Дейност

В Клиниката по неврохирургия се извършват следните оперативни интервенции:

При черепно-мозъчни травми: импресионни фрактури, евакуация на епидурални, субдурални, интрацеребрални, интравентрикуларни хематоми. Поставяне на дренаж за измерване на интракраниалното налягане. Екстирпация на чужди тела, проектили при огнестрелни рани.

При гръбначни травми:

– При травми на шиен гръбнак: Преден  и заден  оперативен достъп до гръбначния стълб с предна и задна фузия и стабилизация при шийни травми и травми в кранио- спиналната област и високи шийни травми.

– При травми в торакална и лумбална област: ламинектомия, ревизия на гръбначния мозък или на кауда еквина с последваща задна стабилизация с транспедикуларна фиксация и фузионни техники; вертебропластика при  компресионни фрактури

Планови хирургични намеси при почти всички неврохирургични заболявания:

– хирургия на вродените заболявания на нервната система – хидроцефалия, менингоцеле и  спина бифида, краниостенози , малформация на Chiari и др. малформации;  благодарение на сътрудничеството  с водещи френски специалисти  е създаден  единствения у нас Център за краниофациална хирургия с интервенции върху изключително тежки краниофациални малформации  и като е създаден единствения по рода си регистър за такива аномалии.

– невроонкология – тумори на главния и гръбначен мозък и стълб; премахване под оперативен микроскоп и невронавигация на астроцитоми ,менингеоми, хипофизарни и параселарни тумори, вентрикулни тумори, акустикус шваноми, тумори в орбитата  и метастази на мозъка и на гръбначния стълб и мозък.

– мозъчно-съдови заболявания- аневризми, съдови малформации, хеморагични инсулти.

– дегенеративни  заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък : дискови хернии с минимално инвазивен достъп, спинална стеноза, включително многоетажна  с  широка декомпресия и  последваща стабилизация, спондилолистези и други деформации;  вертебро пластика при остепоротични фрактури. Клиниката по неврохирургия притежава пионерен опит в предните декомпресивно –стабилизиращи операции на шийния гръбнак  дегенеративни заболявания. Изключителен е опитът и квалификацията на кадрите в клиниката по отношение на всички  дегенеративни заболявания на гръбнака, поради което тези заболявания са приоритетно направление на клиниката.

– Оперативно лечение на болката  и операции на нервни плексуси и на периферни нерви: при тригеминилана невралгия, травми на периферни нерви и плексуси: микрохирургична ревизия, неврорафия ексцизия на невроми.

Клиниката по неврохирургия работи по всички неврохирургични пътеки в съответствие на ІІІ ниво на стандарта по неврохирургия.

Клиниката по неврохирургия е единствена неврохирургична клиника за град Пловдив, Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Хасковска и Кърджалийска област.

Планово се извършват прегледи на болни  от 8:00 до 13:00 часа всеки работен ден, а в останалото време от дежурния лекар на клиниката при спешни и неотложни състояния. Преглеждат се болни насочени от всички лечебни звена на гореспоменатите области. За клиниките на УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив има отделен консултант, а консултациите в клиниките извън лечебното заведение и в градовете на всички обслужвани области – от консултант по линията на ЦСМП.

В операционния сектор има разкрити две операционни зали:

Първа операционна зала разполага с най-съвременен операционен неврохирургичен микроскоп  LEICA. Този микроскоп дава възможността да се практикуват всички миниивазивни и микрохиругични достъпи, като инжектирането на образа от магнитен резонанс в окуляра осигурява максимално функционално съхраняващ  ефект.

Залата е оборудвана с ново поколение ултразвуков аспиратор с възможност за  екстирпация на трудно достъпи и трудни за отстраняване лезии в мозъка с минимална травма за околните мозъчни структури и със снижен до минимум риск от функционални увреди, заедно с  ултразвуков нож с широко приложение в спиналната хирургия, където прави костнорежещата част на интервенцията по-бърза и по-щадяща и съответно по-малко рискова.

Съвсем наскоро беше доставен ново поколение апарат за интраоперативен ултразвуков контрол, позволяващ интраоператвино образно изобразяване и насочване  към тумори и други мозъчни заболявания.

Налице е и оборудване с високоскоростна моторна костнорежеща система с краниотоми за бързо и щадящо извършване на всички краниотомии, както и с накрайници за щадяща и ефективна работа върху костни структури ,както на главата така и на гръбнака.

От 2021 г. клиниката разполага с нова рентгенова уредба – С-рамо “Radius R9“, което прави залата напълно подходяща и за целия аспект на спинална хирургия.

Втора операционна зала е обзаведена за рутинни  неврохирургични оперативни интервенции  и пригодена за спинална хирургия. Тази зала също има специална маса, пригодена за неврохирургични интервенции, анестезиологичен апарат и биполярен коагулатор.

Налице е операционен микроскоп,  с достатъчен обхват  на позиции за осветяване за рутинни неврохирургични операции.  Залата разполага и с рентгенова уредба с ЕОП – С рамо и екран за контрол използвани ежедневно в спиналната хирургия.

Операционния блок е снабден с пълен набор от инструменти за рутинни неврохирургични интервенции, инструментариум за спинална хирургия, както и с микронабор за микроневрохирургия, включително автоматични мозъчни екартьори. На разположение в операционните на неврохирургия има съвременна инструментация за стабилизация на гръбнака при травми, туморни и дегенеративни заболявания.

Същевременно при необходимост се използва операционната зала на Интегралния център. Съществуващата система за невронавигация е важна съвременна предпоставка за висока прецизност в мозъчните операции използвана успоредно със съвременно поколение  операционен микроскоп.   Благодарение на  наличието на  рентгенов  апарат –  О-рамо  залата ни предоставя възможности за навигарана  спинална хирургия, където опитът ни е пионерен  за страната. Тази нова технология дава възможност за изключителна прецизност при извършването на всички спинални стабилизации, като намалява риска при тези интервенции  и значително намалява рентгеновото облъчване.

Началници
Проф. д-р Христо Желязков, дм

Проф. д-р Христо Желязков, дм

Началник-клиника

Завършил „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1981 г.

Продобити клинични специалности: „Неврохирургия" (1989 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (1993 г.).

През 2013 г. придобива научно звание „Доцент".

През 2017 г. придобива научно звание „Професор".

Координатор на Центъра по краниофациална хирургия към УМБАЛ „Свети Георги" - Пловдив.

Таня Лазарова

Таня Лазарова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Здравни грижи" през 1994 г.

През 2008 г. завършва специалност „Здравен мениджмънт" със степен "магистър".

През 2011 г. завършва специалност „Управление на здравни грижи" със степен "магистър".

Екип

Проф. д-р Борислав Китов, дм

Продобити клинични специалности: „Неврохирургия”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Проф. Китов е бивш началник на клиниката. Дългогодишен ръководител на Катедрата по неврохирургия към Медицински университет – Пловдив . От 1994 до 2009 година е депутат в народното събрание на Република България, където два мандата е зам. председател и председател на Здравната комисия. Проф. Китов има над 150 научни публикации и издадени учебник и атлас поневрохурургия на български и английски език.

Член на българското, европейското и световното дружество по неврохирургия и на Световното франкофонско неврохирургично дружество.


Доц. д-р Иво Инков Кехайов, дм

Продобити клинични специалности: „Неврохирургия”(2010 г.);

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (2013 г.)

През 2017 г. придобива научно звание „Доцент”.

Преминал е специализации в Австрия , Япония и Франция. Има над 100 научни публикации.

Член на българското, европейското и световното дружество по неврохирургия.


Д-р Атанас Николов Даварски, дм

Придобита клинична специалност: „Неврохирургия“ (2010 г.)

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (2013 г.)

Има над 30 научни публикации.

Член на българското, европейското и световното дружество по неврохирургия.


Д-р Борислав Михайлов Калнев

Завършил медицина във ВМИ – Пловдив през 1985 г.

Придобита клинична специалност: „Неврохирургия“ (1993 г.)

Има специализации в Австрия, Холандия и Сърбия в областта на спиналната хирурургия.

Член на Българското и европейското дружество по неврохирургия.


Д-р Анета Симеонова Петкова, дм

Завършила специалност “Медицина” във ВМИ – Пловдив през 1990 г.

Придобити клинични специалности: „Неврохирургия“ (1998 г.)

Придобива ОНС „Доктор по медицина“ (2019 г.)

Допълнителни квалификации: Завършил специалност „Здравен мениджмънт“ със степен “магистър” през 2009 г.

Член на българското и европейското дружество по неврохирургия.


Д-р Георги Борисов Божилов

Завършил специалност “Медицина” във ВМИ – Пловдив през 1993 г.

Придобити клинични специалности: „Неврохирургия“ (2000 г.)

Член на българското и европейското дружество по неврохирургия.


Д-р Димчо Стоев Стоев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински унииверситет – Пловдив през 1998 г.

Придобити клинични специалности: „Неврохирургия“ (2005 г.)


Д-р Михаил Бориславов Калнев

Придобити клинични специалности: „Неврохирургия“


Д-р Мария Атанасова Гичева

Придобити клинични специалности: „Неврохирургия“


Д-р Полина Мирославова Ангелова

Лекар-специализант


Д-р Мирослав Наумов

Лекар-специализант


Д-р Иван Гандев

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Отделението по неврохирургия в град Пловдив е разкрито в рамките на създадената през 1946 г. Катедра по невропсихиатрия към Пловдивския държавен университет с ръководител  проф. д-р Кирил Чолаков. Неврохирургичното отделение се създава с 6 легла и от тогава до 1965 г. се оглавява от доц. д-р Янко Намичев.

През 1953 г. се обособява самостоятелна Катедра по нервни болести и неврохирургия с ръководител проф. д-р Трайчо Запрянов, който я оглавява до 1965 г.

През 1965 г. отделението прераства в Клиника по неврохирургия с ръководител доц. д-р Димитър Китов. През 1974 г. доц. Китов е хабилитиран като професор /в състава на Катедрата по неврология и неврохирургия/. Новосъздадената клиника се разполага на третия етаж на Невропсихиатричния блок на държавната болница. През следващите години в клиниката са назначени 10 лекари.

След пенсионирането на проф. д-р Димитър Китов през 1985 г. клиниката се оглавява от доц. д-р Симеон Петков, дм.

През 1987 г. клиниката е преместена на 12 етаж на новопостроения хирургически блок и е разгърната на 75 легла. Две години по-късно е създаден операционен блок. В този период клиниката е щатно осигурена и значително по-добре оборудвана. През 1997 г. леглата на клиниката са съкратени на 50, при което тя отстъпва част от етажа.

До 1993 г. клиниката се оглавява последователно и от доц. д-р Симеон Петков и доц. д-р Георги Нешев. През 1994-1995 г. клиниката се ръководи от доц. д-р Борислав Китов.

От 1995 г. до смъртта си през 2010 г. началник на клиниката е доц. д-р Янко Кумчев.

От 2010 г. до момента Клиниката по неврохирургия се ръководи от проф. д-р Христо Желязков. За годините на съществуването си клиниката и катедрата е дала над 30 лекари специалисти по неврохирургия, от които трима професори, четири доценти и единадесет с образователната и научна степен „Доктор”.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 12, бул. „Пещерско шосе“ 66.

Началник клиника – 032/602–955;

Канцелария – 032/602–339;

Мъжко отделение – 032/602–733;

Женско отделение – 032/602-011.

Лекарски кабинети – 032/602-619; 032/502-905; 032/602-624

Дежурен телефон – 0882 270732

е-mail: nhplovdiv@gmail.com

Новини

Откриха реновираната и подобрена Клиника по кардиология към най-голямата болница УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. На официалната церемония по освещаването присъстваха изпълнителният директор на университетската болница проф. д-р Карен...
Върховният административен съд потвърди окончателно решението на Административен съд Пловдив в полза на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, отхвърляйки жалбата на Националната здравноосигурителна каса. Припомняме, че повод за делото...
Отделението по фтизиатрия към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив организира безплатни прегледи по повод Световния ден за борба туберкулозата. Отворените врати за информираност и профилактика стартират от днес до...