от 2017 г. началник на Клиниката по клинична хематология е проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов” 15А, блок 7, ет. 3.

Началник клиника – 032/602 481

Технически изпълнител – 032/602 596

Старши медицински специалист – 032/602 421

Дежурен консултант – 0882 270 714

Дежурен мед. специалист – 032/602 298

Приемен кабинет – 032/602 204; 0889 212 877

Звено за амбулаторни процедури – 0889 212 877

Център за вродени хемолитични анемии – 032/602 204; 0889 727 893

https://hematology-plovdiv.info/index.html

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

  Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение на специализирани инструменти, необходими за операциите на малките пациенти с лицеви аномалии....
Най-голямата болница у нас УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив увеличи заплатите на своите служители от 1 април. Това стана чрез анекс към Колективния трудов договор (КТД). От ръководството подчертаха,...
Клиниката по нервни болести към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив бе удостоена със сертификат “Diamond Status” за високите си постижения в лечението на пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. Това...