Дейност

Съдебната медицина е наука, която изучава, търси и дава отговори по медико- биологичните въпроси, възникващи в юридическата практика при разследването и съдебното разглеждане на наказателни и граждански дела. Персонала на отделението по съдебна медицина едновременно с практическата си натовареност, участва съвместно с редица отделения към УМБАЛ „Св. Георги“ и катедри към МУ -Пловдив в научни изследвания под форма на проекти

Отделението по съдебна медицина е натоварено със задачата да извършва диагностична и съдебно-експертна дейност за нуждите на правораздавателните органи в страната.

Обекти на изследване в съдебната медицина са живи лица, трупове, писмени данни, а лекарите участват като вещи лица в съда.

Отделението е структурирано и оборудвано съобразно извършваната дейност:

  • Амбулатория за прегледи и живи лица;
  • Секционна зала за изследване на трупове;
  • Хистологична лаборатория;
  • Трупохранилище с хладилни камери.
Началници
Доц, д-р Павел Тодоров Тимонов, дм

Доц. д-р Павел Тодоров Тимонов, дм

Началник-отделение

Завършил медицина в Медицински университет - Пловдив през 2002 г.

Придобити клинични специалности: „Съдебна медицина“ (2014 г.)

ОНС „Доктор по медицина“ (2014 г.)

През 2018 г. придобива научно звание „Доцент".

Допълнителни квалификации:

Завършил специалност “Обществено здраве и здраве мениджмънт“ със степен магистър в МУ-Пловдив през 2015 г.

Член на: IALM (International Academy of Legal Medicine); FASE (Forensic Anthropology Society of Europe); Българско дружество по съдебна медицина; Българско антропологично дружество; Съюз на учените в България; Български лекарски съюз.

Има над 50 публикации в международни и национални реферирани научни списания и списания с IF (Scopus и Web of Science), над 60 научни съобщения от научни форуми у нас и в чужбина, публикувани монография – Приложения на бедрената кост в съдебната антропология и рецензиран учебник по Съдебна медицина за студенти по медицина и дентална медицина - англоезично обучение.

Рецензент в реферирани и индексирани списания в световноизвестни бази данни (Scopus и Web of Science) - Journal of Forensic and Legal Medicine (Q1), Elsevier и Egyptian Journal of Forensic Sciences, Springer

Главен редактор на списание Journal of Forensic Medicine, ISSN: 2472-1026

Бояна Насева-Георгиева

Бояна Насева-Георгиева

Старши медицински лаборант

Завършила специалност „Медицински лаборант" в Полувисш медицински институт - Пловдив, през 1991 г.

Завършила специалност „Административен и здравен мениджмънт" висше образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" през 1997 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи" със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2003 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи" със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2020 г.

През 2018 г. придобива I-ви сертификат - от Национален съвет по качеството при Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Екип

Д-р Иван Иванов Црънчев, дм

Завършил “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2013 г.

Придобити клинични специалности: „Съдебна медицина“ (2018 г.)

ОНС „Доктор по медицина“ (2020 г.)


Д-р Пламена Миленова Динева

Завършила “Медицина” в Тракийски университет – Стара Загора през 2016 г.

Придобити клинични специалности: „Съдебна медицина“ (2020 г.)


Д-р Стела Маркова Янчева

Завършила “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2017 г.

Придобити клинични специалности: „Съдебна медицина“ (2021 г.)


Д-р Емил Бъчваров

Завършил “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1987 г.

Придобити клинични специалности: „Съдебна медицина“ (1991 г.)


Д-р Ивета Хубавенска – Тунчева

Завършила „Медицина” в Медицински университет – София през 1975 г.

Придобита клинична специалност: “Патологоанатомия”  (1985 г.)

Член на: Българско дружество по патология.


Д-р Теодора Гуделова

Лекар-специализант


Д-р Елена Генева

Лекар-специализант


Д-р Мирена Сотирова

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

През 1945 г. към новосъздадения Държавен университет в гр. Пловдив се разкрива Катедра по съдебна медицина. Неин първи ръководител е проф. д-р Марко Марков. В края на 1946 г. за ръководител е избран доц. д-р Георги Михайлов, който ръководи катедрата до 1948 г. От 01.10.1948 г. ръководител е доц. д-р Тодор Цоков. В този първоначален период катедрата се помещава в една стая на протектурата на Държавна болница. На 22 март 1951 г. катедрата се настанява на третия етаж на новопостроената сграда на ул. „Васил Априлов” №15А, в която се намира и до момента. Катедрата по Съдебна медицина, създадена в рамките на Пловдивския държавен университет, е предшественик на съществуващите днес едноименни катедра и отделение, функциониращи съответно към Медицински университет – гр. Пловдив, и към УМБАЛ „Свети Георги” – гр. Пловдив.

По време на своето съществуване Катедрата по съдебна медицина извършва значителна по обем производствена работа, изразяваща се в съдебно-медицински експертизи на живи лица, трупове, писмени данни и веществени доказателства и е добър помощник в работата на полицейското дознание, следствието, прокуратурата и съда в гр. Пловдив и областта (в първите години – за цяла Южна България). Още от самото начало започва да функционира хистологична лаборатория. През 1954 г. се поставя началото на лабораторията за веществени доказателства,през 1956 г. – на химичната лаборатория, а през 1965 г. – на серологична лаборатория, в която се извършват експертизи за спорен родителски произход. През годините ръководители на звеното са били проф. д-р Петър Миронов (1962— 1967 г.), доц. д-р Георги Терзиев (1967-1976 г.), проф. д-р Иван Попвасилев (1976-1977 г.), доц. д-р Лидия Рупчева (1977-1981 г.), доц. д-р Васил Кънчев (1981-1992 г.), доц. д-р Иван Дойчинов (1992-2014 г.), (2014-2020 г. )д-р Марин Балтов, дмн. От 2020 г. ръководител на отделението е доц. Павел Тимонов.

След отделянето на болницата от Висшия медицински институт „Иван П. Павлов” през 2000 г. диагностичната и съдебно-експертната дейност преминават към УМБАЛ “Свети Георги” като самостоятелно отделение.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив, бул. „Васил Априлов 15А;

Канцелария: 032/60-25-10

Новини

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение от Световната здравна организация. То се изразява в бързи тестове за диагностика на различни инфекции, като хепатит B, HIV, урогенетални инфекции, ентеровируси,...
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив участва в кампанията „Седмица на отворените врати” и организира безплатни прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза. Инициативата ще се проведе от 17 до...
С официална церемония и водосвет бе открита изцяло ремонтираната Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Обновяването е част от стратегическия план на ръководството за поетапна реновация...