Доц. д-р Веселин Попов, дм, лъчетерапевт в Клиника по лъчелечение към УМБАЛ Свети Георги – Пловдив, бе награден с тазгодишната престижна награда Дарзалас, за принос в развитието на българската клинична онкология!

Наградата бе връчена по време на откриването на Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2023 г.

Доц. Попов завършва Медицински университет – Пловдив през 2016 г. Има придобита специалност Лъчелечение, както и магистърска степен по специалност Здравен Мениджмънт. Придобива образователна и научна степен “доктор” след защита на дисертационен труд на тема: Проучване на маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана стереотактична радиохирургия. През 2022 г. се хабилитира като Доцент.

 

📌 Подробна научна програма: https://conference-more.bjcn.bg/programa/

dots. popov s nagrda ot sonm

📌 Подробна научна програма: https://conference-more.bjcn.bg/programa/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Принтирайте