Дейност

В Отделението по инвазивна кардиология се обслужват пациенти в планов и спешен порядък. Извършват се коронарни интервенции (инвазивни диагностични процедури – т. нар. цветна снимка на сърцето и интервенционални процедури) на пациенти със стабилна и нестабилна стенокардия и първична ангиопластика на пациенти с остър миокарден инфаркт. Използваните съвременни методи позволяват диагностика и лечение до първите 6 часа след откриване на заболяването. При пациенти с периферносъдови заболявания се извършват диагностични и лечебни (балонни дилатации; имплантиране на стентове) интервенции. Допълнителни диагностични възможности дава вътресъдовото ултразвуково изследване, което показва морфологията на атеросклеротичната плака. Отделението по инвазивна кардиология разполага с три ангиографски лаборатории, оборудвани с високотехнологична апаратура от последно поколение. Системата за наблюдение на физиологичните данни (ЕКГ, кръвно налягане, температура и др.) дава на лекуващия екип много прецизна и широкообхватна информация за състоянието на пациента и така подобрява значително грижата за него. В отделението се обучават студенти от Медицински университет – Пловдив, като се води лекционен курс по кардиология и семинарни упражнения. Отделението е база за специализация по вътрешни болести и кардиология.

Отделението е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Видове диагностични и терапевтични услуги:

  • Неинвазивна диагностика на сърдечносъдови заболявания: сърдечносъдов тест с натоварване, 24-часово амбулаторно мониториране на кръвно налягане и ЕКГ, ехокардиография – трансторакална и трансезофагиална, ехографско изследване на периферни съдове;
  • Инвазивни диагностични процедури, включващи лява и дясна сърдечна катетеризация, коронарни ангиографии, аорто- графии, ангиографии на перикардни съдове, включително каротидографии, лява и дясна вентрикулографии, транссептална катетеризация;
  • Интервенционални процедури: коронарна ангиопластика в съчетание с интракоронарно стентиране на болни с остър миокарден инфаркт и планови пациенти, ангиопластика на периферни съдове, включително каротидни, ренални артерии, перкутанни процедури на аорта;
  • Електрокардиостимулация – имплантиране на пейсмейкъри;
  • Други видове диагностични процедури: септална аблация при хипертонична обструктивна кардиомиопатия, телеметрично мониторно наблюдение на сърдечно болни, интрааортна балонна контрапулсация, перикардни пункции;
  • Имплантиране на вена кава филтър- при пациенти с белодробен тромбоемболизъм;
  • TAVI – Транскатетърно имплантиране на аортна клапа;
  • IVUS (Интраваскуларен ултразвук);
  • iFR, FFR интракоронарно изследване на функционалния резерв.

Екип от високоспециализирани лекари, медицински сестри и санитари се грижи денонощно за пациентите в отделението.

Отделението по инвазивна кардиология участва в международни клинични проучвания.

Отделението се включва с публикации в национални и международни научни форуми.

Началници
Д-р Георги Горанов

Д-р Георги Горанов

Началник-отделение

Завършил специалност „Медицина" в Медицински университет - Пловдив (2006 г.)

Придобити клинични специалности: „Кардиология" (2013 г.); „Инвазивна кардиология" (2013 г.); "Ехокардиография" (2013 г.).

Специализирал в Германия, САЩ и Швейцария.

Допълнителни квалификации:  Завършил специалност „Здравен мениджмънт“ с образователно-квалификационна степен “магистър” в Медицински университет – Пловдив, през 2010 г.

Член на: Дружество на кардиолозите в България; Българско дружество по инвазивна кардиология;European Society of Cardiology (ESC).

Владее английски и немски език.

Дияна Копринкова

Дияна Копринкова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Здравен мениджмънт" със степен "бакалавър" в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", през 1998 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи" със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив, през 2004 г.

Екип

Доц. д-р Петър Николов, дм

Медицински университет

Придобити клинични специалности: “Кардиология”; “Инвазивна кардиология”.

Придобива научно звание “Доцент”

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.


Д-р Гинчо Тонев

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”: “Кардиология”; “Инвазивна кардиология”.


Д-р Иван Мануков

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Кардиология”; “Инвазивна кардиология”.


Д-р Ценко Цветковски

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Кардиология”; “Инвазивна кардиология”.


Д-р Ирина Дееничина

Придобити клинични специалности: “Анестезиология, интензивна терапия и реанимация”; “Кардиология”; “Инвазивна кардиология”.


Д-р Мариан Алексиев

Придобити клинични специалности: “Кардиология”.


Д-р Христо Мануков

Придобити клинични специалности: “Кардиология”;  “Електрокардиостимулация”.


Д-р Душко Шереметов

Придобити клинични специалности: “Кардиология”;  “Електрокардиостимулация”.


Д-р Красимир Джинсов

Придобити клинични специалности: “Кардиология”.


Д-р Велина Докторова

Придобити клинични специалности: “Кардиология”.


Д-р Адриан Хаджиев

Придобити клинични специалности: “Кардиология”.


Д-р Евгения Георгиева

Придобити клинични специалности: “Кардиология”.


Д-р Кемал Садък

Придобити клинични специалности: “Кардиология”.


Д-р Бюрхан Шериф

Придобити клинични специалности: “Кардиология”.


Д-р Мартина Хамайде

Лекар-специализант по кардиология.


Д-р Жанет Савтова

Лекар-специализант по кардиология.

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Основите на създаването на Отделението по инвазивна кардиология се поставят през август 1996 г., когато в Хирургичния блок на УМБАЛ „Свети Георги” на бул. „Пещерско шосе” №66 е монтиран първият ангиографски апарат Сименс.

На 21 октомври 1996 г. е извършена първата сърдечна катетеризация – селективна лява и дясна коронарография.

Стационарът на отделението е открит по-късно. До януари 1997 г. се провежда ремонт на легловата база на отделението, като през този период пациентите лежат в Кардиологичния блок в База 1 на бул. „Васил Априлов” №15А.

От 6 януари 1997 г. отделението приема първите си пациенти, като разполага с интензивен сектор с 4 реанимационни легла, 10 болнични стаи с по 2 легла и собствен санитарен възел, 4 лекарски кабинета, стая за дежурен екип, сестринска стая и помощни помещения.

По това време отделението е част от Клиниката по кардиология, чийто ръководител е проф. д-р Атанас Джурджев, дмн, положил огромни усилия за професионалното израстване на лекарския състав и за създаването на новата за Пловдив диагностично-лечебна структура и трета подобна за България след създадените преди това в София и Варна. Първи началник на отделението е д-р Захари Гълъбов.

Лекарският състав е формиран от д-р Иван Мануков, д-р Руслан Касабов, д-р Димитър Карагеоргиев, д-р Гинчо Тонев, д-р Ценко Цветковски, д-р Ирина Дееничина, д-р Захари Гълъбов и д-р Костадин Буков.

Безценна всестранна подкрепа и методична помощ оказва доц. д-р Божидар Финков, при когото са преминали обучение всички лекари на новосформираното отделение.

До месец май 1997 г. в отделението се извършват диагностични процедури – коронарна ангиография, лява и дясна сърдечна катетеризация с измервания на налягания и градиенти, определяне на шънтове.

През месец юни 1997 г. е осъществена първата балонна перкутанна коронарна ангиопластика на RCA  при 54-годишен мъж с подостър долен МИ от доц. Божидар Финков.

Оттогава започва провеждането на планови ангиопластики и имплантиране на коронарни стентове.

През месец май 2000 г. в отделението постъпва д-р Иван Илиев, специализирал 4 години електрофизиология в Япония. За няколко месеца са проведени 14 електрофизиологични изследвания.

От 2001 г. отделението се включва в Национална програма за интервенционално, катетър базирано лечение на острите миокардни инфаркти с БТ елевация, осигурявана от Министерството на здравеопазването.

От 2004 г. провежданите диагностични и лечебни интервенции започват да се заплащат от Националната здравно- осигурителна каса, което води до бързо нарастване на техния обем и сложност.

От 1997 г. до 2004 г. началник на отделението е д-р Захари Гълъбов.

От 2004 г. началник на Клиниката по инвазивна кардиология е проф. д-р Юлия Джоргова. По това време се извършва основен ремонт на клиниката, монтира се втори ангиографски апарат и се преминава на 24-часова спешност. Изгражда се приемно-консултативен кабинет. В клиниката постъпват д-р Диана Трендафилова и д-р Орлин Лицанов. Осъществени са първите иллплантации на стволови клетки при пациенти, преживели миокарден инфаркт.

От 2006 г. до 2011 г. началник на отделението е д-р Иван Мануков, дм. Изгражда се трета ангиографска зала. На работа постъпват д-р Георги Горанов, д-р Мариян Маринов, д-р Христо Мануков, д-р Емилия Милчева. През 2009 г. в отделението постъпва д-р Борислав Борисов и започва имплантирането на ПЕКС, CRT и ICD. През 2010 г. постъпва д-р Душко Шереметов.

От 2011 г. до 2017 г. началник на отделението е д-р Гинчо Тонев. Монтират се най-новите поколения ангиографски апарати в първа и трета зала. На работа постъпва д-р Мариан Алексиев. През 2016 г. стартира програма за транскатетърно имплантиране на аортна клапа (TAVI). През 2017 г. постъпва д-р Петър Николов.

От 13 декември 2017 г. и към момента началник на Отделението по инвазивна кардиология е д-р Мариян Маринов.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 8, западно крило, бул. „Пещерско шосе“ 66.

Канцелария: 032/60-29-41;

Манипулационна: 032/60-29-25;

Приемен кабинет: 032/60-27-23.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение от Световната здравна организация. То се изразява в бързи тестове за диагностика на различни инфекции, като хепатит B, HIV, урогенетални инфекции, ентеровируси,...
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив участва в кампанията „Седмица на отворените врати” и организира безплатни прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза. Инициативата ще се проведе от 17 до...
С официална церемония и водосвет бе открита изцяло ремонтираната Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Обновяването е част от стратегическия план на ръководството за поетапна реновация...