Дейност

В Клиниката по психиатрия се извършва диагностична, лечебна, експертна, научноизследователска и учебна дейност в областта на психичните разстройства. В клиниката работят висококвалифицирани специалисти, като в структурата й се включват 65 легла, от които стационар с 35 легла (разделени на мъжки и женски сектор), дневен стационар с 30 места и Лаборатория по клинична психология.

Приоритетни за клиниката са пациенти с екзацербации на психотични и афективни разстройства, първични и диагностично сложни случаи, терапевтично резистентни състояния. Осъществява се психологична оценка и психологично консултиране. Провежда се комплексно и индивидуално лечение, като водеща е медикаментозната терапия.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Лекарите в клиниката участват в изготвянето на тройни и комплексни съдебно-психиатрични експертизи.

Като част от структурата на УМБАЛ „Свети Георги” в клиниката се предоставя възможност за извършване на широка гама лабораторни и образни изследвания, междуклинични консултации с различни медицински специалисти, психологична и социална помощ, спешна помощ.

От създаването си клиниката е база за обучение на студенти по медицина и дентална медицина, медицински сестри, рехабилитатори, специализанти по психиатрия. Обучението се извършва на български и английски език.

В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари по психиатрия, обучение на лекари, специализиращи психиатрия, а в последните години – и на лекари, специализиращи обща медицина.

Извършва се обучение за получаване на образователна и научна степен „Доктор” по психиатрия.

В клиниката се извършва активна научноизследователска дейност в областта на клиничната психиатрия и медицинската психология. Научните интереси на специалистите от клиниката са в областта на психотичните и афективните разстройства, хронобиологията, сексуалните разстройства, самоубийството, детската психиатрия и деменциите.

Клиниката е и база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия.

Началници
Доц. Д-р Стефан Попов, дм

Доц. д-р Стефан Попов, дм

Началник-клиника

Завършил специалност „Медицина“ в Медицинска академия - София, през 1979 г.

Придобити клинични специалности: „Неврология" (1982 г.); „Психиатрия" (1985 г.).

През 2015 г. придобива научно звание „Доцент".

Допълнителни квалификации:

Завършил специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2012 г.

Квалифициран преподавател в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, специализирал сексология в Карловия университет в гр. Прага.

Дипломиран преподавател по „Обща медицина“ в Медицински университет - град Манчестър. Притежава сертификат по добра клинична практика за клинични изследователи.

Член на: Европейската асоциация по сексология; Световната асоциация за клинични проучвания; Българската психиатрична асоциация; Българската асоциация по семейно планиране. Републикански консултант по психиатрия (от 2015 г.).

Мария Радева

Мария Радева

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра - общ профил в Полувисш медицински институт „Д-р Мара М. Живкова", през 1977 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи“ със степен "бакалавър" в Медицински колеж - Пловдив, през 2007 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи“ със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2009 г.

Завършила специалност „Консултативна психология“ със степен "магистър" в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, през 2011 г.

Член на: Българската психиатрична асоциация.

Екип

Д-р Иво Митрев

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Златослав Арабаджиев, дм

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.


Д-р Андриана Каканакова

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Младен Манатарков

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Тодор Атанасов

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Фани Гюлева

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Севдалина Караиванова

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Силвиа Стоева

Лекар-специализант


Д-р Петър Попов

Лекар-специализант


Д-р Анна Тодева-Раднева

Лекар-специализант


Д-р Мариян Топалов

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

На 31.01.1946 г. известният български общественик, философ и педагог д-р Кирил Чолаков е избран за извънреден професор и ръководител на Катедрата по неврология и психиатрия. През есента на 1946 г. в старата сграда на бившата вътрешна поликлиника проф. Чолаков обзавежда една стая за амбулаторни прегледи на болни с неврологични и психични заболявания. През 1947 г. се разкрива малка неврологична клиника със 17 легла.

През 1953 г. се обособяват две самостоятелни катедри – по неврология и по психиатрия. Първите 20 психиатрични легла са разкрити в един от павилионите за туберкулозно болни на бившата Държавна болница в подножието на Джендем тепе. Малко по късно – през месец септември 1953 г., се оформя база от 50 легла на първия етаж на днешната психиатрична клиника. По това време в клиниката от щатните лекарски длъжности пет са психиатрични, четири са неврологични и две – неврохирургични. Под ръководството на проф. Чолаков работят д-р Васил Йончев, д-р Тодор Ташев и д-р Азаря Джалдети, всички по-късно професори.

Огромна е заслугата на проф. Чолаков и за създаването на уникална библиотека, съдържаща стотици томове книги, включително такива от началото на XIX и XX век. Сред учениците на проф. Чолаков са и видни български психиатри като проф. Спасов, доц. Гълъбов, проф. Христозов, проф. Стоименов и доц. Бранков. Проф. Чолаков ръководи катедрата до своята кончина през 1963 г.

От края на 1965 г. в продължение на 22 години катедрата се оглавява от проф. д-р Тодор Ташев. От 1987 г. катедрата, която на този етап все още включва и Клиниката по психиатрия, се ръководи от проф. д-р Марин Роглев. През този период се основава Българската психиатрична асоциация и всички с ентусиазъм участват в годишните й конференции.

През 1997-1998 г. започва обучението на специализиращи общопрактикуващи лекари, като се оформя модул (психиатрия, психология и психотерапия).

Следващият ръководител на катедрата и началник на Клиниката по психиатрия е доц. д-р Ненко Машонов. Той я ръководи от края на 2001 г. до края на 2002 г. Доц. Машонов оставя забележителен акцент върху развитието на съдебната психиатрия, включително с многобройните си публикации.

От началото на 2003 г. до лятото на 2008 г. началник на клиниката е проф. д-р Надежда Маджирова, като през този период продължава активната дейност и развитие на клиничната структура в много клинико-диагностични направления: биологична психиатрия, медицинска психология, психотерапия, хронобиология, суицидология, сексология, детска психиатрия и психофармакология.

Проф. д-р Валентин Акабалиев е ръководител на клиниката от 2008 г. до 2018 г., като през този период се разширява легловата база. Завършена и обзаведена е пристройка с цел създаване на детско психиатрично отделение. От 2018 г. и към момента клиниката е под ръководството на доц. д-р Стефан Попов.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ “Свети Георги”, бул. “Васил Априлов“ 15 а,етаж 1 на блок №15.

Началник Клиника – 032/60-25-57;

Канцелария – 032/60-22-87;

Старши мед. специалист – 032/60-24-34;

Женски сектор – 032/60-23-08;

Мъжки сектор – 032/60-22-86.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...