Дейност

През последните почти 30 години дейността на отделението по патология на УМБАЛ „Свети Георги” се осъществява в две бази. В База 1, на бул. „В. Априлов” 15А, звеното разполага с шест лекарски кабинета, три лаборатории, секционна зала и канцелария. Още два лекарски кабинета и електронномикроскопската лаборатория се помещават в съседната сграда на същата база. В База 2 на бул. „Пещерско шосе” № 66 се помещават гефрирната лаборатория и втората, по-натоварена през последните години секционна зала.

Работата на патолозите се асоциира предимно с извършване на обдукции на починали. Това на практика е част от дейността на патоанатомите, но днес почти 85% от работата е посветена на прижизнена диагностиката на пациента, свързана с провеждане на неговото лечение – биопсична, цитологична и гефрирна (спешна интраоперативна морфологична диагноза).

Спешната биопсична преценка по време на оперативни интервенции обслужва нуждите на хирургическите звена на самата болница и външни медицински структури. Рутинната диагностика представлява морфологична диагноза на хистологични и цитологични препарати за всички клинични звена на болницата. Тя използва всички съвременни методи – стандартни биопсични, хистохимични и имунохистохимични.

В отделението се извършва следдипломно обучение на лаборанти и стажант-лаборанти, следдипломно обучение на докторанти и клинични ординатори. Отделението разполага с нужния съвременен инструментариум, включително: микротоми, тъканен процесор, парафи нов център, стейнер, центрофуги, а за нуждите на имунохистохимичната дейност се използва имуностейнер. Използват се съвременни микроскопи, в т. ч. изследователски от висок клас.

Началници
д-р Мария Колева-Иванова

Доц. Д-р Мария Колева - Иванова, дм

Началник-отделение

Завършила „Медицина" в Медицински университет - Пловдив през 2009 г.

Придобита клинична специалност: Обща и клинична патология (2017 г.)

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2020 г.)

През 2021 г. придобива научно звание „Доцент".

Допълнителни квалификации:

Завършила специалност „Здравен мениджмънт" със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2021 г.

Член на: Българско дружество по патология; Европейско дружество по патология.

 

Деница Пантова

Деница Пантова

Старши медицински лаборант

Завършила специалност „Медицински лаборант" в Медицински колеж - Пловдив през 1999 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив през 2008 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2010 г.

Екип

Проф. д-р Веселин Беловеждов, дм

Завършил „Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1986 г.

Призната клинична специалност по: „Обща и клинична патология” (2001).

През 2010 г. придобива научно звание „Доцент”.

През 2022 г. придобива научно звание „Професор”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Допълнителни квалификации:

Завършил специалност „Здравен мениджмънт” със степен “магистър” в Медицински университет – Пловдив, през 2011 г.

Член на: Българското дружество по патология; Европейското дружество по патология.


Доц. д-р Силвия Генова

Завършила „Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1992 г.

Придобита специалност: “Обща и клинична патология и цитопатология” (2000 г.)

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (2016 г.)

През 2018 г. придобива научно звание “Доцент”.

Член на: Българско дружество по патология; Европейско дружество по патология, Европейско Респираторно дружество (ERS).


Д-р Владимир Данев

Завършил „Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1979 г.

Придобита клинична специалност: “Патологоанатомия” (1987 г.)

Член на: Българско дружество по патология.


Д-р Ивета Хубавенска – Тунчева

Завършила „Медицина” в Медицински университет – София през 1975 г.

Придобита клинична специалност: “Патологоанатомия”  (1985 г.)

Член на: Българско дружество по патология.


Д-р Георги Иванов

Завършил „Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1987 г.

Придобита клинична специалност: “Обща и клинична патология” (1999 г.)

Член на: Българско дружество по патология; Европейско дружество по патология.


Д-р  Александър Тотев

Завършил „Медицина” в Тракийски университет – Стара Загора, Медицински факултет през 2015 г.

Придобита специалност:  “Обща и клинична патология” (2020 г.)

Член на: Българско дружество по патология


Д-р Елена Геракова

Завършила „Медицина” в Медицински университет – Плевен през 2017 г.

Придобита специалност:  “Обща и клинична патология” (2022 г.)


Д-р Мария Попиванова

Лекар-специализант


Д-р Ангелина Моллова

Лекар-специализант


Д-р Марина Томова-Петрова

Лекар-специализант


Д-р Александър Иванов

Лекар


Д-р Мария Стоилова

Лекар

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Историята на Отделение по обща и клинична патология датира от създаването на болницата в гр. Пловдив, известна по-късно като „Държавна болница“. То се е помещавало в малка сграда, която е служила за трупохранилище и в избата, на която е имало пет мозаечни маси. Там са се извършвали и аутопсиите. За характера на работата, която в онези години е била почти само аутопсионна, може да се придобие представа от статистиката на починалите от годините 1884-1885 : 1 – от „пневмония”, 8 – „дизентерия”, 13 – „охтика”, 2 – „парализия”, 5 – „гангрена”, 2 – „хидропсия”, 2 – „истерия”, 1 – „ипертрофия”, 1 – „апоплексия”, 1 – „изгаряне с газ”, и 3 – „без виждане от доктор”.

Залепена до сградата на патологията е била малка черква/параклис, където се е извършвало опелото на починалите. Днес тези помещения, разположени в База 1 на болницата (бул. „Васил Априлов” 15А), след обстоен ремонт са превърнати в учебни зали.

След създаването на Медицинския факултет към Пловдивския държавен университет през 1946 г. диагностичната дейност по патология, наред с обучението на студентите става приоритет на  Катедрата по патоанатомия. По-късно тя става структура на обособения Висш медицински институт – гр. Пловдив и на наследилия го Медицински университет – Пловдив.

Първи ръководител на катедрата по патоанатомия през 1946 г. става доц. д-р Любчо Телчаров. На следващата година временно университетската и диагностична структура се оглавява от доц. д-р Георги Михайлов, а през 1948 г. за постоянен ръководител е определен доц. д-р Асен Проданов, по-късно професор. Проф. Проданов е лекарят, който изгражда основите на съвременното отделение по патология. Той въвежда правилата и принципите на организация на работа, подготвя и ръководи лекарите, поставя началото на оформянето на музейната сбирка – макроскопски и микроскопски препарати необходими за обучение, много от които се използват и днес. След смъртта на проф. Проданов през 1962 г. временен ръководител става проф. Юрий Тошев. През 1965 г. за ръководител е избран доц. д-р Христо Миленков, впоследствие също професор, който е начело на Катедрата по патоанатомия до пенсионирането си през 1989 г. Периодът на управление на проф. Миленков, справедлив компетентен и принципен специалист се характеризира с прецизност в диагностиката, много добра подготовка на студентите и спомага за оформянето на компетентни и високоерудирани лекари-патоанатоми.  След проф. Миленков катедрата се оглавява от доц. д-р Тодор Бакърджиев, наследен от доц. д-р Стоян Бадъков. От 1993 г. начело на звеното застава доц. д-р Запрян Запрянов. След институционалното разделяне на преподавателската от диагностичната дейност през 2000 г. доц. Запрянов става първият началник на днешната диагностична структура към болницата – Отделение по обща и клинична патология. Той изпълнява длъжността до 2011 г., когато се пенсионира, и оттогава началник на отделението е доц. д-р Веселин Беловеждов.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, партерен етаж, бул. „Пещерско шосе“ 66


Началник отделение – 032/60-23-84;

Канцелария – 032/60-23-70;

Лекарски кабинети – 032/60-25-85; 032/60-23-87; 032/60-23-47;

Хистологични лаборатории – 032/60-23-86;

Гефрирна лаборатория – 032/60-28-58;

Секционна зала – 032/60-24-41;

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

УМБАЛ „Свети Георги“ бе отличена с награда „Болница на годината“ по време на деветото издание на международния форум BALKAN MEDICAL AWARDS 2024. Престижният конкурс е част от международната платформа Global...
39-годишен турист от Русе е транспортиран днес с медицински хеликоптер до УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив, след падане при преход в Стара планина. Инцидентът е станал вчера около 17.40 часа,...
Представители на Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив дариха днес висок клас апаратура на Клиниката по детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“. С помощта на иновативния безжичен ехограф с...