В Клиниката по педиатрия и генетични заболявания е открит здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. В него се осъществяват здравно-информационни, обучителни, консултативни и медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, бременни, родилки и деца до 18г. Също така ще се извършват диагностично – лечебни дейности при бременни и деца с патология, с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на тези групи. Здравните услуги се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари специалисти по акушерство и гинекология и попедиатрия, социални работници, психолози, както в Центъра, така и в дома на семействата.

Дейността на центъра е насочена към изпълнение на следните задачи:
-координиране и осигуряване на медицински грижи при бременност с патология/реализиран риск/
-подпомагане достъпа на целевите групи до системата на обществено здравеопазване,социални услуги и подпомагане
-идентифициране на рискови фактори, в това число и социалните, с негативно влияние върху здравето и развитието на детето и качеството на родителските грижи
-ранна интервенция при рискове и проблеми в здравето и развитието на детето
-консултиране за комплексна рехабилитация на недоносените деца
– регистрация на диспансерните прегледи на бременните с патология и на деца с хронични болести

Центърът се намира в Клиника по педиатрия и генетични заболявания – ет. 5, на адрес бул. Васил Априлов 15а в Пловдив.

За контакт:

-Координатор: Константина Костова
Тел:0885808269
e-mail: zkcpld@gmail.com
Работно време: Понеделник – Петък от 7:30 до 17:00

-Псхихолог: Елена Тимова
Тел: 0889271148
Работно време: Понеделник – Петък от 10:00 до 12:00

Социален работник: Снежана Божилова
Тел: 0887808850
Работно време: Понеделник – Петък от 10:00 до 12:00

g r a f i k page 0001