Дейност

Водещи направления в дейността на Втора клиника по хирургия са гръдната хирургия, общата и коремната хирургия. Правят се операции за всички заболявания на гръдния кош, без тези на сърцето и големите кръвоносни съдове. От много години е въведена и активно се прилага Видео асистирана торакална хирургия (ВАТС), чрез която се извършват миниинвазивни „безкръвни” белодробни резекции. По миниинвазивен път лапароскопски се извършват и редица коремни операции: на жлъчен мехур и жлъчни пътища, следоперативни и диафрагмални хернии, резекции на дебело черво.

Клиниката разполага със 110 легла.

Основната дейност на клиничната структура е в областта на гръдната хирургия – хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на белия дроб, на плевралните изливи и емпиеми. Основната дейност в областта на общата и коремната хирургия са всички хирургични заболявания на коремните органи – спешни и планови. Във Втора клиника по хирургия се приемат и лекуват пациенти с хирургични заболявания на гръдния кош и вътрегръдните органи /хранопровод, медиастинум, бял дроб, плеврална кухина/, без сърце и магистрални съдове. Осъществява се хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени гнойни и негнойни заболявания на коремните органи и предната коремна стена, както и на структурите, разположени в ретроперитонеалното пространство, без пикочо-отделителната система, коремната аорта и нейните разклонения. Извършва се хирургично лечение на всички видове хернии, включително диафрагмални, а също и на хирургични заболявания, ангажиращи меките тъкани на крайниците – травми, гнойни инфекции и др. Клиниката функционира в условия на 24-часова спешност за гръдна патология и общохирургична спешност на всеки 48 часа. Клиниката работи по изискванията на стандартите по хирургия и гръдна хирургия от III ниво на компетентност, както и по съответните алгоритми на хирургичните клинични пътеки.

Клиниката е с широка научноизследователска дейност в областта на хирургията.

Втора клиника по хирургия е клинична база за обучение по хирургия на студенти по специалност медицина, дентална медицина, фармация, медицинска сестра, акушерка и рехабилитатор. Обучението се извършва на български и английски език.

В клиниката се провежда следдипломна специализация на лекари, обучение на специализиращи лекари, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор”.

Началници
Проф. д-р Ангел Учиков

Проф. д-р Ангел Учиков, дмн

Началник-клиника

Завършил „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1991 г.

Признати специалности по: „Хирургия" (1996 г.); „Гръдна хирургия“ (1998 г.).

Доктор на медицинските науки (2010 г.).

През 2005 г. придобива научно звание „Доцент".

През 2012 г. придобива научно звание „Професор"

Допълнителни квалификации: Специализации по лапароскопска, торакоскопска и чернодробна хирургия във Франция и Австрия.

Декан на Медицински факултет на Медицински университет - Пловдив (от 2019 до 2023 г.).

Ректор на Медицински университет - Пловдив (от 2023 г.)

Член на Българското хирургическо дружество; Е5ТА. Републикански консултант по хирургия и гръдна хирургия (2013 г.)

Антония Димитрова

Антония Димитрова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Здравни грижи" в Медицински колеж - Пловдив, през 1998 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2007 г.

Екип

Доц. Иван Новаков, дм

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Придобива научно звание „Доцент“.

Придобити клинични специалности: “Хирургия”; “Гръдна хирургия”; “Онкология”.


Доц. д-р Ваня  Узунова

Придобива научно звание „Доцент“.

Придобити клинични специалности: “Хирургия”; “Гръдна хирургия”;


Доц. д-р Атанас Баташки, дм

Придобити клинични специалности: “Хирургия”; “Гръдна хирургия”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

През 2022 г. придобива научно звание „Доцент“.

Допълнителна квалификация:

Завършил специалност „Здравен Мениджмънт” със степен “магистър” през 2009 г.


Д-р Иван Димитров

Придобити клинични специалности: “Хирургия”; “Гръдна хирургия”.


Д-р Георги Присадов

Придобити клинични специалности: “Гръдна хирургия”; “Хирургия”.


Д-р Александър Янкулов, дм

Придобити клинични специалности: “Гръдна хирургия”; “Хирургия”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.


Д-р Емануил Йорданов

Придобити клинични специалности: “Гръдна хирургия”; “Хирургия”.


Д-р Николай Коев

Придобити клинични специалности: “Хирургия”; “Гръдна хирургия”.


Д-р Петър Бонев

Придобити клинични специалности: “Хирургия”; “Гръдна хирургия”.


Д-р Юлиан Иванов

Придобити клинични специалности: “Хирургия”; “Гръдна хирургия”.


Д-р Метин Али

Придобити клинични специалности: “Хирургия”; “Гръдна хирургия”.


Д-р Гюнай Мехмед

Придобити клинични специалности: “Хирургия”; “Гръдна хирургия”.


Д-р Неджат Али, дм

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.


Д-р Мария Въжева

Придобити клинични специалности: “Гръдна хирургия”.


Д-р Тихомир Тенчев

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Петър Учиков

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Георги Даскалов

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Любка Алексова

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Николай Николов

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Христо Шипков

Придобити клинични специалности: “Пластично-възстановителна хирургия”.


Д-р Йозлем Кюлджева

Лекар-специализант


Д-р Николай Ванков

Лекар-специализант


Д-р Ивайло Мурджев

Лекар-специализант


Д-р Найле  Шериф

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, е създадена през 1948 г. като част от Медицинския факултет. Създаването й е обусловено от нуждите на учебния процес и нуждите на болните от висококвалифицирана и специализирана планова и спешна хирургична помощ. Неин пръв ръководител е проф. Стефан Димитров. Той оглавява клиниката в периода от 1948 г. до 1951 г. През този период клиниката се преименува на Клиника по факултетска хирургия. От 1952 г. ръководител на клиниката е проф. д-р Димитър Плосков, който остава на този пост до смъртта си през 1955 г. През 1956 г. за ръководител на клиниката е избран проф. д-р Янко Добрев, през този период под негово ръководство в клиниката се извършват рутинно различни по обем белодробни резекции. През 1966 г. проф. д-р Янко Добрев напуска клиниката и става част от Медицинския факултет в гр. София. През 1967 г. за ръководител на Клиниката по факултетска хирургия е избран проф. д-р Пейо Мишев. През 1967 г. от Клиниката по факултетска хирургия се отделят като самостоятелни звена Клиниката по урология и Клиниката по анестезиология и реанимация. Така се създава Катедрата по факултетска хирургия, която обединява трите клиники. През 1972 г. Висшият медицински университет – гр. Пловдив, се преобразува в Медицински факултет към Медицинска академия – гр. София, което налага нова реорганизация. Съществуват осем хирургични клиники, които се обединяват в една катедра с ръководител проф. д-р Пейо Мишев. По-късно – през 1976 г., катедрата се разделя на две: Катедра по обща хирургия и Катедра по специална хирургия, от която е част и Втора клиника по хирургия до днешни дни. През периода 1986- 2005 г. начело на клиниката застава проф. д-р Петър Учиков, дмн. През 1993 г. проф. Петър Учиков извършва първата маншетна резекция на бял дроб. През периода се затвърждава водещата роля в България на Втора клиника по хирургия в областта на гръдната хирургия, хирургията на хранопровода и стомаха, ендокринната и чернодробната хирургия. През този период проф. Петър Учиков е бил и декан на Медицинския факултет на Медицински университет – Пловдив. От 2005 г. до 2010 г. ръководител на Втора клиника по хирургия е доц. д-р Георги Паскалев, дм. През същия период доц. Георги Паскалев е бил и ректор на Медицински университет – Пловдив. От 2011 г. до днес ръководител на клиниката е проф. д-р Ангел Учиков, дмн, като днес той е сред водещите специалисти в областта на гръдната, хранопроводната и общата хирургия в страната и чужбина. Републикански консултант по хирургия и гръдна хирургия, заместник-декан на Медицинския факултет на Медицински университет – Пловдив.

Към клиниката функционира Отделение по еднодневна и миниинвазивна хирургия, което е създадено 2007 г. по проект на Световната и Европейската банка съвместно с Министерството на здравеопазването.

Характерът на работа в отделението е от общопрофилен до тясно специализиран. Дейността на екипите е насочена към осигуряване на високоефективен диагностичен процес и висококвалифицирана медицинска помощ. Ръководител на отделението също е проф. д-р Ангел Учиков, дмн.

Контакти и местоположение

БАЗА II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 11, бул. „Пещерско шосе“ 66.

Началник Клиника – 032/602 963;

Старши мед. специалист – 032/602 735;

Технически изпълнител – 032/602 736;

Лекарски кабинети: 032/602 853; 032/602 615; 032/602 903; 032/602 608;

Операционна 2 етаж – 032/602 555;

Операционна 11 етаж – 032/602 994;

Предоперативен сектор – 032/602 012;

Оперативен сектор – 032/602 918;

Септичен сектор – 032/602 013;

Амбулатория – 032/602 662.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Откриха реновираната и подобрена Клиника по кардиология към най-голямата болница УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. На официалната церемония по освещаването присъстваха изпълнителният директор на университетската болница проф. д-р Карен...
Върховният административен съд потвърди окончателно решението на Административен съд Пловдив в полза на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, отхвърляйки жалбата на Националната здравноосигурителна каса. Припомняме, че повод за делото...
Отделението по фтизиатрия към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив организира безплатни прегледи по повод Световния ден за борба туберкулозата. Отворените врати за информираност и профилактика стартират от днес до...