Дейност

Лаборатория по микробиология с регионална микробиологична лаборатория по туберкулоза на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД осигурява широк спектър от достъпни, бързи, качествени и надеждни резултати от извършените лабораторни изследвания.  Предмет на дейността са голям обем от високоспециализираните микробиологични изследвания и консултации, с които се подпомага лечебно-диагностичната дейност на УМБАЛ „Свети Георги” и на здравеопазната система в региона и страната.

В лабораторията се приемат за изследване годишно около 38 000 проби на пациенти, на които са били направени 48 000 изследвания.

Лабораторията по микробиология е разположена в База I на територията на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив, бул. “Васил Априлов” 15А – бл. 15 на 2-ри етаж, с обща площ 580  кв.м. и е обособена в следните диагностични сектори:

 • Сектор „Приемен”, с регистратура и манипулационна за вземане на биологични материали;
 • Сектор „Ликвори и пунктати”;
 • Сектор „Апаратна”;
 • Сектор „Уриноинфекции и полово предавани инфекции”;
 • Сектор „Капкови инфекции”;
 • Сектор „Чревни инфекции”;
 • Сектор „Инфекции, свързани с медицинското обслужване”;
 • Сектор „Хранителни среди”;
 • Миялни, стерелизационни, сервизни и складови помещения.

Обект на микробиологичните изследвания са:

 • Материали от респираторния тракт – гърлен, назофарингиален секрет, транстрахеални, бронхиални секрети и храчка;
 • Урина (урокултура);
 • Материали от гениталния тракт (вагинални, цервикални, уретрални секрети);
 • Изпражнения;
 • Ликвор, кръв и пунктати (плеврални, перитонеални, синусови, ставни);
 • Раневи секрети при хирургични инфекции и изгаряния;
 • Очни и ушни секрети;
 • Определяне на антимикробна чувствителност на бързо растящи микроорганизми;
 • Идентификация на гъби и определяне на антимикотична чувствителност;
 • Доказване на Campylobacter spp. видове от фекални проби;
 • Доказване на токсин А/В на С. difficile чрез ELISA;
 • Бърза микробиологична диагностика (до 2 часа) с мултиплексен РСR за доказване на чревни бактерии, вируси и паразити от фецес /22 вида/;
 • Бърза микробиологична диагностика (до 2 часа) с мултиплексен РСR за доказване на бактериални и вирусни респираторни патогени /20 вида/;
 • Бърза микробиологична диагностика (до 2 часа) с мултиплексен РСR на ликвор за доказване на бактерии, вируси и гъбички, причинители на остър менингит /14 вида/;
 • Комплексен PCR, микроскопски и културелен анализ на микробна флора на уретрален секрет на мъже (Androflor screen);
 • Комплексен PCR, микроскопски и културелен анализ на микробна флора на вагинален и цервикален секрет (Femofolr screen);
 • Антитела (IgМ и IgG) срещу В. burgdorferi (причинител на Лаймската болест);

В Регионалната лаборатория по туберкулоза разположена в База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив, бул. “Пещерско шосе” 66 (срещу трети блок на Инфекциозна клиника) се изпълняват задължителните лабораторни показатели, съответстващи на лаборатория от регионално ниво на компетентност според посочените в медицинския стандарт по „Микробиология”, а именно:

 • микроскопски изследвания на препарати оцветени по Цил-Нилсен;
 • културелно изследване чрез посевки на течни и твърди хранителни среди;
 • идентификация на изолираните щамове до Микобактериум туберкулозис комплекс;
 • изготвяне на тестове за лекарствена чувствителност към 1-и ред туберкулостатични антибиотици;
 • провеждане на молекулярно-генетични тестове и други.

Лабораторията по микробиология с дейност на регионална лаборатория по туберкулоза към УМБАЛ “Свети Георги” разполага с цялото необходимо оборудване според Медицинския стандарт по “Микробиология” за трето ниво на компетентност.

Осигурява се качеството на изследванията чрез прилагане на системен вътрешен и външен качествен контрол:

 • Участва два пъти годишно в междулабораторни микробиологични сравнителни изследвания в Националната система за външна оценка на качеството на изследванията, организирани от Микробиологичен отдел на НЦЗПБ;
 • BulSTAR – национална система за надзор на антибиотичната резистентност – веднъж годишно;
 • Участие един път годишно в Европейската система за контрол на бактериологичните изследвания (EARS-Net);
 • Отговорно прилагане на разработената система за управление на качеството и нейните документи по ISO.

Извършва се активна научноизследователска дейност в областта на механизмите на антибиотичната резистентност при клинично значими бактерии и гъби, както и структурата на инфекциите и In vitro проучване на природни субстанции с антимикробен ефект.

Лабораторията е също клинична база за обучение по микробиология на студенти по специалност “Медицина” и “Медицински лаборант”. Обучението се извършва на български и английски език.

Началници
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм

Началник-лаборатория

Завършила „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив, през 1985 г.

Придобити клинични специалности по: „Микробиология“ (1991 г.); „Клинична имунология“ (2002 г.).

Доктор по медицина (1997 г.).

През 2001 г. придобива научно звание „Доцент“.

През 2012 г. придобива научно звание „Професор“.

Допълнителни квалификации: магистър по специалност „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет - Пловдив, през 2011 г.

Специализации в NIMR - Лондон, Semmelviews - Будапеща; Tubingen.

Член на: Български лекарски съюз (БЛС); Съюза на учените в България (секция „Имунология“); Българската асоциация по клинична имунология; Балканската асоциация на имунологичните дружества(BAIS); Българската асоциация по микробиология; Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ECSMID); Главен координатор на Експертния съвет по Клинична Имунология.

Иванка Найденова

Иванка Найденова

Старши медицински лаборант

Завършила специалност „Медицинска лаборант“ със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 1991 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи“ със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2013 г.

Екип

Д-р Ели Христозова, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1994 г.

ОНС “Доктор по медицина”.

Придобита клинична специалност: “Микробиология” (1999 г.)

Член на: Българско микологично дружество; Българска асоциация на микробиолозите (БАМ), Съюз на учените в България.


Д-р Лалка Койчева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1979 г.

Придобита клинична специалност: “Микробиология” (1988 г.)

Член на:  Българска Асоциация на микробиолозите (БАМ).


Д-р Маргарита Цолова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1975 г.

Придобита клинична специалност: “Микробиология” (1981 г.)


Д-р Зоя Рачковска

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2011 г.

Придобита клинична специалност: “Микробиология” (2020 г.)

Член на:  Българска Асоциация на микробиолозите (БАМ).


Д-р Йордан Калчев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2014 г.

Придобита клинична специалност: “Микробиология” (2021 г.)

Член на: Българска Асоциация на микробиолозите (БАМ).


Д-р Гергана Ленгерова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2016 г.

Лекар-специализант

Член на: Българска Асоциация на микробиолозите (БАМ).


Д-р Андреана Ангелова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2017 г.

Лекар-специализант

Член на: Българска Асоциация на микробиолозите (БАМ).


Д-р Милена Рупчева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2017 г.

Лекар-специализант

Член на: Българска Асоциация на микробиолозите (БАМ);
Европейско дружество по Клинична микробиология и инфекциозни болести (ЕSCМID).


Биолог Вида Георгива

Завършила специалност “Микробни биотехнологии” със степен “магистър”през 2010 г.

Завършила специалност “Медицинска химия” със степен “магистър” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 2013 г.

ОНС “Доктор”


Биолог Цветелина Божева

Завършила специалност “Биология” със степен “магистър”през 2017 г.


Биолог Мирослав Евтимов

Завършил специалност “Биология” със степен “магистър”през 2008 г.


Биолог Любка Горанова

Завършила специалност “Биология” със степен “магистър”през 2008 г

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

С откриването на Медицински факултет в гр. Пловдив през 1945 г. е създадена Катедра по микробиология. От 1947 г. до 1974 г. тя се помещава на 1-ви етаж и 4-ти етаж в сградата на “Кудоглу”. Ръководител е проф. д-р Елисей Янев. През 1948 г. в тогавашната поликлиника е разкрита диагностична лаборатория с ръководител д-р Й. Стойчев, а през 1957 г. 2-ра микробиологична лаборатория по имунология на рака с методичен ръководител проф. д-р Б. Юруков и действителен ръководител д-р Спартак Хаджиев, впоследствие ръководител и на катедрата от 1978 г. до 1989 г. През 1957 г. се разкрива и лаборатория по микробиологична диагностика към Инфекциозна клиника с ръководител д-р Ив. Друмчев. От 1974 г. на диагностичната лаборатория в “Кудоглу” се предоставя нова сграда в района на Университетската болница, където е и досега. През 1985 г. започва да работи и Лаборатория по клинична имунология под ръководството на проф. д-р Ст. Златев. От 1989 г. до 1993 г. диагностичната микробиологична лаборатория  и катедрата се ръководят от доц. д-р Люба Костова, от 1993 г. до 2010 г. от доц. д-р Ирина Хайдушка, а от 2010 г. от проф. д-р Мариана Мурджева. В края на 2010 г. лабораторията е преименувана на Отделение по микробиология, вирусология и клинична имунология, което най-добре отразява дейността му. В началото на 2014 г. отново е преименувана в Лаборатория по микробиология с регионална микробиологична лаборатория по туберкулоза, с дейност по вирусология и с дейност по клинична имунология. В края на 2014 г. лабораторията е разделена на три: Лаборатория по микробиология с дейност на регионална лаборатория по туберкулоза, Лаборатория по вирусология и Лаборатория по клинична имунология. През май 2021 г. Лабораторията по вирусология е преместена на територията на База 2, Клиника по инфекциозни болести.

Контакти и местоположение

Лаборатория по микробиология е разположена в База I на УМБАЛ “Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А бл. 15, ет. 2

Началник лаборатория: 032/200-730;

Канцелария: 032/602-407;

Старши лаборант: 032/602-407;

Микробиологични сектори (капков, урини, чревни инфекции: 032/602-408;

Апаратна: 032/602-206;

Приемен кабинет: 032/602-220.

e-mail: umbal_micro@abv.bg

Регионална лаборатория по туберколоза е разположена в База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66 (срещу трети блок на Инфекциозна клиника)

Лекарски кабинет: 032/602-796.

e-mail: umbal.mbl.tb@abv.bg

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...