Дейност

Клиниката изпълнява лечебно-диагностична дейност от трето ниво на компетентност съгласно Медицински стандарт по „Педиатрия“. В структурата на клиниката влизат:

 • Интензивно отделение с 6 легла. В него се извършва съвременна интензивна терапия на пациенти от клиниката или преведени от други болници с животозаплашващи състояния – кома, остри отравяния, епилептичен статус, тежка дихателна, сърдечна, чернодробна и бъбречна недостатъчност и др. Осигурен е и анестезиолог за планови и спешни манипулации и образни изследвания.
 • Звено „Пулмология и алергология“ с 20 легла. В него се провежда адекватно лечение на деца с пневмония, бронхиална астма и други инфекциозни, алергични и вродени заболявания на дихателната система, които подлежат на болнично лечение.

 

Към звеното функционира и център за лечение на болни с муковисцидоза. Проследяват се и деца с хронична пневмония и тежки респираторни алергози.

 • Звено „Детска онкохематология“ с 28 легла. В него се провежда конвенционална химиотерапия при злокачествените хемопатии и солидни тумори, съобразена с европейските стандарти. Функционират мултидисциплинарни екипи за комплексни грижи при вродени анемии и коагулопати. Провежда се съвременно диагностично уточняване и заместително лечение при първични имунни дефицити.

 

Към звеното функционират и трансфузионен център за болни с хронични хемолитични анемии с 4 легла за краткосрочен престой , както и център за диспансеризация на деца с онкохематологични заболявания. Звеното е референтен център за страната на флоуцитометрично проследяване за минимална резидуална болест при остра лимфобластна левкемия при деца.

 • Звено „Детска неврология“ с 14 легла. Провежда се лечение и диагностика на всички неврологични заболявания в детска възраст- епилепсия, централни и периферни парези, нарушения в равновесието и други. Извършва се етиологично уточняване на детска церебрална парализа, вродени аномалии, изоставане в нервно-психическото развитие, интелектуален дефицит, аутизъм и други вродени и придобити заболявания, засягащи нервната система. Към звеното функционират кабинети по електроенцефалография, по електромиография,евокирани потенциали и по мозъчна ехография. То е водещ център за страната е по отношение отклонения в нервно-психическото развитие.
 • Звено „Ранна интердисциплинарна рехабилитация на нарушения в развитието и за промоция на менталното здраве в ранна детска възраст“ с 3 легла. Извършва се комплексна диагностика на деца с ДЦП и други моторни, речеви и поведенчески нарушения. Провежда се кинезитерапия по Войта.
 • Звено „детска ендокринология“ с 9 легла. Извършва модерно лечение и диагностика на деца с диабет, затлъстяване, заболявания на щитовидната и другите жлези с вътрешна секреция, на нарушения в растежа и половото развитие. Звеното е снабдено с апарат за 24-часово мониториране на нивото на кръвната захар. Провежда се ехографска диагностика на щитовидната жлеза. Към звеното е изграден и център за обучение на болни с диабет.
 • Звено „Детска гастроентерология и детска нефрология“ с 15 легла. Извършва съвременна диагностика и терапия на уроинфекции, гломерулонефрити, нефротичен синдром и други инфекциозни, вродени и имунни заболявания на отделителната система, както и на гастрити, дуоденити, язви, колити, хепатити и други заболявания на храносмилателната система в детска възраст. Освен това тук се диагностицират и лекуват и новородени с удължена жълтеница, хипотрофия, повръщане или хронична диария. Към звеното има кабинет по коремна ехография и кабинет по горна и долна гастроинтестинална ендоскопия.
 • Звено „Кардиология и ревматология“ с 9 легла. Тук се изследват и лекуват деца с вродени сърдечни малформации, придобити заболявания на сърцето, ритъмни и проводни нарушения на сърцето, артрити и други вродени и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат. Към звеното съществува кабинет по електрокардиография и по ехокардиография. Извършва се и 24-часово мониториране на ЕКГ и артериално налягане.

 

Други структури:

 • Кабинет по психология – извърша се диагностика и психологическа терапия с деца с когнитивни, емоционални и поведенчески нарушения;
 • Консултативен кабинет по хранене – специалист по хранене и диететика оценява хранителния статус, дава препоръки за хранене и проследява ефекта.
 • Детска кухня – осигурява диетично лечение на хоспитализираните деца.

 

Клиниката е в непосредствена близост до звено „Педиатрия“ на Отделение по спешна медицина и до Отделението по образна диагностика за деца на УМБАЛ „Св. Георги“.

Клиниката по педиатрия работи по всички педиатрични клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури съгласно Националния рамков договор с РЗОК. В клиниката се хоспитализират около 4500 деца. Общия брой хоспитализации е около 5500 годишно.

Специфични дейности – извършват се специализираните центрове и звена:

 • Трансфузионен център за болни с хронични хемолитични анемии;
 • Център за диспансеризация на деца с онкохематологични заболявания;
 • Диабетен център;
 • Център за лечение на деца с муковисцидоза;
 • Звено за интердисциплинарна диагностика и рехабилитация на нарушенията в нервно-психическото развитие.

 

Клиниката няма договор с РЗОК за амбулаторна дейност. В клиниката не се извършват планови амбулаторни прегледи. Такива могат да се провеждат по изключение и само след предварителна уговорка и заплащане съгласно ценоразписа на УМБАЛ „Св. Георги“.

Клиниката е носител на наградата на Българска педиатрична асоциация „Педиатрична клиника на годината“ за 2019г заради на високото качество на лечебната дейност.

Легловата база на Клиника по педиатрия е  108 легла (98 стандартни, 6 интензивни и 4 легла за краткосрочен престой)

Клиниката по педиатрия разполага денонощно с дежурен персонал от поне един специалист по педиатрия още двама други лекари и поне по една медицинска сестра на звено. Денонощно на разположение е републикански консултант – професор или доцент, както и детски кардиолог, извършващ ехокардиография.

Клиниката е оборудвана с всичко необходимо за изпълнение на лечебно-диагностичната дейност по педиатрия и всички педиатрични профилни специалности:

 • Интензивно отделение е обзаведено с апарати за изкуствено дишане, дефибрилатор, монитори за следене на виталните функции, ЕЕГ, капнография, перфузори, инфузионни помпи, кувьози, апарат за фототерапия, подвижен рентгенов апарат и др. Разполага с модерна фототерапевтична система, приложима при неонатални жълтеници.
 • Звеното по детска пулмология разполага с апарат за измерване на външното дишане, апарати за подпомагане на кашлицата, апарати за инхалационна терапия.
 • Звеното по детска онкохематология е обзаведено с модерни микроскопи, мултифункционален ехограф, включително за изследване на стави и лимфни възли, цитоспин центрофуга. На разположение е модерна и надеждна цитологична и биохимична лаборатория, както и два флоуцитометъра. Болничните легла са оборудвани с перфузори, инфузомати и монитори. В звеното се поставят Hickmann- и порт-катетри.
 • Звеното по детска неврология има пълен набор диагностични средства – висококачествен видео-електроенцефалограф, апарати за електромиография и евокирани потенциали, ехоенцефалограф за образна и доплерова диагностика, апарат видео ЕЕГ мониториране. Отделението разполага психолог за изследване на когнитивни функции, емоционални и поведенчески нарушения. То има достъп до модерна генетична и метаболитна диагностика.
 • Звеното по детска ендокринология разполага с апарат за постоянно измерване на кръвната захар, ехограф за коремни органи и щитовидна жлеза, достъп до надеждна биохимична лаборатория и образна диагностика.
 • Звеното по детска гастроентерология е оборудвано с модерни апарати за фиброгастроскопия и колоноскопия, апарат за анестезия, ехограф от най-висок клас.
 • Звеното по детска кардиология разполага с надежден ехокардиограф, ЕКГ апарати, холтер-апарати за електрокардиограма и измерване на артериално налягане.
 • Клиниката е богато компютъризирана и разполага с електронен архив от 1995 г.
Началници
проф. Мария Спасова

Проф. д-р Мария Спасова, дм

Началник-клиника

Завършила специалност "Медицина" в Медицински университет - Пловдив.

Придобити клинични специалности: "Педиатрия"; "Детска клинична хематология и онкология".

Придобива ОНС „Доктор по медицина“.

Придобива научно звание „Доцент“.

Придобива научно звание "Професор".

Калина Йочкова

Калина Йочкова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Акушерка в Медицински колеж - Пловдив, през 1998 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив, през 2009 г.

Екип

Детска пулмология и алергология

Д-р Костадин И. Кетев – Началник на звеното

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска пневмология и фтизиатрия”.

Член на: Българска педиатрична асоциация


Проф. д-р Мирослава Бошева, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Придобива научно завние “Професор”.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска пневмология и фтизиатрия”.

Ръководител на Катедрата по педиатрия медицинска генетика към МУ – Пловдив.

Член на: Българска педиатрична асоциация: Редколегията на списание „Наука пулмология“.


Д-р Иванка Каравеликова

Лекар-специализант


Детска онкохематология

 

Проф. д-р Мария И. Спасова, дм, – Началник на звеното

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска клинична хематология и онкология”.

Придобива ОНС „Доктор по медицина“.

Придобива научно звание „Доцент“.

Придобива научно звание “Професор”

През 2022 г. придобива научно звание “Професор”.

Допълнителни кваификации: Завършва специалност “Здравен мениджмънт” със степен “магистър” в Медицински университет – Пловдив.

Член на: Българска педиатрична асоциация: Българско дружество по детска онкохематология; SIOPE; Европейска хематологична асоциация; Българска асоциация по клинична хематология.


Проф. д-р Искра Русева Христозова, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска клинична хематология и онкология”

Придобива ОНС „Доктор по медицина“.

Придобива научно звание „Професор“.

Член на: Българска педиатрична асоциация; Българско дружество по детска онкохематология; SIOPE.


Доц. д-р Хасан А. Бурнусузов, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Клинична имунология”.

Придобива ОНС „Доктор по медицина“

Придобива научно звание „Доцент“ през 2023 г.

Член на: Българска педиатрична асоциация; Българско дружество по детска онкохематология; Българска асоциация по клинична имунология; I-BFM FLOW ALL MRD Network; Българско медицинско сдружение  по хематология.


Д-р Ангелина А. Стоянова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Клинична хематология”.

Член на: Българска педиатрична асоциация; Дружество по хематология и трансфузионна хематология; Българско дружество по детска онкохаматология; SIOPE; TIF; GOPH.

Основател на съвременното онкохематологично звено на клиниката.


Д-р Лилия Р. Иванова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет- Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска клинична хематология”

Член на: Българска педиатрична асоциация.


Д-р Неофит Ю. Спасов, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”.

Лекар-специализант по “Детска клинична хематология и онкология”.

Придобива ОНС „Доктор по медицина“

Член на: Българска педиатрична асоциация; Българско дружество по детска онкохематология.


Детска неврология

 

Проф. д-р Илиана Х. Пачева, дм – Началник на звеното

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобива ОНС „Доктор по медицина“.

Придобива научно звание „Доцент“

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска неврология”.

Член на: Българска педиатрична асоциация; Дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието; Европейско дружество по детска неврология; Международното дружество по главоболие; Член на редакционна колегия на Jonrnal of Antism and Epilepsy.


Доц. д-р Маргарита В. Панова, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобива ОНС „Доктор по медицина“.

Придобива научно звание „Доцент“

Придобива научно звание „Професор“

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска неврология”.

Член на: Българска педиатрична асоциация, Дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, Европейско дружество по детска неврология


Д-р Иглика Г. Соткова-Иванова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Детска неврология”.

Член на: Българска педиатрична асоциация; Дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието; Европейско дружество по детска неврология.


Елена А. Тимова – психолог

Завършила специалност “Приложна психология” със степен “магистър” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Следдипломна квалификация по клинична невропсихология и детска клинична психология.


Звено “Ранна интердисциплинарна рехабилитация на нарушения в развитието и за промоция на менталното здраве в ранна детска възраст“

Проф. д-р Иван Иванов, дм
Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1987 г.
Придобити клинични специалности: „Детски болести” (1993 г.); „Детска неврология“ (2005 г.).
Придобива ОНС „Доктор по медицина” (1999 г.).
През 2006 г. придобива научно звание „Доцент”.
През 2011 г. придобива научно звание „Професор”.
Допълнителни квалификации:
Член на Българската педиатрична асоциация; Българското дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието; Българското дружество по сомнология; Българското дружество по невромускулни заболявания; Международната лига срещу епилепсията и Европейското дружество по детска неврология.
Републикански консултант по педиатрия от 2006 г.


Доц. д-р Ина Е. Генева, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска неврология”.

Придобива ОНС „Доктор по медицина“.

Придобива научно звание „Доцент“

Член на: Българска педиатрична асоциация; Дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието; Асоциация по електромиография и евокирани потенциали; Европейско дружество по детска неврология.


Д-р Ралица В. Йорданова-Козарева, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобива ОНС „Доктор по медицина“.

Придобити клинични специалности: “Детска неврология”; “Педиатрия”.

Член на: Българска педиатрична асоциация; Дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието; Европейско дружество по детска неврология.


Д-р Катерина Габерова

Придобити клинични специалности: “Детска неврология”.


Светлана Д. Кръстановакинезитерапевт

Завършила специалност “Кинезитерапия” със степен “бакалъвр” в Национална спортна академия;

Завършила специалност “Медицинска физкултура” със степен “магистър” в медицинска физкултура;

Специалности: Бакалавър по кинезитерапия от НСА; Магистратура по медицинска физкултура в ИСУЛ – София;

Следдипломна квалификация по Войта терапия в Интернационална академия за развитие и рехабилитация в университета „Людвиг Максимилиан”, Мюнхен.


 

Д-р Даниела Чечева

Лекар-специализант


Детска ендокринология

 

Д-р Цветелина А. Цветанова – Началник на звено

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска ендокринология”.

Член на: Българската педиатрична асоциация; Българското сдружение на детските ендокринолози.


Д-р Елена В. Василева-Калинчева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска ендокринология”.

Член на: Българската педиатрична асоциация; Българското сдружение на детските ендокринолози.


Детска гастроентерология и детска нефрология

 

Доц. д-р Иван В. Янков, дм – Началник на звено

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Признати клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска гастроентерология”.

Придобива ОНС „Доктор по меицина“.

Член на: Българската педиатрична асоциация; Българско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене; Bul SPEGH.


Д-р Петя П. Маркова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Признати клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска нефрология”.

Член на: Българската педиатрична асоциация; ESPN-Международна асоциация по детска нефрология.


Детска кардиология и ревматология

 

Д-р Любов А. Чочкова-Букова – Началник на звеното

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска ревмокардиология”.

Член на: Българската педиатрична асоциация; Българско кардиологично дружество; Работна група по детска кардиология; Работна група по неинвазивна диагностика в кардиологията;  PRINTO


Д-р Надежда Г. Джелепова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска кардиология”.

Член на: Българската педиатрична асоциация


Д-р Анастасия И. Шишманова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска ревматология”.

Член на: Българската педиатрична асоциация; Българското дружество по ревматология.


Д-р Кръстина Х. Стефанова-Кели

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска ревматология”.

Член на: Българската педиатрична асоциация; PRINTO.


Д-р Атанас Ст. Керезов

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска кардиология”.

Член на: Българската педиатрична асоциация.


Д-р Съдика Али-Бурнусузова

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”

Лекар-специализант


Д-р Елиф В. Салих

Лекар-специализант


Д-р Константина Бангиева

Лекар-специализант


Отделение по реанимация и интензивно лечение

 

д-р Иванка Н. Паскалева – Началник на звеното

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Токсикология”.

Член на: Българската педиатрична асоциация; Българско дружество по токсикология.


Д-р Иванка Илиева Алексиева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска ендокринология”;

Член на: Българската педиатрична асоциация; Българското сдружение на детските ендокринолози; Българското сдружение на детските ендокринолози.


Д-р Димитър Н. Чаталбашев

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Анестезиология и реанимация”.

Член на: Дружество на анестезиолозите в България.


Д-р Фани Кр. Гълъбова-Петрова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Детска неврология”. Лекар-специализант по педиатрия.

Член на: Българска педиатрична асоциация; Дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието; Европейско дружество по детска неврология.


Д-р Иванка  П. Каравеликова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности:  “Детска неврология”. Лекар-специализант по педиатрия.

Член на: Българска педиатрична асоциация.


Д-р Ралица П. Василева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Детска ревматология”

Член на: Българската педиатрична асоциация.


Д-р Георги С. Буков

Лекар-специализант


Д-р Октай Мехмед

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по педиатрия е създадена през 1946 г. от проф. Иван Андреев на базата на съществуващото от 1932 г. Детско отделение към Първостепенна държавна болница.

От създаването си тя е база и на Катедрата по педиатрия. При основаването й в нея са се лекували деца от новородени до 14-годишна възраст с общопедиатрична и инфекциозна патология.

През 50-те години на 20 век от нея се отделя Клиниката по инфекциозни болести, като основната причина е появата на стандарти за хигиенно-епидемиологична дейност при инфекциозните болести. През 80-те години се обособява Отделение по неонатология. От 1983 г. до 1987г. съществува Единно детско интензивно отделение, което успешно и ефикасно лекува новородени и по-големи деца. Впоследствие интензивното отделение за новородени става част от Клиниката по акушерство и гинекология. От 2000 г. част от структурата на клиниката е и Медико-генетичният център, който обаче отпада през 2014 г. след приемане на стандарта по медицинска генетика, според който тази специалност няма стационарна дейност.

Контакти и местоположение

Клиниката по педиатрия е ситуирана в База I на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД – Пловдив, на бул.”Васил Априлов” 15а.

Моля да ползвате посочените телефони само при спешни случаи или за записване за планова хоспитализация в съответното звено като за целта се обаждате след 13:00 ч.

 

Началник клиника: тел/ факс – 032/ 602-295

Секретарка: 032/ 602-247

Технически секретар: 032/602-586

Интензивно отделение: 032/ 602-255

Детска пулмология и алергология: 032/602-248

Детска неврология: 032/602-251

Детска онкохематология: 032/602-252

Детска ендокринология: 032/602-253

Детска кардиология: 032/602-513

Детска гастроентерология и нефрология: 032/602-542

Кабинети по ЕЕГ, ЕМГ, евокирани потенциали: 032/602-468

Кабинет по ехокардиография: 032/602-506

Психолог: 032/602-546

e-mail: klinikadetska@gmail.com

Новини

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение от Световната здравна организация. То се изразява в бързи тестове за диагностика на различни инфекции, като хепатит B, HIV, урогенетални инфекции, ентеровируси,...
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив участва в кампанията „Седмица на отворените врати” и организира безплатни прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза. Инициативата ще се проведе от 17 до...
С официална церемония и водосвет бе открита изцяло ремонтираната Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Обновяването е част от стратегическия план на ръководството за поетапна реновация...