Дейност

В Клиниката по психиатрия се извършва диагностична, лечебна, експертна, научноизследователска и учебна дейност в областта на психичните разстройства. В клиниката работят висококвалифицирани специалисти, като в структурата й се включват 65 легла, от които стационар с 35 легла (разделени на мъжки и женски сектор), дневен стационар с 30 места и Лаборатория по клинична психология.

Приоритетни за клиниката са пациенти с екзацербации на психотични и афективни разстройства, първични и диагностично сложни случаи, терапевтично резистентни състояния. Осъществява се психологична оценка и психологично консултиране. Провежда се комплексно и индивидуално лечение, като водеща е медикаментозната терапия.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Лекарите в клиниката участват в изготвянето на тройни и комплексни съдебно-психиатрични експертизи.

Като част от структурата на УМБАЛ „Свети Георги” в клиниката се предоставя възможност за извършване на широка гама лабораторни и образни изследвания, междуклинични консултации с различни медицински специалисти, психологична и социална помощ, спешна помощ.

От създаването си клиниката е база за обучение на студенти по медицина и дентална медицина, медицински сестри, рехабилитатори, специализанти по психиатрия. Обучението се извършва на български и английски език.

В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари по психиатрия, обучение на лекари, специализиращи психиатрия, а в последните години – и на лекари, специализиращи обща медицина.

Извършва се обучение за получаване на образователна и научна степен „Доктор” по психиатрия.

В клиниката се извършва активна научноизследователска дейност в областта на клиничната психиатрия и медицинската психология. Научните интереси на специалистите от клиниката са в областта на психотичните и афективните разстройства, хронобиологията, сексуалните разстройства, самоубийството, детската психиатрия и деменциите.

Клиниката е и база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия.

Началници
Доц. д-р Златослав Арабаджиев

Доц. д-р Златослав Арабаджиев, дм

Началник-клиника

Завършил „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 2005 г.

Продобити клинични специалности: „Психиатрия" (2013 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2014 г.).

През 2021 г. придобива научно звание „Доцент".

Завърщил специалност „Приложна психология“ образователно-квалификационна степен Магистър към Пловдиски университет „Паисий Хилендарски“ , през 2008 г.

През 2023 г. се сертифицира като позитивен психотерапевт към Дружеството по позитивна и транскултурална психотерапия България и WAPP, Wiesbaden Germany.

Допълнителни професионални квалификации по: „Интегративна сихотерапия“; „Психология и психотерапия на кризите“; „Сексологиа“; „Приложна психология и психотерапия“; „Детско-юношестка психотерапия“.

Професионалната му компетентност е свързана в областта на: биологичната психиатрия; психотерапията; хипнозата; сексология; кризи и кризисни интервенции; психотерпевтична работа с метафори и асоциации, концептуализация на клинични и психотерапевтични случаи.

Член на: Български лекарски съюз; Българска психиатрияна асоциация; Дружество по позитивна и транскултурална психотерапията - България; World Association of Positive and Transcultural Psychotherapy, Wiesbaden Germany.

placeholder

Теменужка Чавдарова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра“ в Медицински университет – Пловдив през 2011 година, с образователно-квалификационна степен Бакалавър, с грамота и златен медал за отличен успех.

Завършила специалност „Уравление на здравните грижи“  с професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика“ в Медицински университет – Пловдив през 2013 година

През 2018 година от БАПЗГ придобива първи сертификат за професионална квалификация за извършване на качествени здравни грижи.

Член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Екип

Доц. д-р Севдалина Кандиларова, дм

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Иво Митрев, дм

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Андриана Каканакова, дм

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Младен Мантарков, дм

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Тодор Атанасов

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Фани Гюлева

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Катерина Кирчева

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Силвия Стоева

Придобити клинични специалности: “Психиатрия”.


Д-р Петър Попов

Лекар-специализант


Д-р Анна Тодева-Раднева

Лекар-специализант


Д-р Мариян Тополов, дм

Лекар-специализант


Д-р Росица Паунова

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

На 31.01.1946 г. известният български общественик, философ и педагог д-р Кирил Чолаков е избран за извънреден професор и ръководител на Катедрата по неврология и психиатрия. През есента на 1946 г. в старата сграда на бившата вътрешна поликлиника проф. Чолаков обзавежда една стая за амбулаторни прегледи на болни с неврологични и психични заболявания. През 1947 г. се разкрива малка неврологична клиника със 17 легла.

През 1953 г. се обособяват две самостоятелни катедри – по неврология и по психиатрия. Първите 20 психиатрични легла са разкрити в един от павилионите за туберкулозно болни на бившата Държавна болница в подножието на Джендем тепе. Малко по късно – през месец септември 1953 г., се оформя база от 50 легла на първия етаж на днешната психиатрична клиника. По това време в клиниката от щатните лекарски длъжности пет са психиатрични, четири са неврологични и две – неврохирургични. Под ръководството на проф. Чолаков работят д-р Васил Йончев, д-р Тодор Ташев и д-р Азаря Джалдети, всички по-късно професори.

Огромна е заслугата на проф. Чолаков и за създаването на уникална библиотека, съдържаща стотици томове книги, включително такива от началото на XIX и XX век. Сред учениците на проф. Чолаков са и видни български психиатри като проф. Спасов, доц. Гълъбов, проф. Христозов, проф. Стоименов и доц. Бранков. Проф. Чолаков ръководи катедрата до своята кончина през 1963 г.

От края на 1965 г. в продължение на 22 години катедрата се оглавява от проф. д-р Тодор Ташев. От 1987 г. катедрата, която на този етап все още включва и Клиниката по психиатрия, се ръководи от проф. д-р Марин Роглев. През този период се основава Българската психиатрична асоциация и всички с ентусиазъм участват в годишните й конференции.

През 1997-1998 г. започва обучението на специализиращи общопрактикуващи лекари, като се оформя модул (психиатрия, психология и психотерапия).

Следващият ръководител на катедрата и началник на Клиниката по психиатрия е доц. д-р Ненко Машонов. Той я ръководи от края на 2001 г. до края на 2002 г. Доц. Машонов оставя забележителен акцент върху развитието на съдебната психиатрия, включително с многобройните си публикации.

От началото на 2003 г. до лятото на 2008 г. началник на клиниката е проф. д-р Надежда Маджирова, като през този период продължава активната дейност и развитие на клиничната структура в много клинико-диагностични направления: биологична психиатрия, медицинска психология, психотерапия, хронобиология, суицидология, сексология, детска психиатрия и психофармакология.

Проф. д-р Валентин Акабалиев е ръководител на клиниката от 2008 г. до 2018 г., като през този период се разширява легловата база. Завършена и обзаведена е пристройка с цел създаване на детско психиатрично отделение. От 2018 до 2023 г. началник на клиниката е доц. д-р Стефан Попов, дм. От 2023 г. и към момента клиниката е под ръководството на д-р Златослав Арабаджиев, дм.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ “Свети Георги”, бул. “Васил Априлов“ 15 а,етаж 1 на блок №15.

Началник Клиника – 032/60-25-57;

Канцелария – 032/60-22-87;

Старши мед. специалист – 032/60-24-34;

Женски сектор – 032/60-23-08;

Мъжки сектор – 032/60-22-86.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение от Световната здравна организация. То се изразява в бързи тестове за диагностика на различни инфекции, като хепатит B, HIV, урогенетални инфекции, ентеровируси,...
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив участва в кампанията „Седмица на отворените врати” и организира безплатни прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза. Инициативата ще се проведе от 17 до...
С официална церемония и водосвет бе открита изцяло ремонтираната Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Обновяването е част от стратегическия план на ръководството за поетапна реновация...