Дейност

В Клиниката по ревматология се извършват следните дейности:

 • Диагностика и лечение на болни с активни ревматологични заболявания;
 • Извършване на високоспециализирани дейности по профила на клиниката;
 • Преддипломно обучение и следдипломна специализация по ревматология;
 • Научноизследователска дейност;
 • Провеждане на клинични проучвания за лечение на ревматологичните заболявания със съвременни медикаментозни средства;
 • Работа по амбулаторни процедури за изписване на медикаменти за болни със системен лупус еритематодес, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит.

Извършват се високоспециализирани и специализирани дейности по профила на клиниката:

 • Ултрасонография на ставите и около- ставните тъкани;
 • Ставна артроцентеза – с диагностична цел и за инжектиране на медикамент;
 • Компенсирана поляризационна микро- скопия на СТ за диагностика на кристалните артропатии (подагра и други артропатии);
 • Абдоминална ехография.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Клиниката служи за клинична база за обучение по дисциплината „Пропедевтика на вътрешните болести” на студенти медици, III курс. Извършва се обучение по ревматология на студентите медици от IV курс и следдипломна специализация на лекари по „Обща медицина” в 4 лекционни курса годишно в подмодул „Ревматология”;

Клиниката е база за следдипломно обучение и специализация на лекари по „Вътрешни болести” и „Ревматология” по съответната програма на медицинските университети.

Обучението в клиниката се извършва на български и английски език.

На базата на научни изследвания в клиниката са защитени множество дисертации за образователна и научна степен „Доктор” и „Доктор на медицинските науки”.

Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

През последните години членове на Клиниката по ревматология участват регулярно в публикуването на редица научни обзори и статии в български и международни издания с импакт фактор.

Проведените в клиниката проучвания през годините обхващат различни теми и могат да се групират принципно:

 • Ревматизъм, ревматоиден артрит, функционална диагностика на сърдечните и съдовите заболявания;
 • Епидемиологични проучвания върху исхемичната болест на сърцето и артериалната хипертония сред населението на планински села в Родопите и полски села на Южна България;
 • Проучвания върху функцията и морфологията на стомаха (включително и фиброгастроскопски), както и лабораторни изследвания, свързани с панкреаса, стомаха и черния дроб;
 • Етиология и микробиология на инфрабактериалните пневмонии;
 • Болести на кръвта, на ретикулоендотелната система, кръвосъсирването и др.;
 • Проучвания върху антифосфолипидния синдром при системните съединително-тъканни болести;
 • Проучвания върху близките и отдалечени лечебни резултати от приложението на радиоизотопната синовиортеза при ревматичните болести;
 • Епидемиологични проучвания върху исхемичната болест на сърцето и рисковите фактори, свързани с нея, при заводски работници в гр. Пловдив;
 • Проучвания върху епидемиологията, диагностиката, имунологията и терапията на ревматоидния артрит, остеоатрозата и някои други ревматични заболявания;
 • Международно координирани наблюдения върху лечението на изолираната систолна хипертония у възрастни лица над 80 г.;
 • Проучвания върху диагностиката на остеоартрита и ревматоидния артрит на колянната става, включващи имунологични, микробиологични, хистоморфологични и ултрамикроскопски изследвания;
 • Проучвания върху синдрома на Sjorgen;
 • Диагностична стойност на ултрасонографията на опорно-двигателния апарат;
 • Проучвания върху диагностичните и лечебните възможности на артроскопията на коленната става;
 • С важна практическа и теоретична стойност са проучванията върху прогностичните маркери за активност и тежест на ревматоидния артрит в ранен стадий;
 • Проучвания върху клиничното протичане и промените в костния метаболизъм при пациенти с дифузна идиопатична скелетна хиперостоза.
Началници
Доц. д-р Мариела Генева-Попова, дм

Проф. д-р Мариела Генева-Попова, дм

Началник-клиника

Завършила специалност „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1991 г.

Признати специалности по: „Инфекциозни болести" (2001 г.); „Вътрешни болести" (2004 г.); „Ревматология" (2009 г.); „Клинична психология и психотерапия" (2018 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (1999 г. и 2013 г.).

През 2014 г. придобива научно звание „Доцент".

През 2022 г. придобива научно звание "Професор".

Допълнителни квалификации:

Завършила специалност „Здравен мениджмънт" със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2011 г.

Член на Българското дружество по ревматология; Съюза на учените в България; Българското научно дружество по остеопороза и остеоартроза; Южнобългарското дружество по инфекциозни заболявания.

Зорница Янкова

Зорница Янкова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Здравни грижи“ със степен "бакалавър" в Медицински университет - София, през 2002 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи" със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2017 г.

Екип

Д-р Петър Русафов

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (1975 г.); “Кардиология” (1991 г.).


Д-р Милен Карагьозов

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1999 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (2008 г.), “Ревматология” (2012 г.)

Член на: Българското дружество по Ревматология; СУБ-Пловдив.


Д-р Сание Джамбазова

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2012 г.

Придобити клинични специалности: “Ревматология” (2018 г.)

Член на:Българското дружество по ревматология; СУБ-Пловдив.


Д-р Ивайло Соколов

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2013 г.

Придобити клинични специалности: “Ревматология”.


Д-р Недялка Стайкова

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Кардиоревматология”.


Д-р Христо Славов

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2013 г.

Придобити клинични специалности: “Ревматология”.


Д-р Станислава Алиманска

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”;”Ревматология”.


Д-р Гергана Митева

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2013 г.

Придобити клинични специалности: “Ревматология”.


 

Д-р Станислава Попова

Придобити клинични специалности: “Ревматология”.


Д-р Цветалина Колачева

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2014 г.

Придобити клинични специалности: “Ревматология”.


 

 

Д-р Иванка Андреева-Мирчева

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2014 г.

Придобити клинични специалности: “Ревматология”.


Д-р Весела Христева

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2014 г.

Лекар-специализант


Д-р Иван Янакиев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2014 г.

Лекар-специализант


Д-р Атанас Стоев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив

Лекар-специализант


Д-р Илияна Бинева-Димитрова

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2014 г.

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести се създава през октомври 1947 г. като част от Първа вътрешна клиника на Висш медицински институт „Иван П. Павлов”.

Научноизследователската дейност в катедрата се развива още от нейното основаване. В годините след 1949 г. сътрудници на катедрата са проучвали местната инфекциозна патология, като изследванията обхващат етиологията, епидемиологията, клиничната картина и лечението на лептоспирозите и купи реска.

Основател и пръв ръководител до 1975 г. е проф. д-р Антон Митов, един от учениците на големия български клиницист и учен проф. д-р Стоян Киркович и продължител на създадената българска школа по вътрешни болести.

Следващите ръководители на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести са доц. д-р Петър Янев, кмн (1975-1986 г.); доц. д-р Йордан Вълков, дмн (1987-1989 г.); проф. д-р Панайот Солаков, дмн (1990-1999 г./1979- 1989 г. – ръководител на Филиална клиника в гр. Пазарджик); проф. д-р Стефка Кузманова, дмн (1999-2011 г.); и проф. д-р Анастас Баталов, дм (от 2011 г).

Специализираната клиника по ревматология, в която се диагностицират и лекуват болни с ревматологични заболявания, е създадена през 1993 г. със заповед на ректора на Висш медицински институт „Иван П. Павлов” проф. д-р Панайот Солаков, дмн, на базата на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести. Началник на клиниката от създаването й до 1999 г. е проф. д-р Панайот Солаков, дмн. От 1999 г. до 2017 г. началник е проф. д-р Стефка Кузманова, дмн, а от 2017 – проф. д-р Мариела Генева- Попова, дм.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ ”Свети Георги” – Пловдив, на бул. ”Васил Априлов” 15-А.

Началник клиника: 032/602-532;

Секретар/Канцелария: 032/602-389;

Ст.мед.сестра: 032/602-515;

Лекарски кабинети: 032/602-540; 602-411; 602-391; 602-273;

Манипулационна: 032/602-390.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...