Дейност

Клиника по урология разполага с необходимата, оптимална и съвременна апаратура и квалифициран персонал за диагностично уточняване на урологичните заболявания и тяхното своевременно и адекватно лечение.
Всичко това позволява да се извършват в пълен обем диагностика и лечение на всички видове урологични заболявания, като са въведени много нови диагностични методи:

 • доплер ехографска диагноза на острия скротум;
 • трансректална ехография с биопсия на простата под ехографски контрол;
 • ендоскопско изследване на долните и горните пикочни пътища;
 • мейпинг биопсия на пикочен мехур;
 • флексибилна уретерореноскопия с лазерна литотрипсия на конкременти в горните пикочни пътища;
 • уродинамика на долните пикочни пътища;
 • извънтелесно разбиване на бъбречни и уретерни камъни.

Всички тези съвременни методи позволяват максимално точно и бързо да се постави диагнозата и да се извършат своевременно и адекватно лечение на различни урологични заболявания.

В клиниката се лекуват болни, нуждаещи се от планови и спешни оперативни интервенции. Тя е предпочитана за лечение на урологично болните не само от региона, а от цялата страна, също от чужди граждани. Извършват се много големи по обем и сложност оперативни интервенции като:

 • радикална цистектомия:
 • цистопростатектомия с всички видове деривации на урината (вкл. ортотопичен пикочен мехур, една от най-големите по обем операции в оперативната урология);
 • ретроперитонеални лимфни дисекции;
 • пластично-реконструктивни операции;
 • радикална простатектомия при простатен карцином и др.

Рутинна практика вече е трансуретралната хирургия:

 • вътрешна уретротомия;
 • трансуретрална резекция на простатната жлеза при доброкачествена простатна хиперплазия;
 • резекции при заболявания на мехурната шийка;
 • трансуретрални резекции на тумори на пикочния мехур;
 • електрохидравлична литотрипсия при конкременти на пикочния мехур;
 • флексибилна уретерореноскопия с лазерна литотрипсия и др.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Част от лекарския състав на клиниката има опит за лапароскопска хирургия, обученията за което са проведени в Европа и Япония. Медицинската дейност се отличава с високо качество и удовлетвореност на пациентите поради добрата организация на работата, високата квалификация на персонала и стриктното спазване на правилата за добра медицинска практика. Това широко разгърнато портфолио, изпълнявано от специалисти с висок професионален рейтинг, придава на клиниката статут на водеща в България лечебно заведение.

Клиниката по урология е база за практическо обучение на Катедрата по урология и обща медицина при Медицински университет – Пловдив, която извършва учебна дейност за студенти от IV и V медицински курс. Обучението включва основен лекционен курс и практически упражнения. Провеждат се специализирани упражнения по уродинамика, конвенционална и инвазивна еходиагностика на урологичните заболявания, рентген-урологична диагностика и др. От 2016 г. в катедрата се преподава и обща медицина на студенти медици V курс на български и английски език. Обучават се стажант-лекари (VI медицински курс); клинични ординатори – под формата на 5-годишна клинична ординатура.

Клиниката е база за специализация по урология. Тук са получили професионалния си старт както специализанти от страната, така също и специализанти от Европа и Азия. В клиниката се обучават също така общопрактикуващи лекари. Обучението включва лекционни и практически занятия по урология и обща медицина.

Провеждат се и индивидуални курсове за специалност по хирургия, акушерство и гинекология и обща медицина и специализирани курсове за уролози и общопрактикуващи лекари.

Акценти в научноизследователската дейност са: нефролитиазата и нейните усложнения; смущения в уродинамиката на долните пикочни пътища; мъжки инфертилитет; хирургичните аспекти на ериктилната дисфункция; онкоурология (туморите на пикочоотделителната система и мъжката полова система).

Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Началници
доц. д-р Маджид Кадим

Проф. д-р Маджид Наджи Кадим, дм

Началник-клиника

Завършил специалност "Медицина" в Медицински университет - Пловдив през 1988 г.

Придобита клинична специалност: "Урология" (1995 г.)

Придобива научно завание "Доцент"

Придобива научно звание "Професор"

Придобил ОНС "Доктор по медицина" (2015 г.).

Допълнителни квалификации: Завършил специалност "Здравен мениджъмнт" със степен "магистър" през 2018 г.

Главен асистент по урология към МУ- Пловдив, Катедра по урология и
обща медицина.

Участник в множество курсове и семинари в България, Австрия и Германия.

Член на: Научния съвет на научно изследователски институт по медицина
към ВУАРР; отдел "Международно сътрудничество и проектна дейност" към МУ-
Пловдив

Владее английски и френски език.

Калинка Бойкова Илиева

Калинка Бойкова Караилиева

Старша медицинска сестра

Завършила специалност "Медицинска сестра" със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив, през 2012 г.

Завършила специалност "Управление на здравни грижи" със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2016 г.

Екип

Доц. д-р Петър Антонов Антонов, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2006 г.

Придобити клинични специалности: “Урология” (2014 г.)

Придобива научно звание “Доцент”

Придобил ОНС “Доктор по медицина”.


Д-р Жан Радоев Читалов, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1990 г.

Придобити клинични специалности: “Урология” (1998 г.)

Придобил ОНС “Доктор по медицина”.


Д-р Георги Рангелов Кошничарски, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1986 г.

Придобити клинични специалности: “Урология” (1995 г.)


Д-р Стефан Атанасов Здравчев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1988 г.

Придобити клинични специалности: “Хирургия” (1995 г.); “Урология” (1999 г.).


Д-р Вихрен Ангелов Пеев, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1992 г.

Придобити клинични специалности: “Урология” (2011 г.)

Придобил ОНС “Доктор по медицина”.


Д-р Димитър Тодоров Делков

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2005 г.

Придобити клинични специалности: “Урология” (2014 г.)


Д-р Иван Жеков Кьосев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1998 г.

Придобити клинични специалности: “Урология” (2014 г.)


Д-р Атанас Славчев Иванов

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2011 г.

Придобити клинични специалности: “Урология” (2018 г.)


Д-р Тодор Иванов Горанов

Придобити клинични специалности: “Урология”.


Д-р Стоил Николаев Томов

Придобити клинични специалности: “Урология”.


Д-р Димитър Божидаров Калинов

Лекар-специализант по урология.


Д-р Мариан Димитров Запрянов

Лекар-специализант по урология


Д-р Благовест  Пешков Петров

Лекар-специализант по урология


Д-р Ангел Георгиев Белов

Лекар-специализант по урология


Д-р Марчело Петров

Лекар-специализант по урология

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Нарасналите нужди от урологична помощ (планова и спешна) не са могли да бъдат задоволени от съществуващия урологичен сектор към Катедрата по факултетска хирургия с урология, основана от проф. Стефан Димитров, който я оглавява и чете лекции от 1946 г. до 1951 г. По тази причина на 01.03.1967 г. се създава самостоятелно клинично звено – Клиника по урология. Неин основател е проф. д-р Пею Мишев, тогава ръководител на Катедрата по факултетска хирургия, а първи ръководител на клиниката е доц. д-р Атанас Мурджев. Той ръководи клиниката от 1967 г. до пенсионирането си през 1984 г. След него от края на 1984 г. до края на септември 1986 г. ръководител на клиниката е доц. д-р Асен Маргаритов. От месец октомври 1986 г. началник на клиниката е доц. д-р Божидар Дичев, който се пенсионира през 1995 г. За кратко време от пролетта на 1988 г. до месец август същата година ръководител на клиниката е проф. д-р Петър Дееничин. От създаването си до тази година клиниката е в състава на обща катедра с Втора клиника по хирургия (бивша Клиника по специална хирургия) на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив. През 1991 г. по време на ръководството на доц. Дичев клиниката се обособява като самостоятелна Катедра по урология в рамките на Висш медицински институт – Пловдив. След пенсионирането на доц. Дичев поради липса на хабилитирани лица Катедрата по урология се преобразува в Катедра по хирургически болести с ръководител проф. д-р Франц Митов, включваща и Клиниката по урология. След назначаването на доц. Тинко Златанов за редовен ръководител през юни 1995 г. в края на същата година Катедрата по урология отново придобива самостоятелен статут. Началник на клиниката от началото на 2000 г. до края на 2010 г. е доц. д-р Ангел Банчев, а от месец октомври 2010 г. до 2021 г. началник на клиниката е проф. д-р Иван Дечев. От месец май 2021 г. началник на клиниката е д-р Маджид Кадим, дм.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ “Свети Георги“ – Пловдив, ет. 9, бул. „Пещерско шосе“ 66.

Началник клиника – 032/ 60 29 45

Канцелария – 032/ 60 26 91; 032/ 60 2782

Дежурен телефон: 0882/ 27 07 30

Ст. мед. сестра – 032/60 28 74

Лекарски кабинет – 032/ 60 29 14

Приемен кабинет – 032/60 26 56

І-ви сектор – 032/60 29 13

ІІ-ри сектор – 032/60 29 24

Рентген – 032/60 26 14

Операционна – 032/60 23 92

Литотриптер – 032/60 28 73

e-mail: uroumbal_sv.georgi@abv.bg

Новини

Ръководството на най-голямото лечебно заведение в страната стартира програма за обучение на санитарите. Целта е да се повишат компетентностите на служителите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, заемащи длъжността „Санитар“, както...
Алтернативен метод за терапия предлага Отделението по диализно лечение към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Лекарите на университетската болница запознават своите пациенти и им провеждат обучение за така наречената...
Безплатни прегледи за риск от онколгични заболявания организират в Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Отворените врати ще се проведат от 5 до 7 февруари от...